ตัวอย่างการทำงบดุลแบบบัญชี

 

Homeผู้จัดทำทดสอบก่อนเรียนความหมายของสินทรัพย์ความหมายของหนี้สินความหมายของทุนสมการบัญชีความหมายของงบดุลทดสอบหลังเรียน

 

ผู้จัดทำ 
ทดสอบก่อนเรียน 
ความหมายของสินทรัพย์ 
ความหมายของหนี้สิน 
ความหมายของทุน 
สมการบัญชี 
ความหมายของงบดุล 
ทดสอบหลังเรียน 

 

ตัวอย่างการทำงบดุลแบบบัญชี

ร้านแก่นเพชรบริการ

งบดุล

ณ วันที่  30  กันยายน  2540

img5.gif

 

ข้อสังเกต  การทำงบดุลแบบบัญชี (Account Form)  นี้ ในทางปฏิบัติอาจพบว่าสินทรัพย์อาจแสดงทางด้านซ้ายมือหนี้สินและส่วนของเจ้าของอาจแสดงทางด้านซ้าบมือก็ได้

 

 

 

 

 

 จัดทำโดย   อาจารย์ไพจิตร์  ศรีมงคล

 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  อ.วัดเพลง  จ.ราชบุรี  70170

 Copyright (c)  2004  Mrs.Pai.Sri.All rights.reserved