โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์   อ.วัดเพลง  จ.ราชบุรี   70170
การทดสอบสมรรถภาพ
 
 
 
 
 
 
 
    เกณฑ์การเจริญเติบโตของเด็กไทยเปรียบเทียบน้ำหนักและส่วนสูง  ของกรมอนามัย

 
   
   
   
     
   

แบบบันทึกสัดส่วนของร่างกายนักเรียน 
โรงเรียน....................................................

กลุ่มอายุ (ปี)

จำนวนนักเรียนทั้งหมด (คน)

สัดส่วนของน้ำหนักและส่วนสูง

หมายเหตุ

ผอม

สมส่วน

อ้วน

จำนวนคน

ร้อยละ

จำนวนคน

ร้อยละ

จำนวนคน

ร้อยละ

11
12
13
14
15
16
               
17
               
18
               
19

รวม

 

 

 

 

 

 

 

 

                     ลงชื่อ.........................................ผู้รายงาน
                             (........................................)
              ตำแหน่ง...............................................

     
   
ผู้จัดทำ  ครูเสมา  ศิริอำพันธ์    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ผู้ดูแลระบบอินเทอร์เนตและจัดทำเว็บไซต์โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์   ติดต่อ   semasiriampan@hotmail.com       TEL 086-1685629