บริษัท

 

Homeผู้จัดทำกิจการเจ้าของคนเดียวห้างหุ้นส่วนบริษัท

 

 

ข้อดีของบริษัท 
ข้อเสียของบริษัท 

 

 บริษัท

  บริษัทแบ่งออกเป็น  2  ประเภท  

  1. บริษัทจำกัด
  2. บริษัท  (มหาชน)  จำกัด  (มีการซื้อขายหุ้นในตลาดหุ้น)

  ความหมายของบริษัท

  บริษัท  หมายถึง  กิจการที่มีผู้ริเริ่มการก่อตั้ง ตั้งแต่  7  คนขึ้นไป  จัดทำหนังสือบริคณสนธิเพื่อนำไปจดทะเบียนในการก่อตั้งบริษัท

  หนังสือบริคณสนธิ  หมายถึง  หนังสือเกี่ยวกับรายละเอียดของบริษัทเกี่ยวกับนโยบายของบริษัทว่าจะผลิตสินค้าประเภทใด  จะจัดทำอะไร

 ทุนการจัดตั้งบริษัทมาจากการขายหุ้น

  หุ้นของบริษัทแบ่งออกเป็น  2  ประเภท

  1. หุ้นสามัญ  หมายถึง  หุ้นที่ผู้ถือหุ้นรับผิดชอบเพียวมูลค่าหุ้น  จำหน่ายให้แก่บุคคลทั่วไป
  2. หุ้นบุริมสิทธิ์  หมายถึง  หุ้นที่ผู้ถือหุ้นรับผิดชอบเต็มมูลค่าหุ้น  และร่วมรับผิดชอบหนี้สินของบริษัทในกรณีที่บริษัทเป็นหนี้กับสถาบันการเงินอื่น  จำหน่ายให้แก่คณะกรรมการบริหารบริษัท  ไม่จำหน่ายให้แก่บุคคลภายนอก

  สิทธิการรับเงินปันผล  หุ้นบริมสิทธิ์  จะรับเงินปันผลก่อนหุ้นสามัญ  และรับเงินปันผลในจำนวนที่แน่นอนแม้บริษัทจะขาดทุนก็ตาม

  หุ้นสามัญจะรับเงินปันผลหลังหุ้นบุริมสิทธิ์  ในกรณีที่บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน

  ขั้นตอนการจัดตั้งบริษัท

  1. มีผู้ริเริ่มในการก่อตั้ง  7  คนขึ้นไป
  2. จัดทำหนังสือ  บริคณสนธิ  
  3. ประกาศขายหุ้น  โดยกำหนดมูลค่าหุ้นขั้นต่ำไม่ต่ำกว่า  10  บาท
  4. ขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไป  โดยกำหนดเก็บค่าหุ้นทันที  25  เปอร์เซนต์
  5. คัดเลือกคณะกรรมการดำเนินงานของบริษัทโดยประชุมจากผู้ถือหุ้น  ( คะแนนเสียง  1  หุ้นต่อ  1  เสียง)
  6. จดทะเบียนขอจัดตั้งบริษัทจากพาณิชย์จังหวัด  หรือกรมการค้าภายใน

  ความสำคัญของบริษัท

  1. เกิดการจ้างงาน
  2. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
  3. รัฐบาลสามารถเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น
  4. เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
  5. เกิดการกระจายรายได้

    drink_03.jpg

 

 

ผู้จัดทำ  อาจารย์  สุทธิรัตน์  สุทธิรักษ์

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  อ.วัดเพลง  จ.ราชบุรี

Copyright(c)  2004  Mr.S.S.  All  rights  reserved