ความหมายรายการค้า

 

Homeผู้จัดทำทดสอบก่อนเรียนความหมายรายการค้าการวิเคราะห์รายการค้าบัญชีแยกประเภททดสอบหลังเรียน

 

ผู้จัดทำ 
ทดสอบก่อนเรียน 
ความหมายรายการค้า 
การวิเคราะห์รายการค้า 
บัญชีแยกประเภท 
ทดสอบหลังเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการค้า (Business Transactions)

          หมายถึง  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทางการค้าที่ทำให้เกิดการโอนเงินหรือสิ่งที่มีมูลค่าเป็นเงินระหว่างกิจการกับบุคคลภายนอก  เช่น

          1.  นำเงินสดหรือสินทรัพย์มาลงทุนในกิจการ  เช่น  นายเต๋อ  นำเงินสด  50,000  บาท และเครื่องใช้สำนักงาน  20,000  บาท  มาลงทุน

          2.  ซื้อสินทรัพย์มาใช้ในกิจการเป็นเงินสด  เช่น  นายเต๋อ  ซื้อวัสดุสำนักงานเป็นเงินสด  500  บาท

          3.  ซื้อสินทรัพย์เป็นเงินเชื่อ  นายเต๋อซื้อเครื่องใช้สำนักงานจากร้านเสาวภาเป็นเงินเชื่อ  12,000  บาท  

          4.  ได้รับเงินจากการใช้บริการ  เช่น  ได้รับเงินสด  1,000  บาท  เป็นค่านายหน้า

          5.  ให้บริการแก่ลูกค้าแต่กิจการยังมิได้รับเงิน  เช่น ส่งบิลไปเก็บเงินค่านายหน้าจากลูกค้า  1,200  บาท  ลูกค้ายังไม่นำเงินมาชำระ

          6.  รับชำระหนี้  เช่น  ลูกค้าที่ส่งบิลไปเก็บเงินนำเงินมาชำระเรียบร้อยแล้ว

          7.  จ่ายชำระหนี้  เช่น  นายเต๋อนำเงินไปจ่ายชำระหนี้ให้ร้านเสาวภา  12,000  บาท

          8.  จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น  จ่ายค่าเช่าร้านเป็นเงินสด  1,200  บาท  จ่ายค่าน้ำค่าไฟเป็นเงินสด  500  บาท  จ่ายเงินเดือนพนักงานเป็นเงินสด  5,000  บาท

          9.  กู้เงินขากบุคคลภายนอก  เช่น  กู้เงินจากธนาคารกรุงไทย  จำกัด  เป็นเงิน  20,000  บาท

          10.  เจ้าของกิจการนำเงินไปใช้ส่วนตัว  เช่น  นายเต๋อถอนเงินของกิจการไปใช้ส่วนตัว  5,000  บาท

-  เอกสารที่ก่อให้เกิดรายการค้า

-  รายการที่มิใช่รายการค้า

 

 

 

 จัดทำโดย   อาจารย์ไพจิตร์  ศรีมงคล

 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  อ.วัดเพลง  จ.ราชบุรี  70170

 Copyright (c)  2004  Mrs.Pai.Sri.All rights.reserved