กิจการเจ้าของคนเดียว

 

Homeผู้จัดทำกิจการเจ้าของคนเดียวห้างหุ้นส่วนบริษัท

 

ข้อดีของกิจการเจ้าของคนเดียว 
ข้อเสียของกิจการเจ้าของคนเดียว 

 กิจการเจ้าของคนเดียว

    ความหมาย  กิจการเจ้าของคนเดียวหมายถึงกิจการที่มีผู้ประกอบการหรือผู้บริหารงานเพียงคนเดียวหรือครอบครัวเดียว

    ความสำคัญ  ของกิจการเจ้าของคนเดียว  มีดังนี้

  1. เป็นกิจการที่เริ่มต้นเพื่อที่จะขยายเป็นกอจการขนาดใหญ่
  2. เป็นกิจการขั้นพื้นฐานที่จะนำไปสู่การประการขนาดใหญ่
  3. เป็นกิจการที่บุคคลทั่วไปสามารถดำเนินการได้โดยใช้เงินทุนน้อย
  4. เป็นกิจการที่เป็นกิจการรากหญ้าที่รัฐบาลปัจจุบันพยายามเร่งส่งเสริม
  5. เป็นกิจการที่ทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้  ทำให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น

         

office.jpg

 

 

 

ผู้จัดทำ  อาจารย์  สุทธิรัตน์  สุทธิรักษ์

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  อ.วัดเพลง  จ.ราชบุรี

Copyright(c)  2004  Mr.S.S.  All  rights  reserved