สหภาพยุโรป(EU)

 

Homeผู้จัดทำปัจจัยในการรวมกลุ่มรูปแบบการรวมกลุ่มประเทศการรวมกลุ่มด้านเศรษฐกิจการรวมกลุ่มทางการเมืององค์การสหประชาชาติ

 

ผู้จัดทำ 
ปัจจัยในการรวมกลุ่ม 
รูปแบบการรวมกลุ่มประเทศ 
การรวมกลุ่มด้านเศรษฐกิจ 
การรวมกลุ่มทางการเมือง 
องค์การสหประชาชาติ 

 

 

สหภาพยุโรป หรือ EU

          สหภาพยุโรป  (European Union : EU) เป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ  ซึ่งพัฒนามาจาก "กลุ่มประชาคมยุโรป" (European Community : EC) ที่ก่อตั้งขึ้นมา  พ.ศ. 2500  ในปัจจุบัน  ประเทศสมาชิก  EU. มี  16 ประเทศ  มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงปรัสเซลล์  ประเทศเบลเยียม 

          วัตถุประสงค์ของสหภาพยุโรป  หรือ  EU คือ  การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก  ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ  ความร่วมมือทางเศรษฐกิจจะเน้นนโยบายการค้าเสรีภายในกลุ่ม  เช่น  ยกเลิกภาษีศุลกากร  หรือเก็บภาษีศุลกากรระหว่างประเทศสมาชิกในอัตราต่ำ  ยกเลิกข้อจำกัด   หรือข้อกีดกันทางการค้าระหว่างกันให้แรงงานภายในกลุ่ม  EU  เคลื่อนย้ายได้อย่างเสรี  ตลอดจนสร้างอำนาจต่อรองทางการค้ากับประเทศนอกกลุ่ม  เป็นต้น

          ส่วนความร่วมมือทางด้านการเมือง  ประเทศสมาชิก  EU  จะร่วมมือกันสร้างความมั่นคงทางการเมือง  และสันติภาพในทวีปยุโรป  มุ่งสร้างยุโรปให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตามหลักการของ สนธิสัญญามาสทริซท์ (Maastricht Treaty) เช่น กำหนดนโยบายการต่างประเทศให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  เป็นต้น

          ในปัจจุบัน สหภาพ(EU) ประกอบด้วยประเทศสมาชิกทั้งหมด 16 ประเทศ  ได้แก่   เบลเยียม เดนมาร์ก  เยอรมนี  กรีซ  ฝรั่งเศส  ไอร์แลนด์  อิตาลี  ลักเซมเบอร์ก  อังกฤษ  เนเธอร์แลนด์  โปร์ตุเกส  สเปน  สวีเดน  ฟินแลนด์  ออสเตรีย  และตุรกี

 

 

 

จัดทำโดย  ครูศิริรัตน์  แสงมณีเดช

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  อ.วัดเพลง  จ.ราชบุรี  70170

Copyright (c)  2004  Miss.S.S.All rights.reserved