การแนะนำตนเอง

 

Homeผู้จัดทำทดสอบก่อนเรียนพูดได้ พูดเป็นพูดเป็นเฟ้นถ้อยคำการพูดเพื่อสังคมการพูดสนทนาพูดได้ตามใจคิดทดสอบหลังเรียน

 

ผู้จัดทำ 
ทดสอบก่อนเรียน 
พูดได้ พูดเป็น 
พูดเป็นเฟ้นถ้อยคำ 
การพูดเพื่อสังคม 
การพูดสนทนา 
พูดได้ตามใจคิด 
ทดสอบหลังเรียน 

 

  การแนะนำตนเอง

          นักเรียนคงสังเกตว่า สังคมไทยไม่ค่อยนิยมการแนะนำตนเองในงานสังคมหรืองานสังสรรค์แต่ถ้าเป็นการประชุม การสัมนาหรือการทำกิจกรรมใด ๆ นักเรียนก็จำเป็นต้องเป็นผู้แนะนำตนเอง เช่น การแนะนำตนเองในการประชุมกลุ่มย่อย การแนะนำตนเองในการไปติดต่อกิจธุระ  การแนะนำตนเองในการไปเข้าค่ายบำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งเราควรพูดแนะนำตนด้วยเสียงดัง ฟังชัดเจน บอกชื่อ นามสกุล สถานภาพในปัจจุบัน เช่น โรงเรียน ระดับชั้น อาชีพการงาน ตำแหน่งหน้าที่การงาน สถานที่อยู่อาศัย เป็นต้น เช่น "สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อเด็กหญิงเนตรนภา ปิยวาจา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกุลธิดาศึกษาค่ะ"

          ในการแนะนำตนเองนี้ เราควรพูดเฉพาะในส่วนที่จำเป็นและสามารถบอกกล่าวเพื่อให้เป็นที่รู้จักได้ แต่ไม่ควรพูดในลักษณะโอ้อวด แสดงอำนาจ หรือน่าสมเพช

 

                                                                                                 

 

 

 จัดทำโดย   อาจารย์แดงต้อย    สิงห์ป้อง  

 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  อ.วัดเพลง  จ.ราชบุรี  70170 

 Copyright (c)  2004  Mrs.D.S.All rights.reserved