การอ่านออกเสียง

 

Homeผู้จัดทำแบบประเมินก่อนเรียนจุดมุ่งหมายความพร้อมมารยาทประเภทการปลูกฝังนิสัยการท่องจำอาขยานแบบประเมินหลังเรียน

 

ผู้จัดทำ 
แบบประเมินก่อนเรียน 
จุดมุ่งหมาย 
ความพร้อม 
มารยาท 
ประเภท 
การปลูกฝังนิสัย 
การท่องจำอาขยาน 
แบบประเมินหลังเรียน 

การอ่านออกเสียง

          การอ่านออกเสียง  คือ  การอ่านให้มีเสียงดัง  เป็นการอ่านเพื่อส่งสาร เช่น  อ่านให้ผู้อื่นฟัง  อ่านเพื่อฝึกการอ่านออกเสียง  อ่านข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียง  เป็นต้น  

          เมื่ออ่านออกเสียงต้องคำนึงอยู่เสมอว่า  ถ้าอ่านให้ผู้อื่นฟัง  ก็ต้องคำนึงถึงผู้ฟังด้วย  เช่น  เมื่อเป็นการอ่านในห้องเรียน  ผู้ฟังคือ  ครู  และเพื่อน ๆ เป็นการอ่านเพื่อความรู้  ต้องการความชัดเจน  และถูกต้องมากที่สุด  ถ้าเป็นการอ่านผ่านสื่อ  เช่น  อ่านนิทานเพื่อบันทึกลงแถบบันทึกเสียงให้เพื่อน ๆ ที่มีความพิการทางสายตาก็ต้องอ่านเป็นธรรมชาติเหมือนกำลังเล่าเรื่องให้เพื่อนฟังเสียงดังฟังชัด  ใช้น้ำเสียงที่เหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน  อ่านให้ได้อารมณ์ตามตัวละคร

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

จัดทำโดย   อาจารย์แดงต้อย    สิงห์ป้อง  

 

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  อ.วัดเพลง  จ.ราชบุรี  70170 

 

Copyright (c)  2004  Mrs.D.S.All rights.reserved