โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์   อ.วัดเพลง  จ.ราชบุรี   70170
การทดสอบสมรรถภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                ข้อสอบเกี่ยวกับการทดสอบสมรรถภาพ
    หมายเหตุ   เป็นข้อสอบ   O - NET  และข้อสอบแห่งชาติต่าง ๆ  ทั้งระดับ ม. ต้นและ ม.ปลาย

1.  รายการทดสอบสมรรถภาพทางกายใดที่อยู่ในแบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย            AAHPER ICSPFT และ JASA
ก.   ดึงข้อ                                                   
ข.   ยืนกระโดดไกล
ค.   วิ่งเร็ว ๕๐ เมตร                                     
ง.   นั่งงอตัวหรือยืนก้มตัว

 

2.   การวางฝ่ามือทั้งสองบนโต๊ะ แขนเหยียดตรง งอขาทั้งสองข้างขึ้นด้านหลัง ยุบแขนลง   และดันขึ้นจนแขนเหยียดตรงโดยเข่าไม่ถูกพื้น ต้องทำให้ได้กี่ครั้งจึงจะอยู่ในเกณฑ์ ปานกลาง
ก.   ชายทำได้ ๔ ครั้ง หญิงทำได้ ๒ ครั้ง
ข.   ชายทำได้ ๕ ครั้ง หญิงทำได้ ๓ ครั้ง
ค.   ชายทำได้ ๑๐ ครั้ง หญิงทำได้ ๕ ครั้ง
ง.   ชายทำได้ ๑๒ ครั้ง หญิงทำได้ ๖ ครั้ง

 

3.   ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องสมรรถภาพทางกาย
ก.   สมรรถภาพทางกายเป็นพรสวรรค์
ข.   สมรรถภาพทางกายเป็นสิ่งที่คงทนถาวร
ค.   สมรรถภาพทางกายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะรักษาไว้ได้
ง.   สมรรถภาพทางกายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้และก็หายไปได้ถ้าไม่รักษาไว้

 

4.หลักในการออกกำลังกายเพื่อให้หัวใจแข็งแรงใช้อักษรย่อตามข้อใด 
      1. FITT
     2. FITG
     3. FIIT
     4. FITI
ตอบ 1

 
F Frequency (ความบ่อยในการออกกำลังกาย)การออกกำลังกายที่จะสามารถรักษา หรือเพิ่มสมรรถภาพของร่างกายได้ต้องบ่อยอย่างน้อย 2-3 ครั้ง/สัปดาห์
  I Intensity (ความหนักหรือความเหนื่อยในการออกกำลังกาย) การออกกำลังกายต้องควบคุมความเหนื่อยให้อยู่ในช่วง 55-85% ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดหรือควบคุมให้อัตราการเต้นหัวใจ > อัตราการเต้นหัวใจขณะพัก 10 – 20 ครั้ง
T Time (ความนานของการออกกำลังกาย)   การออกกำลังกายที่จะสามารถเพิ่มสมรรถภาพของร่างกายได้ควรทำติดต่อกันอย่างน้อย 15 นาที
T Type (ประเภทกิจกรรมของการออกกำลังกาย)   กิจกรรมออกกำลังกายที่เพิ่มสมรรถภาพของร่างกายและหัวใจควรเป็นกิจกรรมที่กล้ามเนื้อได้ออกแรง เช่น การเดิน การปั่นจักรยานการคำนวณหาช่วงความเหนื่อยเป้าหมาย
 

  5. ความเชื่อด้านสุขภาพอะไรมีผลที่สำคัญในเรื่องการปรับเปลี่ยน และความคงอยู่ต่อพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล
     1. ความรู้ การกระตุ้น กดดัน
     2. ความเป็นอยู่ การเกิดโรค การรักษา
     3. ร่างกาย จิตใจ ฮอร์โมน
     4. ความรู้ เจตคติ การปฏิบัติ
ตอบ 4

พฤติกรรมสุขภาพ  หมายถึง  ความสามารถในการแสดงออกเกี่ยวกับสุขภาพทั้งทาง ด้านความรู้  เจตคติ  และทักษะ เน้นเรื่องพฤติกรรมสุขภาพที่สามารถสังเกตและวัดได้ หรือ การปฏิบัติของบุคคลที่มีผลดีหรือผลเสียต่อสุขภาพ การปฏิบัติตนทางด้านสุขภาพด้านต่างๆ  คือ สุขภาพกาย  จิตใจ/อารมณ์  และสังคม ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างสมดุล

   

6.  ถ้านักเรียนต้องการออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและมีสมาธิดีขึ้น ควรเลือกเข้าร่วมกิจกรรมใด
        1. เต้นแอโรบิก
        2. วิ่งเหยาะๆ
        3. รำไม้พลอง
        4. โยคะ

ตอบข้อ 4 เพราะการออกกำลังกายแบบโยคะเป็นการบริหารให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและเป็นการบริหารจิตใจและจิตวิญญาณให้มีพลังโดยจะเป็นความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของกระดูกสันหลังทำให้เลือดและสารอาหารไปเลี้ยงประสาทและไขสันหลัง การฝึกโยคะจะทำให้การทำงานของต่อมต่างๆ รวมทั้งต่อมไร้ท่อทำงานได้ดีขึ้น ท่าของการฝึกโยคะจะเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้สอดคล้องกับการหายใจเป็นการรวมกายและจิตเข้าด้วยกันเป็นการฝึกสมาธิ ความยืดหยุ่น ความแข็งแรง การทรงตัว ลดความอ่อนล้าของกล้ามเนื้อทำให้ร่างกายแข็งแรงและมีสมาธิดีขึ้น อีกทั้งมีประโยชน์สูงสุดในการเสริมสร้างความแข็งแรงและส่งเสริมให้มีสุขภาพดีด้วย

   

7.  กิจกรรมนันทนาการประเภทกีฬาว่ายน้ำ ให้ประโยชน์ต่อส่วนใดของร่างกายมากที่สุด
     1) กล้ามเนื้อ
     2) กระดูกได้เคลื่อนไหว
     3) สมองคลายความตึงเครียด
     4) ทุกส่วนของร่างกาย

ตอบข้อ 4 เพราะกีฬาว่ายน้ำเป็นกีฬาที่ร่างกายทุกส่วนได้เคลื่อนไหวอย่างเต็มที่ อีกทั้งร่างกายและสมองยังเกิดความผ่อนคลาย

   

8. การฝึกออกกำลังกาย วิ่งไป-กลับระยะทาง 5 เมตรเป็นประจำ จะช่วบเพิ่มสมรรถภาพร่ายกายทางด้านใด

1.ความเเข็งเเรง
2.ความทนทาน
3.ความคล่องเเคล่วว่องไว
4.ความอ่อนตัว

ตอบ ข้อ 3 ความคล่องเเคล่วว่องไว

   ความแข็งแรง หมายถึง ประสิทธิภาพในการหดตัวของกล้ามเนื้อในหนึ่งครั้ง รูปแบบที่นิยมนำมาใช้ทดสอบองค์ประกอบในด้านนี้ เช่น การยืนกระโดดไกล การกระโดดลอยตัวขึ้นลงในแนวดิ่ง   
ความทนทาน หมายถึง ความสามารถในการหดตัวช้า ๆ ของกล้ามเนื้อมัดใดมัดหนึ่ง เพื่อต้านแรงหรือความสามารถในการคงสภาพของการหดตัวใดหนึ่งครั้งในระยะเวลาที่ยาวขึ้น รูปแบบที่นิยมนำมาใช้ทดสอบองค์ประกอบในด้านนี้เช่น การทำลุก-นั่ง การดึงราวเดี่ยว การงอแขนห้อยตัว   
ความคล่องแคล่ว หมายถึง ความสามารถในการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและควบคุมได้ รูปแบบที่นิยมนำมาใช้ทดสอบ เช่น การวิ่งเก็บของการวิ่งซิกแซ็ก การวิ่งระยะทางสั้น ๆ   
ความอ่อนตัว หรือความยืดหยุ่น หมายถึง สมรรถนะของมุมของร่างกายในการเคลื่อนไหวสูงสุด โดยเน้นที่กลุ่มของข้อมูลต่าง ๆ รูปแบบที่นิยมนำมาใช้ทดสอบองค์ประกอบในด้านนี้ เช่น การงอตัวไปข้างหน้าหรือการยืนพับตัว
   

9. การออกกำลังกายเเบบใดเป็นการออกกำลังกายด้วยวิธีการเคลื่อนไหวอยู่กับที่
1.การเต้นแอโรบิก
2.การฝึกยิมนาสติก
3.การวิ่งอยู่กับที่
4.การฝึกวิดพิ้น

ตอบ ข้อ 4 การฝึกวิดพื้น
   การเคลื่อนไหวอยู่กับที่ (Non - Locomotor Movements) หมายถึง การเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายโดยไม่เคลื่อนที่ไปจากจุดนั้นเลย เช่น การก้มต้น การเหวี่ยงแขนขา การเหยียดตัว การบิดตัว การดึง การสั่น การโยกตัว การเอียงตัว เป็นต้น

    10. สุรชัยมีส่วนสูง 175 เซนติเมตร หนัก 68 กิโลกรัม สุรชัยมีรูปร่างอยู่ในเกณฑ์ใด
    1) อ้วน
    2) ผอม
    3) ได้สัดส่วน
    4) ควรเพิ่มน้ำหนัก

ตอบ 3)
ได้สัดส่วน เนื่องจาก
Body Mass Index (BMI) คือ ดัชนีมวลกาย = น้ำหนักตัว / ความสูง ยกกำลังสอง ชายผู้นี้ มีค่า BMI คือ 22.2 อยู่ในเกณฑ์สมส่วน
   

11. ลานนา มีส่วนสูง 153 เซนติเมตร หนัก 58 กิโลเมตร ลานนามีรูปร่างอยู่ในเกณฑ์ใด
    1) อ้วน
    2) ผอม
    3) ได้สัดส่วน
    4) ควรเพิ่มน้ำหนัก

ตอบ 1)
อ้วน
เนื่องจาก Body Mass Index (BMI) คือ ดัชนีมวลกาย = น้ำหนักตัว / ความสูง ยกกำลังสอง หญิงผู้นี้ มีค่า BMI คือ 24.776 อยู่ในเกณฑ์อ้วน 

   

12.   คนอายุ 20 ปี ต้องการฝึกกีฬาที่มีความหนัก 80%ของอัตราการเต้นของหัวใจ สูงสุด จะมีอัตราการเต้นของหัวใจเท่าใด
     1) 156 ครั้งต่อนาที
     2) 160 ครั้งต่อนาที
     3) 166 ครั้งต่อนาที
     4) 172 ครั้งต่อนาที

ตอบข้อ 2 เพราะ วิธีคิดอัตราการเต้นของหัวใจ (ชีพจร) เพื่อใช้ในการออกกำลังกาย    220 – อายุ = ความเหนื่อยสูงสุด

   

การหาค่าอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด  = (220 - อายุ)  ผู้ที่มีอายุ 20 ปี   อัตราการเต้นของหัวใจ  เท่ากับ 220 - 20 = 200 ครั้ง ถ้าต้องการฝึกหนัก 80 %        ดังนั้นคนอายุ 20 ปี  จะมีอัตราการเต้นของหัวใจ =   200 x 80 หาร 100

คำตอบ   ข้อ 2          160   ครั้ง / นาที

   

 13.  ปัจจัยในข้อใดมีความสำคัญที่สุดในการสร้างสมรรถภาพทางกาย
     1) อาหาร
     2) อาหารเสริม
     3) ยาบำรุง
     4) การออกกำลังกาย

ตอบข้อ 4          เพราะการออกกำลังกายทำให้เลือดสูบฉีดดี ทำใหร่างกายเเข็งเเรง

   

14.  การอบอุ่นร่างกายในข้อใด เหมาะสมที่สุดสำหรับการเล่นฟุตบอล
     1) หมุนคอ วิ่งรอบสนาม สะพานโค้ง วิดพื้น
     2) วิ่งรอบสนาม หมุนคอ ลุก-นั่ง สะพานโค้ง
     3) วิ่งรอบสนาม หมุนคอ หมุนข้อเท้า เหยียดขา
     4) ลุก-นั่ง วิดพื้น หมุนคอ เหยียดขา

ตอบ ข้อ 3 การเล่นกีฬาฟุตบอล นักกีฬาส่วนใหญ่จะต้องวิ่งมากเพื่อเป็นการกระตุ้นกล้ามเนื้อขา รวมทั้งให้ร่างกายยืดหยุ่น เกิดความคล่องแคล่วว่องไวในการเคลื่อนไหวจึงควรวิ่งรอบสนาม

   

15.  อัตราการเต้นของหัวใจคนปกติ คือข้อใด
      1) 50 – 60 ครั้งต่อนาที
     2) 60 – 70 ครั้งต่อนาที
     3) 70 – 80 ครั้งต่อนาที
     4) 80 – 90 ครั้งต่อนาที

ตอบ  ข้อ3     อัตราการเต้นในคนปกติ เฉลี่ย 70-80 ครั้งต่อนาที

    ในผู้ใหญ่ อัตราเต้น เฉลี่ย ประมาณ 72 ครั้งต่อนาที   ในเด็กหัวใจจะเต้นเร็วกว่าผู้ใหญ่   แต่บางคนที่ร่างกายฟิตมากๆ   เช่นนักกีฬา บางคนอัตราการเต้นหัวใจลดเหลือแค่ 40-ุ60 ครั้ง ต่อนาทีเท่านั้น
   

16. นางดวงพรมีน้ำหนักตัว 58.5กิโลกรัม  สูง 150 เซนติเมตร  อยากทราบว่านางดวงใจมีดัชนีมวลกายเท่าไร
1) 22.0
2) 24.0
3) 26.0
4) 28.0
 ตอบ  ข้อ 3 

สูตรการคำนวณดัชนีมวลกาย(BMI)

 

 

   

.17.  องค์รวมของสุขภาพประกอบด้วยอะไรบ้าง
ก.   ร่างกาย จิตใจ และสังคม                        
ข.   ร่างกาย อารมณ์ และสังคม
ค.   ร่างกาย สังคม และจิตวิญญาณ              
ง.   ร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ

   

.18.  การออกกำลังกายมีประโยชน์ตามข้อใดชัดเจนที่สุด
ก.   ทางด้านสุขภาพ
ข.   เพื่อสร้างแรงจูงใจ
ค.   เพื่อการประเมินผล
ง.   เพื่อเป็นเกณฑ์การควบคุม

   

19.  ขณะออกกำลังกายควรมีหลักในการดื่มน้ำอย่างไร
ก.   ดื่มจนอิ่ม                                              
ข.   จิบเล็กน้อย                                                 
ค.   ดื่มอย่างรวดเร็ว                                     
ง.   ดื่มพอดับความกระหายเท่านั้น

   

.20.  การยืนแอ่นตัวไปด้านหลัง เป็นการทดสอบสมรรถภาพทางกายด้านใด
ก.   การทรงตัว                                            
ข.   ความอ่อนตัว
ค.   ความทนทานของกล้ามเนื้อ                     
ง.   ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

   

.21.  ข้อใดจัดว่าเป็นการประเมินผลการออกกำลังกาย
ก.   การทดสอบทักษะกีฬา
ข.   การทดสอบการเล่นกีฬา
ค.   การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ง.   การทดสอบความรู้เรื่องการออกกำลังกาย

   

.22.  ขณะออกกำลังกายควรหยุดทันทีเมื่อเกิดอาการใด
ก.   เหนื่อยหอบ                                           
ข.   กระหายน้ำ
ค.   เจ็บแน่นที่หน้าอก                                   
ง.   หายใจแรง หัวใจเต้นเร็ว

   

23.  สมรรถภาพทางกายหมายถึงอะไร
ก.   ความสามารถในการเล่นกีฬา                   
ข.   ความสามารถในการทำงานประจำวัน
ค.   ความสามารถในการทำงานของร่างกาย
ง.   ความสามารถในการควบคุมส่วนต่างๆ ของร่างกาย

   

24

 

 

   

25  

 

 

 

26

 

 

27

 

 

 

28

 

 

29

 

 

   หมายเหตุ  นพวรรณ เลิศชีวกานต์ หรือ น้องนก เป็นนักเทนนิสเยาวชนหญิงอายุ 17 ปี จากจังหวัดเชียงใหม่ เธอประสบความสำเร็จในการเล่นกีฬาเทนนิสเป็นอย่างสูงเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 ที่ผ่านมา น้องนกได้ตำแหน่งชนะเลิศหญิงเดี่ยวและหญิงคู่มาครอง ในการแข่งขันเทนนิสเยาวชน วิมเบิลดันที่ประเทศอังกฤษ ความสำเร็จในครั้งนี้ เป็นผลมาจากการทำงานอย่างหนักของผู้ฝึกสอนชาว อเมริกัน ชื่อ ฌักส์ คริส เขาได้ทุ่มเททั้งกายใจ ปละเวลาในการฝึกสอนให้น้องนกได้พัฒนา คุณลักษณะที่สำคัญของนักเทนนิส ที่ดีในด้านสุขภาพทางกาย การแสดงทักษะความสามารถ และความมีน้ำใจนักกีฬา
    คำตอบวิธีการหาตามข้อ 12    

30

 

31

 

 

 

 

32

 

33

 

34

 

35

 

 

 

 

36

 

 

 

37

 

38

 

39

 

40

 

41

 

42

 

 

 

43

 

 

 

44

 

 

 

 

45

 

 

46

 

 

   คำตอบ   ดูข้อ 15

47

 

 

48

 

 

 

การหาค่าอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด  = (220 - อายุ)  ผู้ที่มีอายุ 20 ปี   อัตราการเต้นของหัวใจ  เท่ากับ 220 - 20 = 200 ครั้ง ถ้าต้องการฝึกหนัก 80 %        ดังนั้นคนอายุ 20 ปี  จะมีอัตราการเต้นของหัวใจ =   200 x 80 หาร 100

คำตอบ   ข้อ 2          160   ครั้ง / นาที

49

 

50

 

 

51

 

 

 

  อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบข้อ 52 - 53
 

52

 

 

 

53 

 

   

54

 

 

 

 

ข้อสอบ  LAS ม. 3  ปีการศึกษา 2554
เพื่อสุขภาพที่ดี ผู้สูงอายุควรเลือกกิจกรรมการออกกำลังกายชนิดใด
1. เต้นแอโรบิค        วิ่งเหยาะ
2. เดินเร็ว                 เล่นฟุตบอล
3. เล่นฟุตบอล         เต้นแอโรบิค
4. วิ่งเหยาะ              เดินเร็ว

ตอบ   4     การเดินเร็ว เป็นกิจกรรมการออกกำลังกายที่ดีที่สุดแล้วสำหรับผู้สูงอายุ   (ในโจทย์ที่ถามข้อนี้)  ตัวเลือกที่ต้องตัดทิ้งมากที่สุด คือ เล่นฟุตบอล  เพราะเป็นเกมที่ปะทะหรือเคลื่อนไหวมากเกินไป  ตัวเลือกที่ต้องตัดทิ้งต่อไป คือ เต้นแอโรบิค  เพราะผู้สูงอายุจะมีปัญหาเกี่ยวกับข้อต่อต่าง ๆ ได้แก่หัวเข่า  ดังนั้นการเต้นแอโรบิค จึงไม่เหมาะกับผู้สูงอายุ  

55

"นายคมศิลป์  นร.ชั้น ม. 3 สามารถเลี้ยงบาสเกตบอลหลบหลีกคู่ต่อสู้ได้ 2 คน และสามารถยิงประตูได้อย่างรวดเร็ว "  ข้อความดังกล่าว  ตรงกับสมรรถภาพทางกายข้อใด

1. ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิต
2. ความคล่องแคล่วว่องไว
3. ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
4. พลังงานกล้ามเนื้อ

ตอบ 2.

56

 

 

 

การออกกำลังกายด้วยวิธีใด ที่ช่วงเพิ่มความทนทานของระบบหัวใจและการไหลเวียนโลหิต

1. การวิ่งเร็ว 100  เมตร
2. การขี่จักรยานเร็ว 100 เมตร
3. การลุกนั่ง 30 วินาที
4. การว่ายน้ำ 30 นาที

ตอบ  4.   (  หลักการใช้ความนาน )

57

 

 

 

 

การออกกำลังกาย ด้วยการวิ่งที่เกิดประโยชน์กับสุขภาพมากที่สุด  คือข้อใด

1.  วิ่งทุกวัน  วันละ 30  นาที
2. วิ่งวันเว้นวัน วันละ 1 ชม.
3. วิ่งทุกวัน วันละ 1 ชม. 30 นาที
4. วิ่งสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 2 ชม.

ตอบ 1    การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 30  นาที ต่อวัน   อาทิตย์ละ  3 - 4 วัน

  • 30 นาทีต่อวัน เมื่อคุณมีน้ำหนักปกติ และต้องการสร้างสุขภาพ
  • 60 นาทีต่อวัน เพื่อควบคุมน้ำหนัก
  • 90 นาทีต่อวัน สำหรับการลดน้ำน้ำหนัก

58

 

 

การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย  เพื่อให้ร่างกายเคลื่อนที่หลบหลีกได้รวดเร็วและทันทีทันใด  ควรเน้นฝึกในเรื่องใด
1. พลัง
2.  ความเร็ว
3.  ความคล่องแคล่วว่องไว
4.  ความอดทน

59

 

 

การออกกำลังกายชนิดใด ช่วยพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนได้มากที่สุด
1.  การปั่นจักรยาน
2.  การเต้นแอโรบิค
3.  การว่ายน้ำ
4.  การเดิน - วิ่ง

60

 

 

ก่อนการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาทุกครั้ง  เราควรปฏิบัติอย่างไร
1.  เสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
2.  ดื่มนมและน้ำผลไม้
3.  อบอุ่นร่างกาย
4.  ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

61

 

 

การออกกำลังกายแต่ละครั้ง  ควรใช้เวลาอย่างน้อยเท่าใด
1.     15  นาที
2.      20  นาที
3.      25  นาที
4.      30  นาที

62

 

 

บุคคลอายุเท่าใด  ที่มีอัตราการเต้นหัวใจ  ร้อยละ  80  ของการออกกำลังกายภายในระดับปานกลาง  เท่ากับ  136  ครั้ง/ นาที

1.    45  ปี
2.     55  ปี
3.     50  ปี
4.     60 ปี

  อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด (220 - อายุ) x เป้าหมาย (70%) เช่นผู้ที่มีอายุ 40 ปี ชีพจรเป้าหมายเท่ากับ 220 - 40 = 180 180 x 70 = 126 ครั้ง / นาที
มีอีกวิธีหนึ่ง ที่จะหาอัตราการเต้นของหัวใจเป้าหมาย คือ

หาอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด (220 - อายุ)
เอาอัตราการเต้นของหัวใจสำรอง x 70% เท่ากับอัตราการเต้นของหัวใจที่เพิ่มขึ้น
เอาอัตราการเต้นของหัวใจที่เพิ่มขึ้น บวก อัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก (Max HR - RHR) x .70 + RHR

63

 

 

วิธีการใดสามารถเสริมสร้างระบบไหลเวียนโลหิตได้ดี
1.  วิ่งระยะไกล
2.  ดันพื้น
3.  งอตัว
4.  กระโดดไกล

64

 

 

นักกีฬาตะกร้อ  จะต้องเน้นสมรรถภาพทางกลไกในข้อใด

1. ความคล่องตัว  การประสานสัมพันธ์
2. พลังกล้ามเนื้อ และการประสานสัมพันธ์
3. ความสามารถในการเคลื่อนที่เร็ว
4. การประสานสัมพันธ์ เวลาปฏิกริยาตอบสนอง

   
   
 
ผู้จัดทำ  ครูเสมา  ศิริอำพันธ์    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ผู้ดูแลระบบอินเทอร์เนตและจัดทำเว็บไซต์โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์   ติดต่อ   semasiriampan@hotmail.com       TEL 086-1685629