การทดสอบสมรรถภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายนักเรียนไทย  ของกรมพลศึกษา  
 
      
      กรมพลศึกษาได้ทำการวิจัยสมรรถภาพทางกายของนักเรียน  โดยใช้แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายซึ่ง  แยกตามกลุ่มอายุ  ดังนี้  ( 2 แบบทดสอบ)
 

1.   แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนอายุ  4 – 6  ปี  มีการทดสอบจำนวน  4  รายการ
2.   แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนอายุ  7
– 9  ปี  มีการทดสอบจำนวน  5  รายการ 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
     
   

ผู้จัดทำ  ครูเสมา  ศิริอำพันธ์    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ผู้ดูแลระบบอินเทอร์เนตและจัดทำเว็บไซต์โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์   ติดต่อ   semasiriampan@hotmail.com       TEL 086-1685629