องค์การการค้าโลก(WTO)

 

Homeผู้จัดทำปัจจัยในการรวมกลุ่มรูปแบบการรวมกลุ่มประเทศการรวมกลุ่มด้านเศรษฐกิจการรวมกลุ่มทางการเมืององค์การสหประชาชาติ

 

ผู้จัดทำ 
ปัจจัยในการรวมกลุ่ม 
รูปแบบการรวมกลุ่มประเทศ 
การรวมกลุ่มด้านเศรษฐกิจ 
การรวมกลุ่มทางการเมือง 
องค์การสหประชาชาติ 

 

 

 

 

องค์การค้าโลก (WTO)

          องค์การค้าโลก (World Trade Organization : WTO) เกิดขึ้นจากผู้แทนของประเทศสมาชิก  แกตต์ หรือองค์การความตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า  (General Agreement on Tariff and Trade : GATT)  125  ประเทศ ได้ร่วมลงนามในสนธิสัญญาจัดตั้งองค์การค้าโลก  ที่เมืองมาร์ราเกซ  ประเทศโมร็อกโก  เมื่อวันที่ 15  เมษายน  พ.ศ. 2537  ทั้งนี้เป็นผลมาจากการเจรจารอบอุรุกวัยของแกตต์  ซึ่งดำเนินมาเป็นเวลาถึง  7 ปี (พ.ศ.2529 - 2536)

          องค์การค้าโลก (WTO) เกิดจากสำนึกของประเทศสมาชิก แกตต์ (GATT) ที่ตระหนักว่า  โลกในปัจจุบันกำลังก้าวเข้าสู่ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างประเทศตะวันตกกับประเทศตะวันออก และระหว่างกลุ่มประเทศเหนือ (ประเทศร่ำรวย) กับกลุ่มประเทศใต้ (ประเทศยากจน)  ดังนั้น  การจัดตั้งองค์การค้าโลก (WTO) จึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดช่องว่างทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศร่ำรวยกับประเทศยากจน  ให้มีการค้าระหว่างกันมากขึ้น  มุ่งส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกค้าขายกันอย่างเสรี  มุ่งจำกัดอุปสรรค  เงื่อนไขข้อกีดกันทางการค้าใดๆ ให้หมดสิ้นไป  เช่น  กำหนดให้เก็บอัตราภาษีศุลกากรในอัตราต่ำ  มีอำนาจแก้ไขปัญหาข้อพิพาททางการค้าระหว่าประเทศสมาชิก ตลอดจนให้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของสมาชิก  เป็นต้น

          องค์การค้าโลก (WTO) จึงเป็นองค์การที่จัดตั้งใหม่  เพื่อทำหน้าที่แทน GATT (ซึ่งดำเนินงานมาถึง 47 ปี) เป็นองค์การในสังกัดองค์การสหประชาชาติ (UNO) และนับเป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจที่  3  ของโลกควบคู่กันไปกับ  กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (Internation Monetary Fund : IMF) และธนาคารโลก (International Bank for Reconstruction and Development : IBRD)

          ในปัจจุบัน ประเทศสมาชิกองค์การค้าโลก (WTO) มี 135 ประเทศ  มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเจนีวา  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

          รัฐบาลไทยได้แต่งตั้งให้นายเกริกไกร  จิระแพทย์ ข้าราชการกระทรวงพานิชย์  ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การค้าโลก  และคนไทยที่จะเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารองค์การค้าโลก (WTO)   คนที่  2  ต่อจากนายไมค์  มัว  คือ  นายศุภชัย  พานิชภักดิ์   (  1 กันยายน 2545 - 31 สิงหาคม 2548)

 

 

 

 

จัดทำโดย  ครูศิริรัตน์  แสงมณีเดช

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  อ.วัดเพลง  จ.ราชบุรี  70170

Copyright (c)  2004  Miss.S.S.All rights.reserved