การพูดอภิปราย

 

Homeผู้จัดทำทดสอบก่อนเรียนพูดได้ พูดเป็นพูดเป็นเฟ้นถ้อยคำการพูดเพื่อสังคมการพูดสนทนาพูดได้ตามใจคิดทดสอบหลังเรียน

 

ผู้จัดทำ 
ทดสอบก่อนเรียน 
พูดได้ พูดเป็น 
พูดเป็นเฟ้นถ้อยคำ 
การพูดเพื่อสังคม 
การพูดสนทนา 
พูดได้ตามใจคิด 
ทดสอบหลังเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การพูดอภิปราย

          การอภิปรายเป็นการพูดที่คณะบุคคลกลุ่มหนึ่งมาประชุมปรึกษาหารือกัน  โดยการพูดแสดงความรู้  ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  เพื่อหาแนวทางข้อเสนอแนะ ในการแก้ปัญหาหรือเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

          การอภิปรายต้องมีแบบแผน  มีหลักเกณฑ์พอสมควร  เพื่อให้การอภิปรายดำเนินไปได้ด้วยดี  การอภิปรายจึงต้องประกอบไปด้วย

          1.  หัวข้อเรื่องในการอภิปราย  เป็นปัญหาที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมกำลังในความสนใจและไม่ยากเกินไปที่จะนำมาพูดแสดงความคิดเห็น  หาทางแก้ไขปัญหานั้น

          2.  คณะผู้อภิปราย

               - ผู้ดำเนินการอภิปราย ทำหน้าที่เป็นประธานในการอภิปราย  และดำเนินการให้ผู้ร่วมอภิปรายพูดแสดงความคิดเห็นให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการอภิปรายเรื่องนั้น  โดยการอภิปรายจะราบรื่นและประสบความสำเร็จหรือไม่นั้นย่อมขึ้นอยู่กับผู้ดำเนินการอภิปรายด้วยว่า เป็นผู้มีความรู้ในเรื่องที่จะอภิปรายมีความสามารถในการใช้ถ้อยคำภาษาและมีศิลปะในการดำเนินการอภิปรายได้ดีเพียงใด

                - ผู้ร่วมอถิปราย  เป็นผู้พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องนั้น ๆ ซึ่งผู้อภิปรายที่ดีควรมีความรู้และเตรียมข้อมูลในการพูดมาเป็นอย่างดี  มีการยกตัวอย่างให้เห็นจริง และอาจจะเตรียมสื่อ  อุปกรณ์  มาประกอบการพูด  พูดโดยให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการอภิปรายครั้งนั้น  และพูดในขอบเขตเวลาที่กำหนดให้  ในขณะที่ผู้อภิปรายคนอื่นกำลังพูด ก็ต้องตั้งใจฟังด้วย เพื่อจะได้เสนอความคิดเห็นของตนให้ต่อเนื่องหรือสนับสนุน

          3.  กระบวนการในการแก้ปัญหา  เพื่อให้การอภิปรายดำเนินไปสู่จุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้จึงต้องมีกระบวนการในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ  คือ

               - การกำหนดขอบเขตของปัญหาให้ชัดเจน  จำกัดการแสดงความคิดเห็นให้อยู่ในขอบเขตนี้เท่านั้น

               - กำหนดจุดมุ่งหมายให้แน่ชัด  ว่าต้องการอะไรจากการอภิปรายครั้งนี้

               - ควรจะได้ข้อเสนอแนะที่มีเหตุผลเพื่อใช้สรุปปัญหานั้น

          4.  การจัดสถานที่สำหรับการอภิปราย  ควรจัดในสถานที่ที่เงียบสงบ  และมีขนาดที่กว้างขวางเพียงพอสำหรับจำนวนผู้ฟัง  ควรจัดให้ที่นั่งของผู้อภิปรายอยู่สูงกว่าผู้ฟังเล็กน้อย เพื่อให้ผู้ฟังมองเห็นผู้อภิปรายอย่างทั่วถึง  โดยจัดโต๊ะเป็นแถวยาวและจัดเก้าอี้แยกกันคนละตัว  ให้ครบตามจำนวนผู้อภิปราย  จัดเตรียมป้ายชื่อผู้อภิปรายตั้งโต๊ะ ป้ายชื่อหัวข้อเรื่องอภิปราย และอุปกรณ์ที่ใช้ในการอภิปราย  เช่น  ไมโครโฟน  เครื่องฉายภาพ

          5.  วิธีดำเนินการอภิปราย  ควรเริ่มตามลำดับดังนี้

               - ผู้ดำเนินการอภิปรายบอกหัวข้อเรื่องและอธิบายความหมาย ขอบเขตของเรื่องนั้น

               - ผู้ดำเนินการอภิปรายแนะนำผู้อภิปราย

               - เชิญผู้อภิปรายให้พูดแสดงความคิดเห็น  โดยจะใช้วิธีเชิญให้พูดทีละคนตามลำดับหรือเป็นการเปิดประเด็นพูดคุยกัน  โดยผู้อภิปรายทุกคนสามารถพูดคุยเสนอแนะกันเองก็ได้

               - ผู้ดำเนินการอภิปรายคอยสรุปความของผู้อภิปรายและเชื่อมโยงไปยังการพูดของผู้อภิปรายคนต่อไป

               - ควบคุมเวลาการอภิปรายให้เป็นไปตามที่กำหนด

               - ผู้ดำเนินการอภิปรายเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้ซักถามหรือเสนอแนะ หลังจากผู้อภิปรายพูดจบแล้ว

               - ผู้ดำเนินการอภิปรายสรุปผลการอภิปรายทั้งหมด กล่าวขอบคุณผู้อภิปรายและผู้ฟัง

 

                                                                                                 

 

 

 จัดทำโดย   อาจารย์แดงต้อย    สิงห์ป้อง  

 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  อ.วัดเพลง  จ.ราชบุรี  70170 

 Copyright (c)  2004  Mrs.D.S.All rights.reserved