ความหมายของสินทรัพย์

 

Homeผู้จัดทำทดสอบก่อนเรียนความหมายของสินทรัพย์ความหมายของหนี้สินความหมายของทุนสมการบัญชีความหมายของงบดุลทดสอบหลังเรียน

 

ผู้จัดทำ 
ทดสอบก่อนเรียน 
ความหมายของสินทรัพย์ 
ความหมายของหนี้สิน 
ความหมายของทุน 
สมการบัญชี 
ความหมายของงบดุล 
ทดสอบหลังเรียน 

 

ความหมายของสินทรัพย์และการจำแนกสินทรัพย์

         สินทรัพย์ (Assets)  หมายถึง  สิ่งที่มีมูลค่าและสามารถประเมินมูลค่าเป็นเงินได้  ซึ่งมีบุคคลหรือกิจการเป็นเจ้าของหรือสิทธิครอบครองโดยถูกต้องตามกฎหมาย  รวมทั้งสิ่งที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน

          สินทรัพย์ที่มีตัวตน (Tangible Assets)  คือ  สินทรัพย์ที่สามารถจับต้อง  สัมผัสได้มองเห็นและมีตัวตน  เช่น เงินสด  เงินฝากธนาคาร  ลูกหนี้  วัสดุสำนักงาน  เครื่องใช้สำนักงาน  อาคาร  ที่ดิน ฯลฯ

          สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน (Intengible Assets) คือ  สินทรัพย์ที่ไม่สามารถสัมผัสได้ไม่อาจแลเห็นได้  แต่มีประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกิจการ  เช่น  สัญญาเช่าอาคาร  ลิขสิทธิ์  เครื่องหมายการค้า  ค่าความนิยมสิทธิบัตร  ฯลฯ

-  ตัวอย่างสินทรัพย์ที่  1

-  ตัวอย่างสินทรัพย์ที่  2

 

 

 

 

 

 

 จัดทำโดย   อาจารย์ไพจิตร์  ศรีมงคล

 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  อ.วัดเพลง  จ.ราชบุรี  70170

 Copyright (c)  2004  Mrs.Pai.Sri.All rights.reserved