ประเภทสถาบันการเงิน
Homeผู้จัดทำความหมายของสถาบันทางการเงินลักษณะของสถาบันการเงินประเภทสถาบันการเงิน
สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร 
สถาบันการเงินเฉพาะอย่าง 

 

 สถาบันการเงินประเภทธนาคาร

        -ธนาคารกลางหรือธนาคารแห่งประเทศไทย   คือสถาบันการเงินที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 ให้มีฐานะเป็นธนาคารกลางของประเทศทำหน้าที่ควบคุมดูแลระบบการเงินการธนาคารของประเทศ เป็นสถาบันที่ดำเนินการโดยไม่แสวงหากำไร และไม่แข่งขันกับสถาบันการเงินของเอกชน

           หน้าที่ของธนาคารแห่งประเทศไทย

     1. ผลิตธนบัตรและออกธนบัตร                             2. เป็นนายธนาคารของรัฐบาล (ตัวแทนทางการเงินของรัฐ)

     3. รักษาเสถียรภาพทางการเงินของประเทศ             4. กำหนดนโยบายทางการเงินของประเทศ

     5. รักษาเงินทุนสำรองระหว่างประเทศ                     6. กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

     7. ควบคุมดูแลการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินต่าง ๆ

         - ธนาคารพาณิชย์ คือ ธนาคารและสาขาของธนาคารต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประเภทรับฝากเงินที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม หรือเมื่อสิ้นระยะเวลาอันกำหนดไว้ และใช้ประโยชน์จากเงินนั้นในทางหนึ่งหรือหลายทาง เช่น การให้สินเชื่อ การซื้อขายตั๋วแลกเงิน การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ธนาคารพาณิชย์จะจัดตั้งในรูปของบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดก็ได้ แต่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องใส่คำว่า "บริษัท" ไว้ในชื่อธนาคาร

              ปัจจุบันประเทศไทยมีธนาคารพาณิชย์ ทั้งหมด 13 ธนาคาร คือ

 1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)   2. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  3. ธนาคารกรุงทหารไทย จำกัด (มหาชน)

 4. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  5. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 6. ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)

  7. ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)  8. ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) 9. ธนาคารเอเซีย จำกัด (มหาชน)

 10.ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)         11. ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน)

  12.ธนาคารยูโอบี รัตนสิน  จำกัด (มหาชน)   13. ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ นครธน จำกัด (มหาชน)

                        

                                   จัดทำโดยอาจารย์ควนคนึง เสาม่วง

                                  โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

                                 Copyright(c) 2005 Mrs.K Sa. All rights reserved