การพูดแสดงความคิดเห็น

 

Homeผู้จัดทำทดสอบก่อนเรียนพูดได้ พูดเป็นพูดเป็นเฟ้นถ้อยคำการพูดเพื่อสังคมการพูดสนทนาพูดได้ตามใจคิดทดสอบหลังเรียน

 

ผู้จัดทำ 
ทดสอบก่อนเรียน 
พูดได้ พูดเป็น 
พูดเป็นเฟ้นถ้อยคำ 
การพูดเพื่อสังคม 
การพูดสนทนา 
พูดได้ตามใจคิด 
ทดสอบหลังเรียน 

 

  การพูดแสดงความคิดเห็น

          การพูดแสดงความคิดเห็นเป็นการพูดชี้แจงกับข้อเท็จจริง เหตุผล ข้อเสนอแนะ ข้อสันนิษฐาน และการประเมินค่าเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในชั้นเรียนนักเรียนย่อมมีโอกาสที่จะได้พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาการและเรื่องรอบๆ ตัวอื่นๆ อยู่เสมอ ดังนั้น การพูดแสดงความคิดเห็นจึงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา แต่นักเรียนควรระมัดระวังและคิดไตร่ตรองให้รอบคอบเสียก่อนที่จะพูดแสดงความคิดเห็น เพื่อให้ความคิดเห็นนั้นเป็นแนวคิดที่มีเหตุผลและไม่ก่อความเดือดร้อนหรือทำให้ผู้ใดต้องเสียหาย

          วิธีการพูดแสดงความคิดเห็นนั้น นักเรียนจะต้องติดตามเรื่องนั้นให้ตลอด ทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ แล้วคิดพิจารณาโดยใช้เหตุผล แล้วจึงพูดออกไป โดยการพูดนั้น ก็ควรจะเลือกใช้ถ้อยคำภาษาที่กะทัดรัด ง่ายต่อการเข้าใจ มีความหมายชัดเจน ไม่กำกวม และควรพูดเรียงไปตามลำดับความคิด ในการพูดนั้น นักเรียนต้องใช้คำสรรพนามแทนตนให้เหมาะสมกับโอกาสและสถานการณ์ขณะนั้น เช่น ใช้คำว่า ผม กระผม ฉัน ดิฉัน ข้าพเจ้า นอกจากนี้ต้องรู้จักใช้คำที่บ่งชี้ว่าเป็นคำพูดที่แสดงความคิดเห็น เช่น อาจ อาจจะ จะเห็นได้ว่า คงจะ น่าจะ พึง ควร

 

                                                

                                                                                                 

 

 

 จัดทำโดย   อาจารย์แดงต้อย    สิงห์ป้อง  

 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  อ.วัดเพลง  จ.ราชบุรี  70170 

 Copyright (c)  2004  Mrs.D.S.All rights.reserved