ทดสอบก่อนเรียน

 

Homeผู้จัดทำทดสอบก่อนเรียนความหมายรายการค้าการวิเคราะห์รายการค้าบัญชีแยกประเภททดสอบหลังเรียน

  

ผู้จัดทำ 
ทดสอบก่อนเรียน 
ความหมายรายการค้า 
การวิเคราะห์รายการค้า 
บัญชีแยกประเภท 
ทดสอบหลังเรียน 

 

ทดสอบก่อนเรียน

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. บัญชีประเภทใดบ้างที่มียอดคงเหลือทางด้านเครดิต

  ก.  ส่วนของเจ้าของ  สินทรัพย์และค่าใช้จ่าย 
  ข.  หนี้สิน  ส่วนของเจ้าของและรายได้   
  ค.  รายได้  ส่วนของเจ้าของและค่าใช้จ่าย  
  ง.  สินทรัพย์  หนี้สินและค่าใช้จ่าย
2.  บัญชีต่างๆ จำแนกออกเป็น  5  ประเภท  คือ
  ก.  รายได้จากการดำเนินงาน  รายได้พิเศษ  ค่าใช้จ่ายในการขาย  ค่าใช้จ่ายในการบริหารและกำไรสุทธิ  
  ข.  สินทรัพย์หมุนเวียน  สินทรัพย์ถาวร  หนี้สินระยะสั้น  หนี้สินระยะยาว  และส่วนของเจ้าของ  
  ค.  รายได้รับล่วงหน้า  รายได้ค้างรับ  ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า  ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและค่าใช้จ่ายพิเศษ  
  ง.  สินทรัพย์  หนี้สิน  ส่วนของเจ้าของ  รายได้และค่าใช้จ่าย  
3. ข้อใดต่อไปนี้ข้อใด ไม่ ถูกต้อง

  ก.  การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปประกอบด้วยวัน เดือน  ปีที่เกิดรายการค้านั้น  ชื่อบัญชีที่เดบิตและเครดิต จำนวนเงินที่เดบิตและเครดิต  
  ข.  การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป  นักบัญชีไม่ต้องคำนึงถึงความเท่ากันของเดบิตและเครดิต  
  ค.  กิจการจะบันทึกรายการค้าตามลำดับที่เกิดขึ้นในสมุดรายวันทั่วไป 
  ง.  แหล่งของการผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภทคือสมุดรายวันทั่วไป  

4. เมื่อใดกิจการจะลงบัญชีทางด้านเดบิต

  ก.  สินทรัพย์และค่าใช้จ่ายเพิ่ม  ส่วนหนี้สิน  รายได้และทุนลดลง  
  ข.  สินทรัพย์และค่าใช้จ่ายลด  ส่วนหนี้สิน  รายได้และทุนเพิ่มขึ้น  
  ค.  สินทรัพย์เพิ่ม  ส่วนของเจ้าของ  หนี้สิน  รายได้และทุนลดลง 
  ง.  สินทรัพย์และทุนเพิ่ม  ส่วนค่าใช้จ่าย  รายได้และหนี้สินลดลง  

5. บัญชีประเภทใดบ้างที่มียอดคงเหลือทางด้านเครดิต

  ก.  หนี้สิน  รายได้และค่าใช้าจ่าย  
  ข.  ส่วนของเจ้าของ  สินทรัพย์และค่าใช้จ่าย 
  ค.  หนี้สิน  ส่วนของเจ้าของและรายได้  
  ง.  รายได้  ส่วนของเจ้าของและค่าใช้จ่าย  

6.  กิจการซื้อที่ดินราคา  50,000  บาท ด้วยเงินสด  การบันทึกรายการในสมุดรายวันจะเป็นข้อใด

  ก.  เดบิต  สินทรัพย์                                           50,000.-  

                      เครดิต  เงินสด                                                                50,000.-

  ข.  เดบิต  ที่ดิน                                                 50,000.-  

                       เครดิต  เจ้าหนี้                                                                50,000.-

  ค.  เดบิต  เงินสด                                               50,000.-  

                       เครดิต  ที่ดิน                                                                    50,000.-

  ง.  เดบิต  ที่ดิน                                                  50,000.-

                       เครดิต  เงินสด                                                                  50,000.-

7. กิจการได้ให้บริการซ่อมรถแก่ลูกค้าเป็นเงิน  900  บาท  ลูกค้าจะชำระเงินภายใน  30  วัน  การบันทึกรายการในสมุดรายวันจะเป็นข้อใด

  ก.  เดบิต  รายได้ค่าบริการ                                        900.-

                       เครดิต  เงินสด                                                                        900.-  

  ข.  เดบิต  เงินสด                                                      900.-

                       เครดิต  รายได้ค่าบริการ                                                           900.-  

  ค.  เดบิต  ลูกหนี้                                                       900.-  

                       เครดิต  รายได้ค่าบริการ                                                            900.-

  ง.  เดบิต  เจ้าหนี้                                                       900.-

                       เครดิต  รายได้ค่าบริการ                                                            900.-

8. ได้รับชำระเงินจากลูกค้า  1,100  บาท  เป็นการชำระค่าบริการของเดือนที่ผ่านมา  การบันทึกรายการในสมุดรายวันจะเป็นข้อใด

  ก.  เดบิต  เงินสด                                                    1,100.-

                      เครดิต  ลูกหนี้                                                                          1,100.-  

  ข.  เดบิต  เงินสด                                                    1,100.-

                      เครดิต  เจ้าหนี้                                                                          1,100.- 

  ค.  เดบิต  เงินสด                                                     1,100.-

                      เครดิต  รายได้ค่าบริการ                                                              1,100.-  

  ง.  เดบิต  รายได้ค่าบริการ                                         1,100.-

                      เครดิต  เงินสด                                                                            1,100.-

9. กิจการซื้อเครื่องคำยนวณเลขราคา  800   บาท  และชุดรับแขกราคา  3,200  บาท กำหนดชำระเงินภายใน  60  วัน  การบันทึกบัญชีรายการในสมุดรายวันจะเป็นข้อใด

  ก.  เดบิต  อุปกรณ์สำนักงาน                                          800.-

                      เครดิต  เจ้าหนี้                                                                                 800.-  

  ข.  เดบิต  เครื่องตกแต่งสำนักงาน                              3,200.- 

                      เครดิต  เจ้าหนี้                                                                               3,200.-

  ค.  เดบิต  อุปกรณ์สำนักงาน                                         800.-

                      เครื่องตกแต่งสำนักงาน                              3,200.-

                      เครคิต  เงินสด                                                                                4,000.- 

  ง.  เดบิต  อุปกรณ์สำนักงาน                                          800.-

                      เครื่องตกแต่งสำนักงาน                               3,200.-

                      เครดิต  เจ้าหนี้                                                                                4,000.-

10. ลูกค้ามารับบริการซ่อมรถเป็นเงิน 500  บาท  จ่ายเงินสดทันที  การบันทึกรายการในสมุดรายวันจะเป็นข้อใด

  ก.  เดบิต  เงินสด                                                         500.-  

            เครดิต  ลูกหนี้                                                                                               500.-  

  ข.  เดบิต  เงินสด                                                         500.-

            เครดิต  รายได้ค่าบริการ                                                                                 500.-

  ค.  เดบิต  รายได้ค่าบริการ                                            500.-

            เครดิต  เงินสด                                                                                               500.-

  ง.  เดบิต  รายได้ค่าบริการ                                             500.-

            เครดิต  ลูกหนี้                                                                                                 500.- 

 จัดทำโดย   อาจารย์ไพจิตร์  ศรีมงคล

 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  อ.วัดเพลง  จ.ราชบุรี  70170

 Copyright (c)  2004  Mrs.Pai.Sri.All rights.reserved