การพูดประเภทต่างๆ

 

Homeผู้จัดทำทดสอบก่อนเรียนพูดได้ พูดเป็นพูดเป็นเฟ้นถ้อยคำการพูดเพื่อสังคมการพูดสนทนาพูดได้ตามใจคิดทดสอบหลังเรียน

 

ผู้จัดทำ 
ทดสอบก่อนเรียน 
พูดได้ พูดเป็น 
พูดเป็นเฟ้นถ้อยคำ 
การพูดเพื่อสังคม 
การพูดสนทนา 
พูดได้ตามใจคิด 
ทดสอบหลังเรียน 

 

 

 

 

 

 

   การพูดประเภทต่างๆ

          การพูดเป็นการติดต่อสื่อสารของมนุษย์นี้  แบ่งออกได้เป็น  4  ประเภท  คือ การพูดระหว่างบุคคล  การพูดในกลุ่ม  การพูดในที่ชุมนุมชน  และการพูดทางสื่อมวลชน นักเรียนทบทวนดูว่า  เคยเป็นผู้พูดในระดับการพูดทั้ง  4  ประเภทนี้หรือไม่

          1.  การพูดระหว่างบุคคล

               เป็นการพูดขั้นพื้นฐานที่สุดของสังคมมนุษย์  ซึ่งทุกคนต้องใช้การพูดในระดับนี้อยู่ตลอดเวลา  เช่น  การทักทายปราศรัย การสนทนา  การปรึกษาหารือ  ลักษณะการพูดระหว่างบุคคลไม่มีข้อจำกัดเวลาในการพูด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกาลเทศะและความเหมาะสม  นักเรียนคงตระหนักดีว่า  ถึงแม้ว่าการพูดระดับบุคคลจะเป็นการพูดที่ปฏิบัติกันอยู่ในชีวิตประจำวัน แต่เราก็ไม่ควรละเลยหรือไม่เห็นความสำคัญที่จะต้องปรับปรุงการพูด  เพราะการพูดระดับนี้เป็นากรสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุด  และช่วยให้ประสบความสำเร็จในการติดต่อสื่อสาร

          2.  การพูดในกลุ่ม

               เป็นการพูดที่มีบุคคลเข้าร่วมพูดตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป  แต่ไม่จำกัดจำนวนแน่นอนขึ้นอยู่กับโอกาสและกาลเทศะด้วย

               การพูดในกลุ่มนี้อาจเรียกอีกอย่างว่า การอภิปรายกลุ่ม มักเป็นการพูดจากันในเชิงปรึกษาหารือเพื่อหาทางแก้ปัญหาร่วมกัน นักเรียนคงจะเคยเป็นทั้งผู้พูดและผู้ฟังในกลุ่ม ซึ่งจะพบว่าการพูดนี้มีทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดกันอย่างเห็นด้วยคล้อยตาม และมีทั้งการโต้แย้ง ถกเถียงกันบ้าง แต่สุดท้ายก็จะได้ข้อสรุปความเห็นของกลุ่ม

          3.  การพูดในที่ชุมนุมชน

               เป็นการพูดหน้าที่ประชุมที่มีผู้ฟังเป็นจำนวนมาก  และมีผู้พูดเพียง 1 คน หรือเป็นคณะ นักเรียนคงจะคุ้นเคยกับการฟังและการพูดประเภทนี้พอสมสมควร เช่น การประชุมชี้แจงนักเรียนทั้งโรงเรียน การบรรยายของวิทยากร การอภิปราย การพูดในโอกาสสำคัญๆ ในห้องประชุมของโรงเรียน

               ลักษณะสำคัญของการพูดในที่ชุมนุมชน คือ ผู้พูดต้องเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี ทั้งบทพูด วิธีการพูด การใช้ภาษา สื่อประกอบการพูด เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความคิดและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ฟัง หรือโน้มน้าวใจผู้ฟังคล้อยตาม แม้ว่าการพูดลักษณะนี้ผู้ฟังไม่ค่อยมีโอกาสที่จะสลับมาเป็นผู้พูดก็ตาม แต่ในตอนท้ายของการพูด ก็มักจะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้ซักถามหรือพูดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้

          4.  การพูดทางสื่อมวลชน

               เป็นการพูดทางวิทยุและโทรทัศน์ บุคคลที่พูดทางสื่อมวลชนเราเรียกว่า ผู้ประกาศ ผู้จัดรายการ พิธีกร ซึ่งเป็นอาชีพโดยตรง และผู้ที่ได้รับเชิญให้พูดในรายการต่างๆ เป็นครั้งคราว นักเรียนลองนึกดูว่ามีผู้จัดรายการวิทยุและโทรทัศน์คนใดบ้างที่นักเรียนชื่นชอบเพราะมีความสามารถทางการพูด

               การพูดทางสื่อมวลชนนี้แตกต่างจากการพูดประเภทอื่นๆ เพราะสามารถพูดให้ฟังจำนวนมากที่อยู่ในสถานที่ต่างๆ ฟังได้โดยพร้อมๆ กัน แต่การพูดในลักษณะนี้ ผู้พูดจะไม่สามารถทราบหรือสังเกตปฏิกิริยาตอบสนองของผู้ฟังได้ในเวลาเดียวกัน

 

                                                                                                 

 

 

 จัดทำโดย   อาจารย์แดงต้อย    สิงห์ป้อง  

 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  อ.วัดเพลง  จ.ราชบุรี  70170 

 Copyright (c)  2004  Mrs.D.S.All rights.reserved