นาฟตา(NAFTA)

 

Homeผู้จัดทำปัจจัยในการรวมกลุ่มรูปแบบการรวมกลุ่มประเทศการรวมกลุ่มด้านเศรษฐกิจการรวมกลุ่มทางการเมืององค์การสหประชาชาติ

 

ผู้จัดทำ 
ปัจจัยในการรวมกลุ่ม 
รูปแบบการรวมกลุ่มประเทศ 
การรวมกลุ่มด้านเศรษฐกิจ 
การรวมกลุ่มทางการเมือง 
องค์การสหประชาชาติ 

 

 

นาฟตา (NAFTA)

          เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (North America Free Trade Area : NAFTA) ตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1992 ประกอบด้วยประเทศสมาชิก  3  ประเทศ  ได้แก่  สหรัฐอเมริกา  แคนาดา  และเม็กซิโก  มีฐานะเป็นกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าใหญ่ที่สุดในโลก  มีจำนวนประชากรและมูลค่าของสินค้าที่ผลิตได้มากกว่ากลุ่มเศรษฐกิจอื่นๆ

          วัตถุประสงค์ของนาฟตา  มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของประเทศสมาชิกให้เป็นเขตการค้าเสรีซึ่งกันและกัน  ลดอัตราภาษีศุลกากร  ลดขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าผ่านแดน  ขจัดอุปสรรคข้อกีดกันทางการค้าใดๆ ระหว่างประเทศสมาชิก

          ข้อได้เปรียบของนาฟตา  คือ  มีแรงงานค้าจ้างต่ำและวัตถุดิบราคาถูกจากเม็กซิโก  และมีเงินทุนและเทคโนโลยีระดับสูงจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดาในปัจจุบันมีนักลงทุนชาวอเมริกันและแคนาดาเข้าไปตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในเม็กซิโกจำนวนมาก  ทำให้ผลผลิตของนาฟตาแข่งขันกับตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       

 

 

 

จัดทำโดย   ครูศิริรัตน์  แสงมณีเดช

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  อ.วัดเพลง  จ.ราชบุรี  70170

Copyright (c)  2004  Miss.S.S.All rights.reserved