จุดมุ่งหมาย

 

Homeผู้จัดทำแบบประเมินก่อนเรียนจุดมุ่งหมายความพร้อมมารยาทประเภทการปลูกฝังนิสัยการท่องจำอาขยานแบบประเมินหลังเรียน

 

ผู้จัดทำ 
แบบประเมินก่อนเรียน 
จุดมุ่งหมาย 
ความพร้อม 
มารยาท 
ประเภท 
การปลูกฝังนิสัย 
การท่องจำอาขยาน 
แบบประเมินหลังเรียน 

 

จุดมุ่งหมายของการอ่าน

     ทุกครั้งที่อ่าน  ผู้อ่านควรจะกำหนดจุดมุ่งหมายในการอ่านเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการอ่านให้มากที่สุด  จุดมุ่งหมายในการอ่านโดยทั่ว ๆ ไป  ได้แก่

1. อ่านเพื่อความรู้

     การอ่านเพื่อความรู้อาจเป็นการอ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในทางวิชาการหรือเป็นการอ่านเพื่อรับรู้ข่าวสาร  หรือข้อมูลใหม่ ๆ ในชีวิตประจำวัน  เช่น  การอ่านหนังสือ  ตำราต่างๆ  หนังสือพิมพ์  การอ่านข้อมูลจากสื่อสารสนเทศ  เป็นต้น

2. อ่านเพื่อความเพลิดเพลิน

     การอ่านเพื่อความเพลิดเพลินหรือเพื่อความบันเทิงเป็นการอ่านเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดในชีวิตประจำวัน  ทำให้จิตใจสบาย  และมีความสุข  เช่น  การอ่านนิทาน  เรื่องสั้น  นวนิยาย  นิตยสารต่างๆ บทกลอน  เนื้อเพลง  เป็นต้น

3. อ่านเพื่อนำไปใช้

     การอ่านเพื่อนำไปใช้เป็นการอ่านที่มีความสำคัญมากอย่างหนึ่ง  การอ่านเพื่อนำไปใช้เป็นการอ่านที่ผู้อ่านต้องพบในชีวิตประจำวันอยู่เสมอ  เช่น  การอ่านฉลากยา  ฉลากเครื่องสำอาง  การอ่านคู่มือต่าง ๆ หรืออาจเป็นการอ่านเพื่อนำไปใช้พัฒนางานอาชีพก็ได้ 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย   อาจารย์แดงต้อย    สิงห์ป้อง  

 

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  อ.วัดเพลง  จ.ราชบุรี  70170 

 

Copyright (c)  2004  Mrs.D.S.All rights.reserved