การพูดสนทนา

 

Homeผู้จัดทำทดสอบก่อนเรียนพูดได้ พูดเป็นพูดเป็นเฟ้นถ้อยคำการพูดเพื่อสังคมการพูดสนทนาพูดได้ตามใจคิดทดสอบหลังเรียน

 

ผู้จัดทำ 
ทดสอบก่อนเรียน 
พูดได้ พูดเป็น 
พูดเป็นเฟ้นถ้อยคำ 
การพูดเพื่อสังคม 
การพูดสนทนา 
พูดได้ตามใจคิด 
ทดสอบหลังเรียน 

 

  การพูดสนทนา

          คำว่า สนทนา ตามพจนานุกรมฉบับราชบัญฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ได้ให้คำจำกัดความไว้คือ การคุยกัน การพูดจาหารือกัน ดังนั้นคำจำกัดความของ การสนทนา คือ การพูดคุยแลกเปลี่ยความคิดเห็น  ความรู้สึก  ซึ่งกันและกัน

          ตามปกติแล้วการสนทนาจะเริ่มด้วยบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มาพบปะกัน แล้วมีการทักทายกันก่อน หลักจากนั้นจึงเป็นการสนทนากันต่อไป โดยผลัดกันเป็นผู้พูดและผู้ฟัง ซึ่งหากนักเรียนลองทบทวนจากประสบการณ์ของตนเอง นักเรียนจะพบว่าการสนทนานี้มีการสนทนานี้มี 2 แบบ คือ การสนทนากับบุคคลที่รู้จักกันดีแล้ว และการสนทนากับบุคคลแรกรู้จัก

ข้อควรระมัดระวังในการสนทนา ได้แก่

1. การใช้คำพูดในการสนทนา

2.  การเลือกเรื่องที่จะสนทนา

                                                                                                 

 

 

 จัดทำโดย   อาจารย์แดงต้อย    สิงห์ป้อง  

 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  อ.วัดเพลง  จ.ราชบุรี  70170 

 Copyright (c)  2004  Mrs.D.S.All rights.reserved