การท่องจำอาขยาน

 

Homeผู้จัดทำแบบประเมินก่อนเรียนจุดมุ่งหมายความพร้อมมารยาทประเภทการปลูกฝังนิสัยการท่องจำอาขยานแบบประเมินหลังเรียน

 

ผู้จัดทำ 
แบบประเมินก่อนเรียน 
จุดมุ่งหมาย 
ความพร้อม 
มารยาท 
ประเภท 
การปลูกฝังนิสัย 
การท่องจำอาขยาน 
แบบประเมินหลังเรียน 

การท่องจำบทอาขยาน

          อาขยาน   ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2525  หมายถึง  บทท่องจำ  การเล่า  การบอก  การสวด  เรื่อง  นิทาน  ในที่นี้  บทอาขยานที่เรารู้จัก คือ  บทท่องจำ  ซึ่งเป็นการท่องจำบทร้อยกรองหรือร้อยแก้วที่มีคุณค่าแก่การจดจำ  การท่องจำบทอาขยายช่วยให้เราได้รับประโยชน์จากการเรียนได้อย่างเต็มที่  เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าเราเกิด ความซาบซึ้งในสิ่งที่เรียนและสามารถจดจำบทประพันธ์นั้นมาบอกเล่าแก่ผู้อื่นได้  และเป็นการประเมินค่าสิ่งที่ได้เรียนว่ามีคุณค่าเพียงใด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย   อาจารย์แดงต้อย    สิงห์ป้อง  

 

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  อ.วัดเพลง  จ.ราชบุรี  70170 

 

Copyright (c)  2004  Mrs.D.S.All rights.reserved