โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์   อ.วัดเพลง  จ.ราชบุรี   70170
การทดสอบสมรรถภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 
            แบบทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ตามแบบกรมพลศึกษา  
 
        กรมพลศึกษา  ได้รับการสถาปนา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2476 ให้เป็นกรมหนึ่งในกระทรวงธรรมการตามพระราชบัญญัติการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2476 โดยมีหน้าที่จัดการพลศึกษาของชาติ ซึ่งตั้งอยู่ในกระทรวงธรรมการ รัฐบาลในสมัยนั้นมีนโยบายที่จะให้บุคคลแม้ว่าได้รับจริยศึกษา และพุทธศึกษามาแล้ว ให้ได้รับการพลศึกษาด้วย ซึ่งจะทำให้เรามีร่างกายแข็งแรง ใจคอหนักแน่น อันจะเป็นประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้สมบูรณ์เต็มที่นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  พลศึกษาจึงกลายเป็นหลักสำคัญของการศึกษาของชาติจวบจนกระทั้ง เมื่อวันที่   3 ตุลาคม  2545 ได้มีการปฏิรูประบบราชการไทย มีการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม โดยให้กรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปลี่ยนเป็น สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนากีฬาและนันทนาการ เพื่อเสริมสร้างพลานามัยของประชาชนจากกระแสความต้องการของชาวพลศึกษา  จึงได้มีการเคลื่อนไหวในการขอใช้ชื่อส่วนราชการ  “กรมพลศึกษา”  และเมื่อวันที่ 9 และ  16 กุมภาพันธ์  2553   คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกา   การเปลี่ยนชื่อ   “สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ”   เป็น “กรมพลศึกษา” ซึ่งชื่อนี้เป็นชื่อที่มีมนต์ขลัง ได้รับความเชื่อถือ และศรัทธา สร้างให้ประชาชนมีร่างกายแข็งแรง จิตใจดี และเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกา เปลี่ยนชื่อสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ เป็น กรมพลศึกษา พุทธศักราช 2553 ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 127 ตอนที่ 52 ก หน้า 4 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ 28 สิงหาคม 2553 จึงได้มีชื่อส่วนราชการว่า  “กรมพลศึกษา”  กรมพลศึกษายุคใหม่  มีนโยบายและแนวทางส่งเสริมและพัฒนาการพลศึกษา  สุขภาพ การกีฬา นันทนาการ  วิทยาศาสตร์การกีฬา และการพัฒนาบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข้อง  โดยมีหน่วยงานในสังกัดกรมพลศึกษา ได้แก่ กองกลาง  สำนักการกีฬา   สำนักนันทนาการ  สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา สถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน  สำนักกีฬาและนันทนาการภูมิภาค  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและ  การประชาสัมพันธ์ สถาบันอนุรักษ์มวยไทยแห่งชาติ  และกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
      กรมพลศึกษาได้ทำการวิจัยสมรรถภาพทางกายของนักเรียน  โดยใช้แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายซึ่ง  แยกตามกลุ่มอายุ  ดังนี้  ( 2 แบบทดสอบ)
 

1.   แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนอายุ  4 – 6  ปี  มีการทดสอบจำนวน  4  รายการ  ดังนี้
1.1  งอตัวข้างหน้า
1.2  ยืนเขย่งปลายเท้า
1.3  ยืนกระโดดไกล
1.4  วิ่ง  20  เมตร

2.   แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนอายุ  7 – 9  ปี  มีการทดสอบจำนวน  5  รายการ ดังนี้
2.1  งอตัวข้างหน้า
2.2  วิ่งเก็บของ
2.3  ลุก – นั่ง  30  วินาที
2.4  วิ่งเร็ว  50  เมตร
2.5  ยืนกระโดดไกล

     
   

1.   แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนอายุ  4 – 6  ปี  มีการทดสอบจำนวน  4  รายการ 
1.1  งอตัวข้างหน้า
1.2  ยืนเขย่งปลายเท้า
1.3  ยืนกระโดดไกล
1.4  วิ่ง  20  เมตร

     
   

1.งอตัวข้างหน้า
วัตถุประสงค์               วัดความอ่อนตัว
อุปกรณ์                       
1.  ม้าวัดความอ่อนตัว  
2.  เสื่อ  1  ผืน
วิธีการทดสอบ ให้ผู้รับการทดสอบนั่งเหยียดขาตรง     สอดเท้าเข้าใต้ไม้วัด โดยเท้าตั้งฉากกับพื้นและชิดกันฝ่าเท้าจรดแนบกับที่ยันเท้า   เหยียดแขนตรงขนานกับพื้นแล้วค่อย ๆ ก้มตัวไปข้างหน้า     ให้มืออยู่บนม้าวัดจนไม่สามารถก้มตัวได้ต่อไปให้ปลายมือเสมอกันและรักษาระยะทางไว้ได้นาน  2  วินาทีขึ้นไป   อ่านระยะจากจุด  "0"  ถึงปลายมือ(ห้ามโยกตัวหรืองอตัวแรงๆ)ดังภาพ


 

การบันทึก        บันทึกระยะเป็นเซนติเมตร     ถ้าเหยียดจนปลายมือเลยปลายเท้าบันทึกค่าเป็นบวก  ถ้าไม่ถึงปลายเท้าค่าเป็นลบ   ใช้ค่าที่ดีกว่าในการประลอง   2   ครั้ง

     
    2.  ยืนเขย่งปลายเท้า

วัตถุประสงค์   วัดการทรงตัว
อุปกรณ์                       

1. พื้นเรียบ
2. นาฬิกาจับเวลา   1   เรือน
เจ้าหน้าที่                     ผู้จับเวลา   1   คน,ผู้บันทึก  1  คน
วิธีการทดสอบ

    ให้ผู้รับการทดสอบยืนตรงเท้าชิด  ยกแขนทั้งสองเหยียดตรงยกไปข้างหน้าขนานกับพื้นคว่ำฝ่ามือลง  เขย่งเท้าทั้งสองขึ้นจากพื้นด้วยปลายเท้า  ยืนทรวตัวอยู่ในลักษณะให้นิ่งและนานที่สุด โดยไม่ให้มือและเท้าเคลื่อนที่ไปจากตำแหน่งเดิม หรือส้นเท้าลดลงแตะพื้น แขนทั้งสองต้องเหยียดขนานกับพื้นตลอดเวลาที่จับเวลาทดสอบ  หากส้นเท้าขยับและลดลงให้หยุดจับเวลา ให้ประลอง 2 ครั้งเอาครั้งที่เวลาดีที่สุด


การบันทึก
1. จับเวลาเมื่อเริ่มเขย่งส้นเท้าทั้งสองขึ้นจากพื้น
2. หยุดจับเวลาเมื่อไม่สามารถทรงตัวได้นิ่ง
3. บันทึกเวลาเป็นวินาทีทศนิยมสองตำแหน่ง หรือนาทีหรือวินาที

     
   

3.  ยืนกระโดดไกล
วัตถุประสงค์   วัดความแข็งแรงและพลังกล้ามเนื้อขาและสะโพก
อุปกรณ์                       

1. แผ่นยางยืนกระโดดไกลและเบาะรอง
2. ไม้วัด
3. กระบะใส่ผงปูนขาว
เจ้าหน้าที่                     ผู้วัดระยะ   1   คน,ผู้บันทึก  1  คน,ผู้จัดท่า  1  คน
วิธีการทดสอบ ให้ผู้รับการทดสอบเหยียบผงปูนขาวด้วยส้นเท้า         แล้วยืนปลายเท้าทั้งสองชิดด้านหลังของเส้นเริ่มบนแผ่นยางหรือบนพื้นดินที่เรียบไม่ลื่น          เหวี่ยงแขนไปข้างหน้าอย่างแรงพร้อมกับกระโดดด้วยเท้าทั้งสองข้างไปข้างหน้าให้ไกลที่สุด ใช้ไม้วัดทาบตั้งฉากกับเส้นเริ่มและขนานกับขีดบอกระยะ    วัดจนถึงรอบส้นเท้า
ที่ใกล้เส้นเริ่มต้นมากที่สุด       อ่านระยะจากขีดบอกระยะ     กรณีผู้รับการทดสอบเสียหลักหงายหลัง         ก้นหรือมือแตะพื้นให้ประลองใหม่(ดังภาพ)

 

การบันทึก        บันทึกระยะทางเป็นเซนติเมตร           เอาระยะที่ไกลกว่า จากการประลอง  2  ครั้ง

     
   

4. วิ่ง  20  เมตร
วัตถุประสงค์               วัดความเร็ว
อุปกรณ์                       
1. นาฬิกาจับเวลา   1   เรือน
2. ลู่วิ่ง   20   เมตร       มีเส้นเริ่มและเส้นชัย
3. ธงปล่อยตัวสีแดง
เจ้าหน้าที่                     ผู้ปล่อยตัว   1   คน, ผู้จับเวลา   1   คน, ผู้บันทึก   1   คน
วิธีการทดสอบเมื่อผู้ปล่อยให้สัญญาณ"เข้าที่"ให้ผู้รับการทดสอบยืนให้ปลายเท้าข้างใดข้างหนึ่งชิดเส้นเริ่มก้มตัวเล็กน้อยในท่าเตรียมวิ่ง(ไม่ต้องย่อตัวเข้าที่เหมือนการแข่งขันวิ่งระยะสั้น)เมื่อได้ยินสัญญาณปล่อยตัว          ให้ออกวิ่งเต็มที่   จนผ่านเส้นชัย


การบันทึก                    ผู้จับเวลา  1  คนบันทึกเวลาให้ละเอียดถึงทศนิยมอันดับแรกของวินาที

   
เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพนักเรียนไทย  ของกรมพลศึกษา
     
    2.   แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนอายุ  7 – 9  ปี  มีการทดสอบจำนวน  5  รายการ ดังนี้
2.1  งอตัวข้างหน้า
2.2  วิ่งเก็บของ
2.3  ลุก – นั่ง  30  วินาที
2.4  วิ่งเร็ว  50  เมตร
2.5  ยืนกระโดดไกล
   

1.งอตัวข้างหน้า
วัตถุประสงค์               วัดความอ่อนตัว
อุปกรณ์                       
1.  ม้าวัดความอ่อนตัว  
2.  เสื่อ  1  ผืน
วิธีการทดสอบ ให้ผู้รับการทดสอบนั่งเหยียดขาตรง     สอดเท้าเข้าใต้ไม้วัด โดยเท้าตั้งฉากกับพื้นและชิดกันฝ่าเท้าจรดแนบกับที่ยันเท้า   เหยียดแขนตรงขนานกับพื้นแล้วค่อย ๆ ก้มตัวไปข้างหน้า     ให้มืออยู่บนม้าวัดจนไม่สามารถก้มตัวได้ต่อไปให้ปลายมือเสมอกันและรักษาระยะทางไว้ได้นาน  2  วินาทีขึ้นไป   อ่านระยะจากจุด  "0"  ถึงปลายมือ(ห้ามโยกตัวหรืองอตัวแรงๆ)ดังภาพ


 

การบันทึก        บันทึกระยะเป็นเซนติเมตร     ถ้าเหยียดจนปลายมือเลยปลายเท้าบันทึกค่าเป็นบวก  ถ้าไม่ถึงปลายเท้าค่าเป็นลบ   ใช้ค่าที่ดีกว่าในการประลอง   2   ครั้ง

     
   

2. วิ่งเก็บของ
วัตถุประสงค์   วัดความคล่องตัว
อุปกรณ์                       
1. นาฬิกาจับเวลา
2. ทางวิ่งเรียบระหว่างเส้นขนาน  2  เส้น  ห่างกัน   10   เมตร ชิดด้านนอกของเส้นทั้งสองมีวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง   50   ซม.  ถัดออกไป จากเส้นเริ่ม      ควรมีทางวิ่งให้วิ่งต่อไปอีกอย่างน้อย   3   เมตร
3. ท่อนไม้ 2 ท่อน ขนาด 5 x 5 x 10  ซม.
วิธีการทดสอบ วางไม้สองท่อนไว้กลางวงที่อยู่ชิดเส้นตรงข้ามเส้นเริ่ม   ผู้รับการทดสอบยืนให้เท้าข้างหนึ่งชิดเส้นเริ่ม      เมื่อพร้อมแล้วผู้ปล่อยตัวสั่ง  "ไป"        
ให้ผู้รับการทดสอบวิ่งไปหยิบท่อนไม้ในวงกลม 1 ท่อน วิ่งกลับมาวางในวงกลมหลังเส้นเริ่ม   แล้วกลับตัววิ่งไปหยิบท่อนไม้อีกท่อนหนึ่งวิ่งกลับมาวางไว้ในวงกลมหลังเส้นเริ่มแล้ววิ่งเลยไป    ห้ามโยนท่อนไม้   ถ้าวางไม่เข้าในวงต้องเริ่มต้นใหม่

การบันทึก    บันทึกเวลาตั้งแต่   "ไป" จนถึงวางท่อนไม้ท่อนที่  2  ลงและบันทึกเวลาให้ละเอียดถึงทศนิยมอันดับแรกของวินาทีให้ประลอง   2   ครั้งใช้ผลของครั้งที่เวลาดีที่สุด

     
   

3. ลุก - นั่ง   30   วินาที
วัตถุประสงค์   วัดความแข็งแรงและทนทานของกล้ามเนื้อท้อง
อุปกรณ์                       
1.  นาฬิกาจับเวลา   1   เรือน
2.  เบาะยืดหยุ่นหรือที่นอนบาง ๆ   1   ผืน
วิธีการทดสอบ    จัดผู้รับการทดสอบเป็นคู่ ให้ผู้รับการทดสอบคนแรกนอนหงายบนเบาะเข่างอตั้งเป็นมุมฉาก  เท้าแยกห่างกันประมาณ   30   องศาประสานนิ้วมือรองท้ายทอยไว้         ผู้ทดสอบคนที่   2   คุกเข่าที่ปลายเท้าของผู้ทดสอบ(หันหน้าเข้าหากัน)มือทั้งสองกำและกดข้อเท้าของผู้รับการทดสอบไว้ให้หลังติดพื้นเมื่อผู้ให้สัญญาณบอก  "เริ่มต้น"  พร้อมกับจับเวลา     ผู้รับการทดสอบลุกขึ้นนั่งให้ศอกทั้งสองแตะเข่าทั้งสองแล้วกลับนอนลงในท่าเดิมจนนิ้วมือจรดเบาะจึงกลับลุกขึ้นนั่งใหม่    ทำเช่นนี้ติดต่อไปอย่างรวดเร็วจนครบ  30วินาที(ดังภาพ)


 

 

การบันทึก            บันทึกจำนวนครั้งที่ทำถูกต้องใน        30        วินาที
ข้อควรระวัง         นิ้วมือต้องประสานที่ท้ายทอยตลอดเวลา    เข่างอเป็นมุมฉากในขณะที่นอนลงหลังจากลุกนั่งแล้ว  หลังและคอต้องกลับไปอยู่ที่ตั้งต้น     และห้ามเด้งตัวขึ้นโดยใช้ข้อศอกดันพื้น

     
   

4. วิ่งเร็ว         50        เมตร

 วัตถุประสงค์               วัดความเร็ว
อุปกรณ์                        1. นาฬิกาจับเวลา   1   เรือน
2. ลู่วิ่ง   50   เมตร       มีเส้นเริ่มและเส้นชัย
3. ธงปล่อยตัวสีแดง
เจ้าหน้าที่                     ผู้ปล่อยตัว   1   คน, ผู้จับเวลา   1   คน, ผู้บันทึก   1   คน
วิธีการทดสอบ เมื่อผู้ปล่อยให้สัญญาณ"เข้าที่"ให้ผู้รับการทดสอบยืนให้ปลายเท้าข้างใดข้างหนึ่งชิดเส้นเริ่มก้มตัวเล็กน้อยในท่าเตรียมวิ่ง(ไม่ต้องย่อตัวเข้าที่เหมือนการแข่งขันวิ่งระยะสั้น)เมื่อได้ยินสัญญาณปล่อยตัว          ให้ออกวิ่งเต็มที่   จนผ่านเส้นชัย

 


การบันทึก       ผู้จับเวลา  1  คนบันทึกเวลาให้ละเอียดถึงทศนิยมอันดับแรกของวินาที
หมายเหตุ        การวิ่งเร็วสามารถทำการทดสอบได้มากกว่า 1 คน   จะทำให้เกิดการแข่งขัน  จะได้เวลาที่ดีขึ้นกว่าการวิ่งทีละคน

     
   

5. ยืนกระโดดไกล
วัตถุประสงค์            วัดความแข็งแรงและพลังกล้ามเนื้อขาและสะโพก
อุปกรณ์                    
1. แผ่นยางยืนกระโดดไกลและเบาะรอง
2. ไม้วัด
3. กระบะใส่ผงปูนขาว
เจ้าหน้าที่                     ผู้วัดระยะ   1   คน,ผู้บันทึก  1  คน,ผู้จัดท่า  1  คน
วิธีการทดสอบ ให้ผู้รับการทดสอบเหยียบผงปูนขาวด้วยส้นเท้า   แล้วยืนปลายเท้าทั้งสองชิดด้านหลังของเส้นเริ่มบนแผ่นยางหรือบนพื้นดินที่เรียบไม่ลื่น          เหวี่ยงแขนไปข้างหน้าอย่างแรงพร้อมกับกระโดดด้วยเท้าทั้งสองข้างไปข้างหน้าให้ไกลที่สุด ใช้ไม้วัดทาบตั้งฉากกับเส้นเริ่มและขนานกับขีดบอกระยะ    วัดจนถึงรอบส้นเท้า
ที่ใกล้เส้นเริ่มต้นมากที่สุด อ่านระยะจากขีดบอกระยะ กรณีผู้รับการทดสอบเสียหลักหงายหลัง  ก้นหรือมือแตะพื้นให้ประลองใหม่  (ดังภาพ)

 

การบันทึก        บันทึกระยะทางเป็นเซนติเมตร     เอาระยะที่ไกลกว่า จากการประลอง  2  ครั้ง

     
   
 
     
    เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายนักเรียนอายุ 10-12ปี 
    ตารางที่ 14  เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายนักเรียนชายอายุ 10 ปี
   
รายการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำมาก
1.  วิ่ง 50 เมตร (นาที)
8.07 ลงมา
8.08-8.76
8.77-10.15
10.16-10.84
10.85 ขึ้นไป
2.  ยืนกระโดดไกล  (เซนติเมตร)
173 ขึ้นไป
159-172
130-158
116-129
115 ลงมา
3.  แรงบีบมือที่ถนัด (กิโลกรัม)
21.3 ขึ้นไป
18.0-21.2
11.2-17.9
74.9-11.1
7.8 ลงมา
4.  ลุก-นั่ง 30 วินาที  (ครั้ง)
23 ขึ้น
20.22
13-19
10-12
9 ลงมา
5.  งอแขนห้อยตัว  (วินาที)
21.34ขึ้นไป
16.07-21.33
5.50-16.06
0.23-5.49
0.22 ลงมา
6.  วิ่งเก็บของ (วินาที)
10.75 ลงมา
10.76-11.71
11.72-13.64
13.65-14.60
14.61 ขึ้นไป
7.  วิ่ง 600 เมตร (นาที)
2.20 ลงมา
2.21-2.40
2.41-3.20
3.21-3.40
3.41 ขึ้นไป
8.  งอตัวข้างหน้า (เซนติเมตร)
8.5 ขึ้นไป
6.5-8.0
1.0-6.0
(-1.0)-0.5
(-1.5) ลงมา
(กรมพลศึกษา. 2539 : 60)
    ตารางที่ 15  เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายนักเรียนหญิงอายุ 10 ปี
รายการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำมาก
1.  วิ่ง 50 เมตร (นาที)
8.12 ลงมา
8.13-9.14
9.15-11.12
11.22-12.23
12.24 ขึ้นไป
2.  ยืนกระโดดไกล  (เซนติเมตร)
164ขึ้นไป
149-163
116-148
101-115
100 ลงมา
3.  แรงบีบมือที่ถนัด (กิโลกรัม)
20.2 ขึ้นไป
17.0-20.1
10.5-16.9
7.3-10.4
7.2 ลงมา
4.  ลุก-นั่ง 30 วินาที  (ครั้ง)
19 ขึ้น
16-18
10-15
7-9
6 ลงมา
5.  งอแขนห้อยตัว  (วินาที)
10.36ขึ้นไป
7.42-10.35
1.51-7.41
0.01-1.50
0
6.  วิ่งเก็บของ (วินาที)
12.08 ลงมา
12.09-12.80
12.80-14.25
14.26-14.97
14.98 ขึ้นไป
7.  วิ่ง 600 เมตร (นาที)
2.44 ลงมา
2.45-3.07
3.08-3.45
3.55-4.17
4.18 ขึ้นไป
8.  งอตัวข้างหน้า (เซนติเมตร)
9.5 ขึ้นไป
6.5-9.0
1.0-6.0
(-1.0)-0.5
(-1.5) ลงมา
(กรมพลศึกษา. 2539 : 62)
    ตารางที่ 16  เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายนักเรียนชายอายุ 11 ปี
รายการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำมาก
1.  วิ่ง 50 เมตร (นาที)
7.13 ลงมา
7.14-8.17
8.18-10.28
10.29-11.32
11.33 ขึ้นไป
2.  ยืนกระโดดไกล  (เซนติเมตร)
185ขึ้นไป
169-184
136-168
120-135
119 ลงมา
3.  แรงบีบมือที่ถนัด (กิโลกรัม)
22.3 ขึ้นไป
19.5-22.2
13.7-19.4
10.8-13.6
10.7 ลงมา
4.  ลุก-นั่ง 30 วินาที  (ครั้ง)
25 ขึ้น
22-24
16-21
13-15
12 ลงมา
5.  งอแขนห้อยตัว  (วินาที)
22.45ขึ้นไป
16.93-22.44
5.88-16.92
0.36-5.87
0.35 ลงมา
6.  วิ่งเก็บของ (วินาที)
10.20 ลงมา
10.21-11.24
11.25-13.33
13.34-14.37
14.38 ขึ้นไป
7.  วิ่ง 600 เมตร (นาที)
2.16 ลงมา
2.17-2.36
2.37-3.17
3.18-3.37
3.38 ขึ้นไป
8.  งอตัวข้างหน้า (เซนติเมตร)
9.5 ขึ้นไป
7.5-9.0
2.0-7.0
(-1.0)-1.5
(-1.5) ลงมา
(กรมพลศึกษา. 2539 : 64)
    ตารางที่ 17  เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายนักเรียนหญิงอายุ 11 ปี
รายการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำมาก
1.  วิ่ง 50 เมตร (นาที)
7.49 ลงมา
7.5-8.69
8.70-11.10
11.11-12.30
12.31 ขึ้นไป
2.  ยืนกระโดดไกล  (เซนติเมตร)
173ขึ้นไป
157-172
124-156
109-123
108 ลงมา
3.  แรงบีบมือที่ถนัด (กิโลกรัม)
21.9 ขึ้นไป
19.1-21.8
13.3-19.0
10.4-13.2
10.3 ลงมา
4.  ลุก-นั่ง 30 วินาที  (ครั้ง)
20 ขึ้น
17-19
11-16
8-10
7 ลงมา
5.  งอแขนห้อยตัว  (วินาที)
10.05ขึ้นไป
7.09-10.04
1.16-7.08
0.01-1.15
0
6.  วิ่งเก็บของ (วินาที)
9.06 ลงมา
9.07-11.23
11.24-15.58
15.59-17.75
17.76 ขึ้นไป
7.  วิ่ง 600 เมตร (นาที)
2.35 ลงมา
2.34-2.57
2.58-3.45
3.46-4.09
4.10 ขึ้นไป
8.  งอตัวข้างหน้า (เซนติเมตร)
10.5 ขึ้นไป
9.0-10.0
2.0-8.0
(-0.5)-1.5
(-1.0) ลงมา
(กรมพลศึกษา. 2539 : 66)
    ตารางที่ 18  เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายนักเรียนชายอายุ 12 ปี
รายการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำมาก
1.  วิ่ง 50 เมตร (นาที)
7.51 ลงมา
7.52-8.14
8.15-9.43
9.44-10.06
10.07 ขึ้นไป
2.  ยืนกระโดดไกล  (เซนติเมตร)
198ขึ้นไป
181-197
147-180
130-146
129 ลงมา
3.  แรงบีบมือที่ถนัด (กิโลกรัม)
25.4 ขึ้นไป
22.6-25.3
16.9-22.5
14.1-16.8
14.0 ลงมา
4.  ลุก-นั่ง 30 วินาที  (ครั้ง)
27 ขึ้น
24-26
17-23
14-16
13 ลงมา
5.  ดึงข้อกับราวเดียว  (ครั้ง)
6ขึ้นไป
4-5
1-3
0
0
6.  วิ่งเก็บของ (วินาที)
10.64 ลงมา
10.65-11.30
11.31-12.63
12.64-13.29
13.30 ขึ้นไป
7.  วิ่ง 1000 เมตร (นาที)
4.01 ลงมา
4.02-4.31
4.32-5.32
5.33-6.02
6.03 ขึ้นไป
8.  งอตัวข้างหน้า (เซนติเมตร)
11.5 ขึ้นไป
8.5-11.0
2.0-8.0
(-1.5)-1.5
(-1.5) ลงมา
(กรมพลศึกษา. 2539 : 68 ค.)
    ตารางที่ 19  เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายนักเรียนหญิงอายุ 12 ปี
รายการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำมาก
1.  วิ่ง 50 เมตร (นาที)
8.20 ลงมา
8.21-9.00
9.01-10.63
10.64-11.43
11.44 ขึ้นไป
2.  ยืนกระโดดไกล  (เซนติเมตร)
178ขึ้นไป
162-177
128-161
111-127
110 ลงมา
3.  แรงบีบมือที่ถนัด (กิโลกรัม)
25.1ขึ้นไป
22.3-25.0
16.7-22.2
14.0-16.6
13.9 ลงมา
4.  ลุก-นั่ง 30 วินาที  (ครั้ง)
21 ขึ้น
18-20
12-17
10-11
9 ลงมา
5.  งอแขนห้อยตัว  (วินาที)
9.10ขึ้นไป
6.52-9.09
1.35-6.51
0.01-1.34
0
6.  วิ่งเก็บของ (วินาที)
11.77 ลงมา
11.78-12.41
12.42-13.70
13.71-14.34
14.35ขึ้นไป
7.  วิ่ง 800 เมตร (นาที)
3.44 ลงมา
3.45-4.14
4.15-5.15
5.16-5.45
5.46 ขึ้นไป
8.  งอตัวข้างหน้า (เซนติเมตร)
11.5 ขึ้นไป
9.5-11.0
3.0-9.0
1.0-2.5
0.5 ลงมา
(กรมพลศึกษา. 2539 : 70)
     
    4.  เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของนักเรียนอายุ 13-15 ปี
    ตารางที่ 20 เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายนักเรียนชายอายุ 13 ปี
รายการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำมาก
1.  วิ่ง 50 เมตร (นาที)
7.77 ลงมา
7.78-8.31
8.32-9.38
9.39-9.91
9.92 ขึ้นไป
2.  ยืนกระโดดไกล  (เซนติเมตร)
196ขึ้นไป
185-195
163-184
152-162
151 ลงมา
3.  แรงบีบมือที่ถนัด (กิโลกรัม)
30.8 ขึ้นไป
27.6-30.7
20.9-27.5
17.6-20.8
17.5 ลงมา
4.  ลุก-นั่ง 30 วินาที  (ครั้ง)
28 ขึ้น
26-27
20-25
18-19
17 ลงมา
5.  ดึงข้อราวเดียว  (ครั้ง)
7ขึ้นไป
6
2-5
1
0
6.  วิ่งเก็บของ (วินาที)
10.97 ลงมา
10.98-11.48
11.49-12.50
12.51-13.01
13.02 ขึ้นไป
7.  วิ่ง 1000 เมตร (นาที)
4.33 ลงมา
4.38-5.00
5.01-5.57
5.58-6.25
6.26 ขึ้นไป
8.  งอตัวข้างหน้า (เซนติเมตร)
11.6 ขึ้นไป
9.1-11.5
3.9-9.0
1.3-3.8
1.2 ลงมา
(กรมพลศึกษา. 2540 : 60)
    ตารางที่ 21 เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายนักเรียนหญิงอายุ 13 ปี
รายการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำมาก
1.  วิ่ง 50 เมตร (นาที)
8.74 ลงมา
8.75-9.39
9.40-10.69
10.70-11.34
11.35 ขึ้นไป
2.  ยืนกระโดดไกล  (เซนติเมตร)
166ขึ้นไป
157-165
137-156
128-136
127 ลงมา
3.  แรงบีบมือที่ถนัด (กิโลกรัม)
26.8ขึ้นไป
24.3-26.7
19.4-24.2
17.0-19.3
16.9 ลงมา
4.  ลุก-นั่ง 30 วินาที  (ครั้ง)
22 ขึ้น
19-21
14-18
11-13
10 ลงมา
5.  งอแขนห้อยตัว  (วินาที)
10.40ขึ้นไป
7.77-10.39
2.50-7.76
0.14-2.49
0.13 ลงมา
6.  วิ่งเก็บของ (วินาที)
12.19 ลงมา
12.20-12.77
12.78-13.95
13.96-14.53
14.54ขึ้นไป
7.  วิ่ง 800 เมตร (นาที)
4.25 ลงมา
4.26-4.54
4.55-5.53
5.54-6.22
6.23 ขึ้นไป
8.  งอตัวข้างหน้า (เซนติเมตร)
12.3 ขึ้นไป
9.5-12.2
3.9-9.4
1.2-3.8
1.1 ลงมา
(กรมพลศึกษา. 2540 : 62)
    ตารางที่ 22 เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายนักเรียนชายอายุ 14 ปี
รายการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำมาก
1.  วิ่ง 50 เมตร (นาที)
7.39 ลงมา
7.40-7-94
7.95-9.05
9.06-9.60
9.61 ขึ้นไป
2.  ยืนกระโดดไกล  (เซนติเมตร)
207ขึ้นไป
195-206
171-194
159-170
158 ลงมา
3.  แรงบีบมือที่ถนัด (กิโลกรัม)
36.8 ขึ้นไป
33.2-36.7
25.9-33.1
22.3-25.8
22.2 ลงมา
4.  ลุก-นั่ง 30 วินาที  (ครั้ง)
28 ขึ้น
26-27
21-25
19-20
18 ลงมา
5.  ดึงข้อราวเดียว  (ครั้ง)
8ขึ้นไป
7
3-6
2
1
6.  วิ่งเก็บของ (วินาที)
10.85 ลงมา
10.86-11.34
11.35-12.33
12.34-12.82
12.83 ขึ้นไป
7.  วิ่ง 1000 เมตร (นาที)
4.21 ลงมา
4.22-4.48
4.49-5.42
5.43-6.8
6.09 ขึ้นไป
8.  งอตัวข้างหน้า (เซนติเมตร)
13.1 ขึ้นไป
10.3-13.0
4.610.2
1.8-4.5
1.7 ลงมา
(กรมพลศึกษา. 2540 : 64)
    ตารางที่ 23 เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายนักเรียนหญิงอายุ  14  ปี
รายการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำมาก
1.  วิ่ง 50 เมตร (นาที)
8.72 ลงมา
8.73-9.34
9.35-10.58
10.59-11.19
11.20ขึ้นไป
2.  ยืนกระโดดไกล  (เซนติเมตร)
168ขึ้นไป
158-167
139-157
129-138
128ลงมา
3.  แรงบีบมือที่ถนัด (กิโลกรัม)
28.2ขึ้นไป
25.9-28.1
21.2-25.8
18.9-21.1
18.8 ลงมา
4.  ลุก-นั่ง 30 วินาที  (ครั้ง)
21 ขึ้น
19-20
14-18
11-13
10 ลงมา
5.  งอแขนห้อยตัว  (วินาที)
10.04ขึ้นไป
7.51-10.03
2.44-7.50
0.09-2.43
0.08 ลงมา
6.  วิ่งเก็บของ (วินาที)
12.24 ลงมา
12.25-12.79
12.80-13.90
13.91-14.45
14.46ขึ้นไป
7.  วิ่ง 800 เมตร (นาที)
4.24 ลงมา
4.25-4.51
4.52-5.45
5.56-6.12
6.13 ขึ้นไป
8.  งอตัวข้างหน้า (เซนติเมตร)
13 ขึ้นไป
10.3-12.9
4.8-10.2
2.0-4.7
1.9 ลงมา
(กรมพลศึกษา. 2540 : 66)
    ตารางที่ 24  เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายนักเรียนชายอายุ  15  ปี
รายการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำกว่า
1.  วิ่ง  50  เมตร (นาที)
7.10 ลงมา
7.11-7.64
7.65-8.72
8.73-9.25
9.26 ขึ้นไป
2.  ยืนกระโดดไกล (เซนติเมตร)
221 ขึ้นไป
208-220
183-207
170-182
162 ลงมา
3.  แรงบีบมือที่ถนัด (กิโลกรัม)
41.0 ขึ้นไป
37.4-40.9
30.3-37.3
26.3-30.2
26.7 ลงมา
4.  ลุก-นั่ง  30  (วินาที)
29 ขึ้นไป
27-28
22-26
20-21
19 ลงมา
5.  ดึงข้อราวเดี่ยว  (ครั้ง)
9 ขึ้นไป
8
4-7
2-3
1 ลงมา
6.  วิ่งเก็บของ  (วินาที)
10.55 ลงมา
10.56-11.03
11.04-12.00
12.01-12.48
12.49 ขึ้นไป
7.  วิ่ง  1000  เมตร  (นาที)
4.15 ลงมา
4.16-4.40
4.41-5.32
5.33-5.57
5.58 ขึ้นไป
8.  งอตัวข้างหน้า  (เซนติเมตร)
14.7 ขึ้นไป
11.9-14.6
6.0-11.8
3.1-5.9
3.0 ลงมา
(กรมพลศึกษา. 2540 : 68)
    ตารางที่ 25   เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายนักเรียนหญิงอายุ 15 ปี
รายการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำกว่า
1.  วิ่ง  50  เมตร (นาที)
8.87ลงมา
8.88-9.52
9.53-10.82
10.83-11.46
11.47 ขึ้นไป
2.  ยืนกระโดดไกล (เซนติเมตร)
169ขึ้นไป
159-168
138-158
128-137
127 ลงมา
3.  แรงบีบมือที่ถนัด (กิโลกรัม)
29 ขึ้นไป
28.0-28.9
22.3-27.9
20.0-22.2
19.9 ลงมา
4.  ลุก-นั่ง  30  (วินาที)
21 ขึ้นไป
19-20
14-18
12-3
11 ลงมา
5.  งอแขนห้อยตัว (วินาที)
10.32ขึ้นไป
7.63-10.31
2.24-7.62
0.45-2.23
0.44 ลงมา
6.  วิ่งเก็บของ  (วินาที)
10.55 ลงมา
12.24-12.83
12.84-14.03
14.04-14.62
14.63 ขึ้นไป 
7.  วิ่ง  1000  เมตร  (นาที)
4.15 ลงมา
4.30-4.56 
4.57-5.21
5.22-6.18 
6.19 ขึ้นไป
8.  งอตัวข้างหน้า  (เซนติเมตร)
14.7 ขึ้นไป
11.2-14.1
5.2-11.1
2.3-5.1
2.2 ลงมา 
(กรมพลศึกษา. 2540:68)
     
   
ผู้จัดทำ  ครูเสมา  ศิริอำพันธ์    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ผู้ดูแลระบบอินเทอร์เนตและจัดทำเว็บไซต์โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์   ติดต่อ   semasiriampan@hotmail.com       TEL 086-1685629