การได้ยินกับการฟัง

 

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบก่อนเรียนฟังให้รู้ดูให้เป็นฟังดู รู้บันทึกฟังรู้จุดประสงค์ฟังเข้าใจ&วิเคราะห์แบบทดสอบหลังเรียน

 

ผู้จัดทำ 
แบบทดสอบก่อนเรียน 
ฟังให้รู้ 
ดูให้เป็น 
ฟังดู รู้บันทึก 
ฟังรู้จุดประสงค์ 
ฟังเข้าใจ&วิเคราะห์ 
แบบทดสอบหลังเรียน 

 

 

 

 

 

 

การได้ยินกับการฟัง

        ธรรมชาติการฟังของมนุษย์มี  2  ระดับ  คือ  การได้ยิน  กับ  การฟัง  เรารู้แล้วว่าการได้ยินเสียงเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเมื่อมีเสียงมากระทบหู  เราก็ได้ยินถึงแม้จะไม่อยากได้ยิน  และหากได้ยินแล้วแต่ไม่มีกระบวนการของการรับรู้ที่ถูกต้องก็จะเป็น  “การได้ยินแต่ไม่ได้ฟัง”  การฟังข้อความใด ๆ แล้ว  แต่ไม่สามารถจับประเด็นสำคัญของเรื่องที่ฟังได้แล้วนำไปสรุปผิด ๆ นับเป็นการฟังที่บกพร่อง  ดังเช่นสำนวนที่กล่าวว่า  “ฟังไม่ได้ศัพท์จับไปกระเดียด”

        การได้ยิน  กับ  การฟัง  จึงมีความแตกต่างกันดังนี้

        การได้ยิน

        เป็นการรับรู้เสียงซึ่งเป็นกลไกอัตโนมัติของมนุษย์  เป็นกระบวนการฟังขั้นต้น  ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเสียงไปกระทบกับอวัยวะรับเสียงในหูส่วนต่าง ๆ ผ่านเส้นประสาทรับเสียงแล้วถ่ายทอดไปสู่สมองซึ่งจะแปลความหมายของคลื่นเสียงว่าเป็นเสียงอะไร  แต่สมองที่ได้ยินนั้นไม่ได้มีผลทำให้ผู้ได้ยินเกิดปฏิกิริยาตอบสนอง

        การฟัง

        เป็นการรับรู้เสียงซึ่งต้องตั้งใจและสนใจฟังเสียงนั้นๆ ผู้ฟังจะต้องใช้ระบบสมองเพื่อแปลความหมายของเสียง  และมีการแสดงปฏิกิริยาตอบสนองต่อเสียงที่ได้ยินนั้นด้วย

        การฟังจึงเป็นกระบวนการต่อจากการได้ยิน  เมื่อได้รับสารทางหูแล้วก็จะผ่านกระบวนการทำงานของสมองอีกหลายขั้นตอน  เชื่อมโยงเสียงที่ได้ยินกับจิตใจ  ประสบการณ์  ความรู้แล้วตีความด้วยความคิดความรู้สึกจนเกิดความเข้าใจสารที่ฟัง

 

แผนภูมิเปรียบเทียบการได้ยินและการฟัง

การได้ยิน  

การฟัง

เสียง  img7.gif     รับรู้เสียง    img7.gif

ตีความ  img7.gif  เข้าใจ   img7.gif  ปฏิกิริยาตอบสนอง

 

                                         

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดย   อาจารย์แดงต้อย    สิงห์ป้อง  

 

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  อ.วัดเพลง  จ.ราชบุรี  70170 

 

Copyright (c)  2004  Mrs.D.S.All rights.reserved