การวิเคราะห์รายการค้า

 

Homeผู้จัดทำทดสอบก่อนเรียนความหมายรายการค้าการวิเคราะห์รายการค้าบัญชีแยกประเภททดสอบหลังเรียน

 

ผู้จัดทำ 
ทดสอบก่อนเรียน 
ความหมายรายการค้า 
การวิเคราะห์รายการค้า 
บัญชีแยกประเภท 
ทดสอบหลังเรียน 

 

 การวิเคราะห์รายการค้า

การวิเคราะห์รายการค้า หมายถึง  การพิจารณารายการสินค้าที่เกิดขึ้น

เพื่อทราบว่ารายการค้านั้นมีผลที่ทำให้สินทรัพย์  หนี้สิน  

และส่วนของเจ้าของเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เพิ่มขึ้น  หรือลดลง

-  ตัวอย่าง

-  การเปลี่ยนแปลงของรายการค้าจากการวิเคราะห์

 

 

 

 จัดทำโดย   อาจารย์ไพจิตร์  ศรีมงคล

 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  อ.วัดเพลง  จ.ราชบุรี  70170

 Copyright (c)  2004  Mrs.Pai.Sri.All rights.reserved