มารยาท

 

Homeผู้จัดทำแบบประเมินก่อนเรียนจุดมุ่งหมายความพร้อมมารยาทประเภทการปลูกฝังนิสัยการท่องจำอาขยานแบบประเมินหลังเรียน

 

ผู้จัดทำ 
แบบประเมินก่อนเรียน 
จุดมุ่งหมาย 
ความพร้อม 
มารยาท 
ประเภท 
การปลูกฝังนิสัย 
การท่องจำอาขยาน 
แบบประเมินหลังเรียน 

 

 

 

 มารยาทในการอ่าน

        มารยาทในการอ่านเป็นสิ่งจำเป็นในการอ่านเพราะช่วยให้เราเป็นผู้อ่านที่น่าชื่นชมและแสดงอุปนิสัยการอ่านที่ดีที่ควรประพฤติปฏิบัติ  มารยาทในการอ่านที่ดี  มีดังนี้

     1. รู้จักเลือกอ่านสิ่งที่เป็นประโยชน์ ไม่อ่านหนังสือที่ผิดศีลธรรม  หรือปลูกฝังความคิดที่นำเราไปในทางที่เสื่อมเสีย

     2. ไม่อ่านสิ่งที่เป็นงานเขียนส่วนตัวของผู้อื่นก่อนได้รับอนุญาต  เช่น  จดหมาย  บันทึกส่วนตัว  เอกสารข้อมูลความลับต่างๆ เป็นต้น

     3. เลือกอ่านให้ถูกต้องตามกาลเทศะ  ไม่อ่านในเวลาที่ไม่ควรอ่าน  เช่น  ขณะเรียนหนังสือ  ฟังครูสอน  ฟังการบรรยาย  เป็นต้น

     4. ไม่รับประทานอาหารระหว่างอ่านหนังสือ  เพราะ  จะทำให้หนังสือเปรอะเปื้อนสกปรกได้

     5. การอ่านออกเสียงโดยไม่ได้เป็นการอ่านให้ผู้อื่นฟัง  ไม่ควรอ่านเสียงดังเพราะจะรบกวนสร้างความรำคาญแก่ผู้อื่น

     6. ใช้หนังสือด้วยความระมัดระวัง  ไม่พับ  ฉีก  ให้ชำรุดเสียหาย  ถ้าเป็นหนังสือของผู้อื่นไม่ควรขีดเขียน  วาดรูปลงในหนังสือ  เพราะหนังสือเป็นแหล่งความรู้ที่สามารถแบ่งปันให้ผู้อื่นใช้อ่านต่อไปได้  ดังคำกล่าวที่ว่า

                             ยืมยลพึงโปรดได้          เอ็นดู

                        หยิบจับประคองชู                ช่วยป้อง

                        อย่าลากกระชากถู               ฉีกขาด

                        ยับป่นดังพจน์พร้อง              ขัดแค้นเคืองใจ

                                                        (หม่อมเจ้าพูนพิศมัย  ดิศกุล)

 

 

 

 

จัดทำโดย   อาจารย์แดงต้อย    สิงห์ป้อง  

 

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  อ.วัดเพลง  จ.ราชบุรี  70170 

 

Copyright (c)  2004  Mrs.D.S.All rights.reserved