ประโยชน์ของแผนที่
Homeผู้จัดทำความหมายของแผนที่องค์ประกอบของแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
เส้นโครงแผนที่ 
สัญลักษณ์-ทิศ 
รายละเอียดประจำแผนที่ 

 

ประโยชน์ของแผนที่

                     ประโยชน์ของแผนที่มีดังนี้

                     1. ประโยชน์ในการศึกษาลักษณะภูมิประเทศ  แผนที่จะทำให้ผู้ศึกษาทราบว่าพื้นที่ใดมีลักษณะ

ภูมิประเทศแบบใดบ้าง

                     2. ประโยชน์ต่อการศึกษาธรณีวิทยา เพื่อให้ทราบความเป็นมาของแหล่งทรัพยากร ดิน หิน แร่ธาตุ

                     3. ประโยชน์ด้านสมุทรศาสตร์และการประมง เพื่อให้ทราบสภาพแวดล้อมชายฝั่งทางทะเล

                     4. ประโชน์ด้านทรัพยากรน้ำ รู้ข้อมูลเกี่ยวกับแม่น้ำและการไหล อ่างเก็บน้ำ ระบบการชลประทาน

                     5. ประโยชน์ด้านป่าไม้ เพื่อให้ทราบคุณลักษณะของป่าไม้ และการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้

                     6. ประโยชน์ด้านการใช้ที่ดิน เพื่อให้ทราบปัจจัยการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านต่างๆ

                     7. ประยชน์ด้านการเกษตร การเกษตรมีผลต่อการพัฒนาประเทศ เพื่อรู้ว่าบริเวณใดควรพัฒนา

                     8. ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการจัดการทรัพยากรบริเวณต่างๆ

                     9. ประโยชน์ในการวางผังเมือง เพื่อใช้ข้อมูลทางธรรมชาติในการจัดวางผังเมืองให้เหมาะสม

                    10. ประโยชน์ต่อการศึกษาโบราณคดี เพื่อค้นหาแหล่งชุมชนโบราณ และความรู้อื่นๆ

                     11. ประโยชน์ด้านอุตุนิยมวิทยา เพื่อประโยชน์ในการเพาะปลูก อุตสาหกรรม ประมง การป้องกันอุทกภัย

                              

                                จัดทำโดยครูควนคนึง เสาม่วง

                                              โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุร

                                              Copyright(c) 2005 Mrs.K Sa. All rights reserved