Homeประโยคที่มีเนื้อความคล้อยตามกันประโยคความมีเนื้อความขัดแย้งกันประโยคที่มีเนื้อความให้เลือกฯประโยคที่มีเนื้อความเป็นเหตุเป็นผลกัน

ประโยคที่มีเนื้อความคล้อยตามกัน 
ประโยคความมีเนื้อความขัดแย้งกัน 
ประโยคที่มีเนื้อความให้เลือกฯ 
ประโยคที่มีเนื้อความเป็นเหตุเป็นผลกัน 

ประโยคความเดียว 
ประโยคความรวม 
ประโยคความซ้อน 

 

 

 1.ประโยคความรวมที่มีเนื้อความคล้อยตามกัน  ( อันวยาเนกรรถประโยค ) คือ  ประโยคความเดียวที่เมื่อรวมเป็นประโยคเดียวกันแล้วจะมีเนื้อความคล้อยตามกัน

            ประโยคชนิดนี้จะมีคำสันธานต่าง    เชื่อมอยู่  เช่น

            ก็,และ,กับ,จึง,แล้ว…จึง,ครั้น…เมื่อ,ถ้า,ทั้ง…และ,ครั้น…จึง,พอ…ก็,เมื่อ…ก็,ทั้ง…ก็,ทั้ง…กับ,ก็คือ,ก็ดี

            ตัวอย่างเช่น

            1.ฉันทำการบ้านเสร็จแล้วจึงไปดูทีวี

            2.ไร่ของคุณเก่งมีทั้งลิ้นจี่และลำไย

            3.พี่และน้องกำลังว่ายน้ำอยู่ในสระ

            4.แม่เย็บผ้าเสร็จแล้วจึงไปทำอาหารเย็น

            5.พอลมพายุพัดมาทุกคนก็รีบเข้าบ้าน

            6.พอสุดาหายป่วยก็ไปโรงเรียนทันที

            7.พอทุกคนได้ข่าวร้ายก็รีบไปหาเขาทันที

            8.ละครเรื่องนี้ทั้งคนเล่นและคนดูต่างสนุกสนานพอ    กัน

 

 บทนำ

ประโยคความรวม

ประโยตความซ้อน

จัดทำโดย ครูอมรา ูนาคผจญ
โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี
Copyright(c) 2004 Mrs.amara   Nakpajon.All rights reserved