สาระ  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
 
สาระการเรียนรู้เกี่ยวกับกีฬา

สาระที่  ๓  การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล
มาตรฐาน  พ ๓.๑         เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และกีฬา
มาตรฐาน  พ ๓.๒       รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม  และการเล่นกีฬา  ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ  มีวินัย  เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน   และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา

สาระ  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ต่อไปศึกษาเนื้อหาของ มาตรฐานการเรียนรู้   และตัวชี้วัด  วิชาสุขศึกษา ชั้น ม. 2
หน้าหลัก ปก จุดมุ่งหมาย สาระการเรียนรู้กลุ่มสาระ มาตรฐาน และตัวชี้วัด คำนำ วิชาสุขศึกษา ชั้น ม. 2
หน่วยการเรียนที่ 5
หน่วยการเรียนที่ 7
หน่วยการเรียนที่ 10
หน่วยการเรียนที่ 12
หน่วยการเรียนที่ 13