ข้อเสียของบริษัท

 

Homeผู้จัดทำกิจการเจ้าของคนเดียวห้างหุ้นส่วนบริษัท

 

 

 ข้อเสียของบริษัท

  1. การบริหารงานขึ้นกับผู้ที่ถือหุ้นมาก
  2. การตัดสินใจในการดำเนินงานล่าช้า
  3. ก่อตั้งได้ยาก  มีระเบียบขั้นตอนในการก่อตั้งมาก
  4. การผลิตจะทำนอกเหนือจากที่จดทะเบียนไว้ในหนังสือบริคณสนธิไม่ได้

 

 

 

ผู้จัดทำ  อาจารย์  สุทธิรัตน์  สุทธิรักษ์

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  อ.วัดเพลง  จ.ราชบุรี

Copyright(c)  2004  Mr.S.S.  All  rights  reserved