ความหมายของงบดุล

 

Homeผู้จัดทำทดสอบก่อนเรียนความหมายของสินทรัพย์ความหมายของหนี้สินความหมายของทุนสมการบัญชีความหมายของงบดุลทดสอบหลังเรียน

 

ผู้จัดทำ 
ทดสอบก่อนเรียน 
ความหมายของสินทรัพย์ 
ความหมายของหนี้สิน 
ความหมายของทุน 
สมการบัญชี 
ความหมายของงบดุล 
ทดสอบหลังเรียน 

 

 

ความหมายของงบดุล

          งบดุล (Balance Sheet)  หมายถึง  รายงานที่แสดงให้ทราบถึงฐานะการเงินของบุคคลหรือกิจการค้า  ณ  วันใดวันหนึ่งว่ามีสินทรัพย์  หนี้สิน  และส่วนของเจ้าของเป็นจำนวนเงินเท่าใด

          งบดุลแบบบัญชี  เป็นการจัดทำงบดุลโดยอาศัยสมการบัญชี

          งบดุลแบบบัญชีแบ่งออกเป็น  4  ส่วน  ได้แก่

ส่วนที่  1.  หัวงบดุล

          2.  สินทรัพย์

          3.  หนี้สิน

          4.  ส่วนของเจ้าของ (ทุน)

-  วิธีทำงบดุลแบบบัญชี

-  ตัวอย่างการทำงบดุลแบบบัญชี

 

 

 

 

 

 

 จัดทำโดย   อาจารย์ไพจิตร์  ศรีมงคล

 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  อ.วัดเพลง  จ.ราชบุรี  70170

 Copyright (c)  2004  Mrs.Pai.Sri.All rights.reserved