โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์   อ.วัดเพลง  จ.ราชบุรี   70170
การทดสอบสมรรถภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  เนื้อหาใช้ในการจัดนิทรรศการทางวิชาการต่าง ๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

                                     ตารางเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ ใช้ในการจัดกิจกรรมทางวิชาการ

 

    ฐานที่ 1  การวัดความจุปอด

 

 
 
   
  ฐานที่ 2  แรงบีบมือ
 
 
   
     
    ฐานที่ 3  แรงเหยียดขา
   
   
     
    ฐานที่ 4  ยืนกระโดดไกล
   
   
   
     
    ฐานที่ 5  วัดความอ่อนตัว
   
   
   
     
   

แบบบันทึกการทดสอบสมรรถภาพทางกายงานวิชาการ

ชื่อ .............................................. นามสกุล ................................................................
ชั้น ...................      เลขที่     ...........................       อายุ .......................... ปี 
เพศ ..................      น้ำหนัก ...............กิโลกรัม      ส่วนสูง ....................  เซนติเมตร

  ฐานที่  รายการทดสอบ  ผลการทดสอบ เกณฑ์การทดสอบที่ทำได้ ลงชื่อ
ผู้ควบคุมฐาน
ดีมาก
ดี
พอใช้
ค่อนข้างต่ำ
ต่ำ
1
วัดความจุปอด
                          
ลบ.ซม./ นน.ตัว
           
2
วัดแรงบีบมือ
                           
กก./นน.ตัว
           
3
วัดแรงเหยีดขา
                           
กก./นน.ตัว
           
4
ยืนกระโดดไกล
                          
ซม./ความสูง
           
5
ความอ่อนตัว
                                
ซม.
           
                 
       สรุปผลการทดสอบสมรรถภาพอยู่ในเกณฑ์  ( ทำเครื่องหมายถูกในช่องเกณฑ์การทดสอบที่ได้ )            


ลงชื่อ .........................................  ครูประจำวิชา

     
   
ผู้จัดทำ  ครูเสมา  ศิริอำพันธ์    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ผู้ดูแลระบบอินเทอร์เนตและจัดทำเว็บไซต์โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์   ติดต่อ   semasiriampan@hotmail.com       TEL 086-1685629