สาระ  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   (สุขศึกษา ๑)   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑
 

สาระที่ ๑               การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
มาตรฐาน พ ๑.๑    เข้าใจธรรมชาติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
ตัวชี้วัด
๑. อธิบายความสำคัญของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
๒. อธิบายวิธีดูแลระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อให้ทำงานตามปกติ
๓. วิเคราะห์ภาวะการเจริญเติบโตทางร่างกายของตนเองกับเกณฑ์มาตรฐาน
๔.  แสวงหาแนวทางในการพัฒนาตนเองให้เจริญเติบโตสมวัย


 
สาระที่ ๒               การเจริญเติบโตและพัฒนาการของมนุษย์
มาตรฐาน พ ๒.๑    เข้าใจและเห็นคุณค่าตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต
ตัวชี้วัด
๑. อธิบายวิธีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และพัฒนาการทางเพศอย่างเหมาะสม
๒. แสดงทักษะการปฏิเสธเพื่อป้องกันตนเองจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ

 

สาระที่ ๔               การสร้างเสริมสุขภาพ สมรรถภาพและการป้องกันโรค
มาตรฐาน พ ๔.๑    เห็นคุณค่าและมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค
และการสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
ตัวชี้วัด
๑. เลือกกินอาหารที่เหมาะสมกับวัย
๒. วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากภาวะโภชนาการที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
๓. ควบคุมน้ำหนักของตนเองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
๔. สร้างเสริมและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบ

 

สาระที่ ๕               ความปลอดภัยในชีวิต
มาตรฐาน พ ๕.๑    ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ การใช้ยา สารเสพติดและความรุนแรง
ตัวชี้วัด
๑. แสดงวิธีปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย
๒. อธิบายลักษณะอาการของผู้ติดสารเสพติดและการป้องกันการติดสารเสพติด
๓. อธิบายความสัมพันธ์ของการใช้สารเสพติดกับการเกิดโรคและอุบัติเหตุ
๔. แสดงวิธีการชักชวนผู้อื่นให้ลด  ละ เลิกสารเสพติดโดยใช้ทักษะต่าง ๆ

 
ข้อมูลเพิ่มเติม    ( สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ที่เน้นหนักในด้านการกีฬา )
 

สาระที่  ๓  การเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย การเล่นเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล
มาตรฐาน  พ ๓.๑  เข้าใจ มีทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย  การเล่นเกม  และกีฬา
มาตรฐาน  พ ๓.๒  รักการออกกำลังกาย การเล่นเกม  และการเล่นกีฬา  ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ  มีวินัย  เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน  และชื่นชมในสุนทรียภาพของ การกีฬา

หลักสูตรแกนกลางสุขศึกษา ม.1  >>