สาระ  มาตรฐานการเรียนรู้

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ประกอบด้วยสาระที่เป็นองค์ความรู้  5 สาระ
และกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ 6 หัวข้อ  ดังนี้

 สาระที่เกี่ยวกับวิชาสุขศึกษา
 
สาระที่เกี่ยวกับวิชาพลศึกษา

สาระที่  ๓  การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล
มาตรฐาน  พ ๓.๑         เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และกีฬา
มาตรฐาน  พ ๓.๒       รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม  และการเล่นกีฬา  ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ  มีวินัย  เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน   และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา

ต่อไปศึกษาเนื้อหาของ มาตรฐานการเรียนรู้   และตัวชี้วัด  วิชาสุขศึกษา ชั้น ม. 2
หน้าหลัก ปก จุดมุ่งหมาย สาระการเรียนรู้กลุ่มสาระ มาตรฐาน และตัวชี้วัด คำนำ และชื่อหน่วยการเรียน
หน่วยการเรียนที่ 5
หน่วยการเรียนที่ 13