โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์   อ.วัดเพลง  จ.ราชบุรี   70170
การทดสอบสมรรถภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                แบบทดสอบสมรรถภาพทางกลไกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

1.   การทดสอบนักเรียนชั้นอนุบาล  2  ใช้แบบทดสอบสมรรถภาพทางกลไกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มี  4  รายการ  ดังนี้
1.1  งอตัวข้างหน้า
1.2  วิ่งเร็ว  20  เมตร
1.3  วิ่งเก็บของ  3  จุด
1.4  ขว้างลูกบอลไกล

   
 

        2.   การทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ใช้แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายที่กำหนดขึ้น  6  รายการ  ดังนี้
2.1  ลุกนั่ง  60  วินาที
2.2  วิ่งเก็บของ
2.3  งอตัวไปข้างหน้า
2.4  ดันข้อกับพื้น
2.5  วิ่งระยะไกล
2.6  ก้าวขึ้นม้าสูง

   
  2.1  ลุกนั่ง  60  วินาที
 

เกณฑ์มาตรฐาน ลุก-นั่ง 60 วินาที (ครั้ง)  สำหรับเด็กไทย อายุ 7-18 ปี

อายุ
(ปี)
เพศชาย
เพศหญิง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำมาก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำมาก
7
37 ขึ้นไป
36-27
26-17
16-7
6 ลงไป
  37 ขึ้นไป
36-27
26-17
16-7
6 ลงไป
8
40 ขึ้นไป
39-30
29-20
19-10
9 ลงไป
37 ขึ้นไป
36-27
26-17
16-7
6 ลงไป
9
42 ขึ้นไป
41-32
31-22
21-12
11 ลงไป
40 ขึ้นไป
39-30
29-20
19-10
9 ลงไป
10
44 ขึ้นไป
43-34
33-24
23-14
13 ลงไป
42 ขึ้นไป
41-32
31-22
21-12
11 ลงไป
11
44 ขึ้นไป
43-34
33-24
23-14
13 ลงไป
44 ขึ้นไป
43-34
33-24
23-14
13 ลงไป
12
47 ขึ้นไป
46-37
26-27
26-17
16 ลงไป
44 ขึ้นไป
43-34
33-24
23-14
13 ลงไป
13
50 ขึ้นไป
49-40
39-30
29-20
19 ลงไป
44 ขึ้นไป
43-34
33-24
23-14
13 ลงไป
14
53 ขึ้นไป
52-42
41-31
30-20
19 ลงไป
45 ขึ้นไป
44-35
34-25
24-15
14 ลงไป
  15
56 ขึ้นไป
55-44
43-32
21-20
19 ลงไป
45 ขึ้นไป
44-35
34-25
24-15
14 ลงไป
16
57 ขึ้นไป
56-45
44-33
32-21
20 ลงไป
46  ขึ้นไป
45-36
35-26
25-16
15 ลงไป
17
58 ขึ้นไป
57-46
45-34
33-22
21 ลงไป
47 ขึ้นไป
46-37
36-27
26-17
16 ลงไป
18
60 ขึ้นไป
59-48
47-36
35-24
23 ลงไป
47 ขึ้นไป
46-37
36-27
26-17
16 ลงไป
   
  2  วิ่งเก็บของ
   

เกณฑ์มาตรฐาน วิ่งอ้อมหลัก (วินาที)  สำหรับเด็กไทย อายุ 7-18 ปี

อายุ
(ปี)

เพศชาย

เพศหญิง

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

ต่ำ

ต่ำมาก

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

ต่ำ

ต่ำมาก

7

16:53 ขึ้นไป

16:54-20:92

20:93-25:31

25:32-29:70

29:71 ลงไป

20:31 ขึ้นไป

20:32-22:88

22:89-25:45

25:46-28:02

28:03 ลงไป

8

16:00 ขึ้นไป

16:01-19:81

19:82-23:62

23:63-27:43

27:44 ลงไป

19:11 ขึ้นไป

19:12-21:69

21:70-24:27

24:28-26:85

26:86 ลงไป

9

15:82 ขึ้นไป

15:83-18:87

18:88-21:92

21:93-24:97

24:98 ลงไป

18:53 ขึ้นไป

18:54-21:71

21:72-24:98

24:99-28:07

28:08 ลงไป

10

15:64 ขึ้นไป

15:65-18:81

18:82-21:98

21:99-25:15

25:16 ลงไป

18:44 ขึ้นไป

18:45-20:88

20:89-23:32

23:33-25:76

25:77 ลงไป

11

15:47 ขึ้นไป

15:48-18:44

18:45-21:41

21:42-24:38

24:39 ลงไป

17:99 ขึ้นไป

18:00-20:50

20:51-23:01

23:02-25:52

25:53 ลงไป

12

15:37 ขึ้นไป

 15:38-18:24

18:25-21:11

21:12-23:98

23:99 ลงไป

17:87 ขึ้นไป

17:88-20:66

20:67-23:45

23:46-26:24

26:25 ลงไป

 13

15:28 ขึ้นไป

15:29-17:96

17:97-20:65

20:66-23:34

23:35 ลงไป

17:69 ขึ้นไป

17:70-18:82

18:83-19:95

19:96-21:08

21:09 ลงไป

14

15:14 ขึ้นไป

15:15-17:33

17:34-19:52

19:53-2:171

21:72 ลงไป

17:36 ขึ้นไป

17:37-18:87

18:88-20:38

20:39-21:89

21:90 ลงไป

 15

15:00 ขึ้นไป

15:01-16:93

16:64-18:86

18:87-20:77

20:78 ลงไป

17:27 ขึ้นไป

17:28-18:90

18:91-20:93

20:94-22:16

22:17 ลงไป

16

14:75 ขึ้นไป

14:76-16:57

16:58-18:39

18:40-20:21

20:22 ลงไป

17:17 ขึ้นไป

17:18-18:58

18:59-19:99

20:00-21:40

21:41 ลงไป

17

14:55 ขึ้นไป

14:56-16:73

16:74-18:91

18:92-21:09

21:10 ลงไป

16:93 ขึ้นไป

16:94-18:10

18:11-19:27

19:28-20:44

20:45 ลงไป

 18

14:25 ขึ้นไป

14:26-16:42

16:43-18:59

18:60-20:76

20:77 ลงไป

16:87 ขึ้นไป

16:88-17:90

17:91-18:93

18:94-19:96

19:97 ลงไป

     
   

เกณฑ์มาตรฐาน นั่งงอตัวไปข้างหน้า (เซนติเมตร)  สำหรับเด็กไทย อายุ 7 – 18 ปี

อายุ
(ปี)
เพศชาย
เพศหญิง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำมาก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำมาก
7
9 ขึ้นไป
8-7
6-5
4-3
2 ลงไป
11 ขึ้นไป
10-8
7-5
4-2
1 ลงไป
8
9 ขึ้นไป
8-7
6-5
4-3
2 ลงไป
11 ขึ้นไป
10-8
7-5
4-2
1 ลงไป
9
12 ขึ้นไป
11-9
8-6
5-3
2 ลงไป
11 ขึ้นไป
  10-8
7-5
4-2
1 ลงไป
10
12 ขึ้นไป
11-9
8-6
5-3
2 ลงไป
11 ขึ้นไป
10-8
7-5
4-2
1 ลงไป
11
13 ขึ้นไป
12-10
9-7
6-4
3 ลงไป
13 ขึ้นไป
12-10
9-7
6-4
3 ลงไป
12
13 ขึ้นไป
12-10
9-7
6-4
3 ลงไป
13 ขึ้นไป
12-10
9-7
6-4
3 ลงไป
  13
14 ขึ้นไป
13-11
10-8
7-5
4 ลงไป
14 ขึ้นไป
13-11
10-8
7-5
4 ลงไป
14
14 ขึ้นไป
13-11
10-8
7-5
4 ลงไป
17 ขึ้นไป
  16-13
12-9
8-5
4 ลงไป
  15
15 ขึ้นไป
14-12
11-9
8-6
5 ลงไป
18 ขึ้นไป
17-14
13-10
9-6
5 ลงไป
16
18 ขึ้นไป
17-14
13-10
9-6
5 ลงไป
  18 ขึ้นไป
17-14
13-10
9-6
5 ลงไป
17
18 ขึ้นไป
17-14
13-10
9-6
5 ลงไป
19 ขึ้นไป
18-15
14-11
10-7
6 ลงไป
  18
19 ขึ้นไป
18-15
14-11
10-7
6 ลงไป
20 ขึ้นไป
19-16
15-12
11-8
7 ลงไป
     
   

เกณฑ์มาตรฐาน ดันพื้น  30 วินาที (ครั้ง)  สำหรับเด็กไทย อายุ 7-18 ปี

อายุ
(ปี)
เพศชาย
เพศหญิง
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำมาก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ต่ำ
ต่ำมาก
7
26 ขึ้นไป
25-21
20-16
15-11
10 ลงไป
24 ขึ้นไป
23-19
18-14
13-9
8 ลงไป
8
27 ขึ้นไป
26-22
21-17
16-12
11 ลงไป
25 ขึ้นไป
24-20
19-15
14-10
9 ลงไป
9
30 ขึ้นไป
29-24
23-18
17-12
11 ลงไป
26 ขึ้นไป
25-21
20-15
15-11
10 ลงไป
10
32 ขึ้นไป
31-26
25-20
19-14
13 ลงไป
26 ขึ้นไป
25-21
20-16
15-11
10 ลงไป
11
32 ขึ้นไป
31-26
25-20
19-14
13 ลงไป
27 ขึ้นไป
26-22
21-17
16-12
11 ลงไป
12
33 ขึ้นไป
32-27
26-21
20-15
14 ลงไป
27 ขึ้นไป
26-22
21-17
16-12
11 ลงไป
13
36 ขึ้นไป
35-29
28-22
21-15
14 ลงไป
30 ขึ้นไป
29-24
23-18
17-12
11 ลงไป
14
37 ขึ้นไป
36-30
29-23
22-15
15 ลงไป
30 ขึ้นไป
29-24
23-18
17-12
11 ลงไป
  15
40 ขึ้นไป
39-32
31-24
23-16
15 ลงไป
33 ขึ้นไป
32-26
25-19
18-12
11 ลงไป
16
42 ขึ้นไป
41-34
33-26
25-18
17 ลงไป
33 ขึ้นไป
32-26
25-19
18-12
11 ลงไป
17
42 ขึ้นไป
  41-34
33-26
25-18
17 ลงไป
33 ขึ้นไป
32-26
25-19
18-12
11 ลงไป
18
43 ขึ้นไป
42-35
24-27
26-19
18 ลงไป
33 ขึ้นไป
32-26
25-19
18-12
11 ลงไป
     
   

เกณฑ์มาตรฐาน วิ่งระยะไกล (นาที)  สำหรับเด็กไทย อายุ 7-18 ปี

อายุ
(ปี)

เพศชาย

เพศหญิง

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

ต่ำ

ต่ำมาก

ดีมาก

ดี

ปานกลาง

ต่ำ

ต่ำมาก

7

6:59 ขึ้นไป

7:00-9:59

10:00-12:34

12:35-15:02

15:03 ลงไป

7:55 ขึ้นไป

7:56-10:17

10:18-12:59

13:00-15:44

15:45 ลงไป

8

6:24 ขึ้นไป

6:25-8:59

9:00-11:34

11:35-14:04

14:05 ลงไป

7:14 ขึ้นไป

7:15-9:50

9:51-12:26

12:27-14:59

15:00 ลงไป

9

6:11 ขึ้นไป

6:12-8:35

8:36-10:59

11:00-13:26

13:27 ลงไป

7:02 ขึ้นไป

7:03-9:02

9:03-11:43

11:44-14:24

14:25 ลงไป

10

6:01 ขึ้นไป

6:02-8:03

8:04-10:45

10:45-13:16

13:17 ลงไป

6:59ขึ้นไป

7:00-9:00

9:01-11:30

11:31-14:00

14:10 ลงไป

11

5:28ขึ้นไป

5:29-7:59

8:00-10:30

10:31-12:57

12:58 ลงไป

 6:24 ขึ้นไป

6:25-8:55

8:56-11:26

11:27-13:57

13:58 ลงไป

12

5:00 ขึ้นไป

5:01-7:26

7:27-9:53

9:54-11:59

12:00 ลงไป

6:01 ขึ้นไป

6:02-8:16

8:17-10:59

11:00-13:05

13:06 ลงไป

13

7:00 ขึ้นไป

7:01-9:59

10:00-12:51

12:52-15:39

15:40 ลงไป

8:36ขึ้นไป

8:37-11:17

11:18-14:38

14:39-17:19

17:20 ลงไป

14

6:59 ขึ้นไป

7:00-9:47

9:48-12:35

12:36-15:24

15:25 ลงไป

8:37 ขึ้นไป

8:38-10:59

11:00-14:13

14:14-16:46

16:47 ลงไป

15

6:33 ขึ้นไป

6:34-8:40

8:41-11:11

11:12-13:43

13:44 ลงไป

8:37ขึ้นไป

8:38-11:18

11:19-13:54

13:55-16:35

16:36 ลงไป

16

6:05 ขึ้นไป

 6:06-8:26

8:27-10:59

11:00-13:27

13:28 ลงไป

8:18 ขึ้นไป

8:19-10:59

11:00-12:59

13:00-16:26

16:27 ลงไป

17

5:56 ขึ้นไป

5:57-8:06

8:07-10:56

10:57-13:10

13:11 ลงไป

8:08ขึ้นไป

8:09-10:59

11:00-13:30

13:31-16:11

16:12 ลงไป

18

5:30 ขึ้นไป

5:31-7:59

8:00-10:54

10:55-13:03

13:04 ลงไป

7:59 ขึ้นไป

8:00-10:40

10:41-13:21

13:22-16:02

16:03 ลงไป

* หมายเหตุ      อายุ 7 – 12 ปี    ระยะทาง 1200  เมตร
อายุ 13 – 18 ปี  ระยะทาง 16000 เมตร

     
   
ผู้จัดทำ  ครูเสมา  ศิริอำพันธ์    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ผู้ดูแลระบบอินเทอร์เนตและจัดทำเว็บไซต์โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์   ติดต่อ   semasiriampan@hotmail.com       TEL 086-1685629