หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  ชื่อหน่วย  วัยรุ่น วัยวุ่น
ความหมายของคำว่า " วัยรุ่น.......

     คำว่า วัยรุ่น  ในภาษาอังกฤษ คือ adolescent มีที่มาจากภาษาลาติน คือ adolescere ซึ่งแปลว่าการเจริญเติบโต (to grow up)   หรือ คำที่นิยมและแปลง่าย คือ คำว่า  TEENAGE   อ่านว่า  ทีนเอจ   คำนี้จึงสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจากวัยเด็กเติบโตไปสู่วัยผู้ใหญ่ มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และพัฒนาการทางเพศที่สมบูรณ์ (full sexual maturity) เข้าสู่ความพร้อมที่จะมีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ได้

        คำจำกัดความ คำว่า “วัยรุ่น” มีความหลากหลาย เนื่องจากขึ้นกับความแตกต่างของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒธรรม ตลอดจนความแตกต่างทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงทางสรรีวิทยา ของวัยรุ่น ในแต่ละแห่ง อย่างไรก็ตาม องค์กรอนามัยโลก "WHO"World Health Organizationได้กำหนดความหมายกว้างๆ ของวัยรุ่นไว้ดังนี้

 • วัยรุ่น หมายถึง ช่วงอายุที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายในลักษณะที่พร้อมจะมีเพศสัมพันธ์ได้
 • วัยรุ่น เป็นระยะที่มีการพัฒนาทางจิตใจมาจากความเป็นเด็ก ไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่
 • วัยรุ่น เป็นระยะที่มีการเปลี่ยนแปลงจากสภาพ ที่ต้องพึ่งพาทางเศรษฐกิจไปสู่ภาวะที่ต้องรับผิดชอบและพึ่งพาตนเอง
 • วันนี้จึงครอบคลุมอายุโดยประมาณ คือ เด็กหญิง ระหว่างอายุ 10 – 20 ปี และเด็กชายระหว่างอายุ 12 – 22 ปี เนื่องจากช่วงวัยดังกล่าวค่อนข้างยาว ทางการแพทย์และจิตวิทยาพัฒนาการจึงแบ่งช่วงดังกล่าว ออกเป็น 2 – 3 ระยะ (แล้วแต่หลักเกณฑ์ของผู้เชี่ยวชาญ) เนื่องจากระยะต้นกับระยะปลายของวัย เด็กจะมีการเจริญเติบโต ทั้งกายและจิตใจ อารมณ์ แตกต่างกันมาก ในที่นี้จะแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ วัยรุ่นตอนต้น    วัยตอนกลาง     วัยรุ่นตอนปลาย
 1.วัยรุ่นตอนต้น 

วัยรุ่นตอนต้น 

เปิดตัวเกิร์ลกรุ๊ปเด็กหน้าใหม่ "Girl Story"
อายุเฉลี่ยแค่ 10 ขวบ      
                          

  วัยรุ่นตอนต้น เด็กผู้หญิงอยู่ในช่วงอายุ 10 – 14 ปเด็กผู้ชายอยู่ในช่วงอายุ 12 –16 ปี ในระยะนี้มีการเปลี่ยนแปลง คือ

 • มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายอย่างรวดเร็ว  เช่น เด็กหญิงจะมีเต้านมใหญ่ขึ้น มีประจำเดือนมีการสร้างฮอร์โมนอีสโตรเจน และโปรเจสเตอโรน มีขนตามรักแร้และอวัยวะเพศภายนอกมีรูปร่างสูงใหญ่
 • ค่อนข้างหลงตัวเอง (Narcissistic phase)
 • มีความเพ้อฝัน (Magical Thinking)
 • มีความเป็นอิสระ (Emancipation) แต่ยังต้องพึ่งพาพ่อแม่ ยังสนใจเพศเดียวกัน
  สรุป      เพ้อฝัน   หลงตัว  เป็นตัวของตัวเอง
2. วัยตอนกลาง  เด็กผู้หญิงอยู่ในช่วง 14 –18 ปี เด็กผู้ชายในช่วงอายุ 16 – 20 ปี ในระยะนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ คือ
 • เป็นระยะที่ดื้อรั้น โมโหง่าย มักจะมีความขัดแย้งกับพ่อแม่สูง
 • เพื่อนมีอิทธิพลสูง
 • เริ่มสนใจเพศตรงข้าม
 • การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเริ่มสมบูรณ์เต็มที่
 • เป็นระยะที่เริ่มทดลองเกี่ยวกับเพศ ซึ่งถ้าขาดความรู้และการป้องกันจะก่อให้เเกิดปัญหาตั้งครรภ์ที่ไม่พึงปรารถนา หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งโรคเอดส์
 • ยังคงมีความคิดเพ้อฝัน
** วัยรุ่นระยะนี้จึงมีปัญหามากและบ่อยที่สุด
สรุป     ดื้อรั้น  ชอบลอง ตามเพื่อน

   3. วัยรุ่นตอนปลาย เด็กหญิงอยู่ในช่วงอายุระหว่าง 18 – 20 ปี เด็กผู้ชายอยู่ในช่วง 20 – 22 ปี เป็นระยะที่เจริญเติบโตเข้าสู่วัยผู้ใหญ่เต็มที่ ดังนั้นระยะนี้จึงมีลักษณะ          
     *  รู้จักบทบาทของเพศเองเต็มที่

      * มีความเป็นอิสระเต็มที่ในการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพ ค่อนข้างยอมรับการให้คำแนะนำได้ง่ายกว่าวัยต้น ๆ

 • ให้ความสนใจต่อคำแนะนำต่างๆ รวมทั้งเรื่องการป้องกันปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสม
สรุป     เริ่มรู้หน้าที่  มีความคิดเป็นอิสระ


      ขอขอบคุณข้อมูลจาก