โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์    อำเภอวัดเพลง     จังหวัดราชบุรี        70170
<----------ยินดีต้อนรับเข้าสู่         "krusema_web"   เว็บไซต์ครูเสมา      เว็บเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางการศึกษา   การกีฬา และเรื่องราวต่างๆทั่วไปที่น่าสนใจครับ  ----------<<<
 
.


พระเจ้าอยู่หัวกับการกีฬา   (คลิ๊กที่นี่ครับ)

ประวัติฟุตบอลโลก  การแข่งขันฟุตบอลโลก ครั้งที่ 19 ประเทศแอฟริกาใต้ ( คลิ๊กที่นี่ครับ)


ประวัติ กติกา ศิลปะการต่อสู้แบบต่าง ๆ ของชาวเอเชี่ยน ( คลิ๊กที่นี่ครับ)

.

.

 
   
   
 
  UTQ ONLINE.COM
 
 
 
 
   WEBLINK
 
   
   
   
   
วิวัฒนาการของกีฬาฟุตบอล

.

..

 

 
  
 
Google

www.sopon.ac.th/sema_web/
 
 
 
 
ทักษะกีฬาตะกร้อ
ทักษะกีฬาวอลเลย์บอล

ทักษะกรีฑา (การวิ่ง )
 
   WEBLINK
 
  ............
   
   
   
กีฬาที่คนไทยสมัยแรกเล่น
เรียกชื่อว่า "ลูกไล่" คืออะไรเอ่ย

ลองคลิ๊กดูเลย 
   KNOWLEDGE
   
  ............
   
   
   
ตำรายาไทย
และคาถาต่างๆ
คลิ๊กดูที่นี่
เครื่องมือการหาค่าดัชนีมวลกาย 
(คลิ๊กที่นี่)
 
  KNOWLEDGE
 
   ความรู้ทั่วไป
 
.  ความรู้สุขภาพ
   
   
 


โน้ตเพลงไทยเดิม มากกว่า 100 เพลง ใช้เล่นกับขลุ่ย ซอด้วง  ซออู้ ฯ ( คลิ๊กที่นี่ครับ)
 

 
  KNOWLEDGE
   
   
   
   
   
      
 
   ศูนย์ รร.ในฝัน
 
 ศูนย์กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
 
    พลศึกษา  โรงเรียนในฝัน
   
 
 
 
 
 
  DOWNLOAD
 
     หลักสูตรแกนกลาง
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
  สุขศึกษาและพลศึกษา -  หลักสูตรกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา  กลุ่มเครือข่าย ฯ การมัธยมศึกษา จ. อุบลราชธาน  นำไปปรับใช้กับหลักสูตร รร.ได้ดี
  สุขศึกษาและพลศึกษา -  หลักการสอนวิชาสุขศึกษา   
  สุขศึกษาและพลศึกษา -  ตัวชี้วัดสุข-พละ (แยกทุกระดับชั้น )  
 
 
  DOWNLOAD
 
 
   
   
   
   
     
   ปฏิทิน + 8000 ปี     ( ทำด้วย XCEL  ไม่ทราบผู้จัดทำ จึงขอขอบคุณมา ณ. ที่นี่ด้วย)
   นาฬิกา    ( ทำด้วยไฟล์แฟลซ)
  โปรแกรมแนะแนว ( สำหรับครูแนะแนว หรือครูที่ปรึกษา )   โหลดนานหน่อยนะครับ
 
 
 
 
   การกีฬา
         กติกากีฬา
         ตารางการฝึกซ้อม
.
.
.
.
.
.
.
 
 
 
.
 
  กรีฑาและกติกากรีฑาของสหพันธ์กรีฑานานาชาติ      วารสารคณะพลศึกษา  ม.ศรีนครินทรวิโรฒ  โดย ผศ.ไพบูลย์  ศรีชัยสวัสดิ์
  กติกาแบดมินตัน     ฉบับร่างของสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย
  กติกาแบดมินตัน       คำแนะนำกรรมการเทคนิค สหพันธ์แบดมินตันนานาชาติ
 
 
   
 
   
   
   
 
การพลศึกษา....โอลิมปิกศึกษา    โดย รศ.อุดร  รัตนภักดิ์    ที่ปรึกษาภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ม.เกษตรศาสตร์  ก ำแพงแสน และคณะกรรมการ ส.ส.ส.      
   วิชาการ
          บทความทางพลศึกษา
          งานนำเสนอทางพลศึกษา
 
 
 
 
 
 
การพลศึกษา..... การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย      โดย  อาจารย์ ต่อศักดิ์  แก้วจรัสวิไล  ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา     ม.เกษตรศาสตร์  ก ำแพงแสน  
การพลศึกษา.........  สมรรถภาพทางกาย           โดย  ผศ.ศิริชัย   ศรีพรหม                         ม.เกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก ำแพงแสน  
การพลศึกษาและสุขศึกษา .......   การบริหารสมองเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมประจำวัน           โดย รศ.อุดร  รัตนภักดิ์   
การพลศึกษา.........  วิทยาศาสตร์การกีฬา      โดย  ผศ.ดร.นฤพนธ์  วงศ์จตุรภัทร                    คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา   มหาวิทยาลัยบูรพา
การพลศึกษา......... วิทยาศาสตร์การกีฬากับการพัฒนาการเรียนรู้ของการเคลื่อนไหว       โดย  ดร.สุทธิวัตร  สิทธิหล่อ
การพลศึกษา ......  ศิลปแห่งการกีฬา      โดย  ดร.เกษม  นครเขตุต์    ผู้ทรงคุณวุฒิ   แผนการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  (สสส.)
 
 
   วิชาการ
          บทความงานสุขศึกษา
          งานนำเสนอทางสุขศึกษา
 
 
 
     
สุขบัญญัติ 10 ประการกับตัวชี้วัดสาระสุขศึกษาและพลศึกษา     ของกองสุขศึกษา    กระทรวงสาธารณสุข
จิตวิทยาและทฤษฎีการเรียนรู้ ....   การเรียนโดยใช้สมองเป็นฐาน        โดย  ดร.สุมาลี  พงศ์ติยะไพบูลย์   มหาวิทยาลัย ราชภัฎเพชรบุรี
ปรัชญา ....   ปรัชญาการศึกษา        โดย  ดร.สุมาลี  พงศ์ติยะไพบูลย์   มหาวิทยาลัย ราชภัฎเพชรบุรี
 
 
 
   วิชาการ
          บทความงานวิจัย
          เอกสารงานวิจัย
          หลักสูตร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักสูตร   ...... การพัฒนาหลักสูตร           โดย  ผศ.ปัญญา  ทองนิล                   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
แนวทางตรวสอบองค์ประกอบหลักสูตรสถานศึกษา       สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ 
แนวทางการจัดทำหลักสูตรอาเซียนศึกษา        โดย  ผศ.ปัญญา  ทองนิล                   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ตัวบ่งชี้การเรียนการสอนที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ     โดย  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ   สำนักนายกรัฐมนตรี
คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์        ( เอกสารเก่า )        มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
คู่มือการพิมพ์วิทยานิพนธ์     (ออกใหม่  พ.ศ. 2553 ่)          มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (Research and Development หรือ R & D) โดย  ดร.วรยุทธ์  ทิพย์เที่ยงแท้    ครู คศ. 4 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  จ. ราชบุรี
     
     
     
                    ภาพและคลิปอาร์ต
 
 
       
ในหลวงและเชื้อพระวงศ์
เฟรม (กรอบ )    FRAME
แบคกาน์ว      BACKGROUND
ทำเว็บ  WEB
 
ลายไทย
การละเล่นและศิลปไทย
สุขศึกษา - พลศึกษา
เว็บและภาพแอนนิเมชั่น
 
ดอกไม้- ต้นไม้
สัตว์ต่าง ๆ
ภาพสวยงาม
คลิปอาร์ต
       
.
  เว็บไซต์วิชาพลศึกษา
        กรีฑา  ม.2
       
       
 
 
 

เอกสารประกอบการเรียน
วิชากรีฑา  ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2


ประวัติ  ความหมาย ประเภทกรีฑา และ กติกาโดยย่อ( คลิ๊กที่นี่ครับ)
     
 
  เว็บไซต์วิชาสุขศึกษา
        สุขศึกษา ม.1
        สุขศึกษา ม.2
        สุขศึกษา ม.5
 
  DOWNLOAD
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   SOUND and SONG
 
 
 
 
 
 
.
 
    VDO  and  MOVIE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
การฝึกกรีฑา   ของการกีฬาแห่งประเทศไทย
การฝึกกีฬาแฮนด์บอล
การฝึกลีลาศ
การฝึกฟุตบอล  COCACOLA ร่วมกับสโมสร LIVERPOOL เสนอ COKE  CUPTraining  - LIVERPOOL   Tactics บรรยายและฝึก โดย อาจารย์ชาญวิทย์  ผลชีวิน
การฝึกฟุตบอล   ของการกีฬาแห่งประเทศไทย
การฝึกวอลเลย์บอล  ของการกีฬาแห่งประเทศไทย
 
การแข่งขันแบดมินตัน   (ชายเดี่ยว) เกมที่ 1-2
การแข่งขันแบดมินตัน   (ชายเดี่ยว) เกมที่ 1-2
  clip เทเบิลเทนนิส 1  (สนุกมาก)
 clip
 clip 
 clip
.    
.
    โหลดโปรแกรม
แบบทดสอบสมรรถภาพ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
โปรแกรม MEDIA PLAYER (เล่น vd  vcd mp)
โปรแกรม klcodec289f  (เล่น vd  vcd mp)
โปรแกรม QUICK TIME    (เล่น vd  vcd mp)
โปรแกรม video-download ดาวน์โหลด utube ขณะเล่น  
โปรแกรมแปลง youtube เป็น MP3   ( คลิ๊กโหลดที่นี่)
 
    หนังสือ
       หนังสือวันเด็ก E-BOOK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ในรูปแบบของ e-book  จัดทำโดยคณะทำงานของ สพฐ.
มารู้จักเรื่องหนังสือวันเด็กกันเถอะ
( คลิ๊กดูที่ภาพ )
หนังสือวันเด็กแห่งชาติ  ปี พ.ศ. 2502 - 2527 ( คลิ๊กที่นี่ )
หนังสือวันเด็กแห่งชาติ  ปี พ.ศ. 2528 - 2552 ( คลิ๊กที่นี่ )
    แผนงาน สารสนเทศ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
 
 
เอกสารการพัฒนาการศึกษาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 11
ประกอบด้วย   แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับบ 11    แผนการศึกษาชาติ   แนวการเขียนแผน   แบบฟอร์มแผน  (รร.)
   
     
     WEBLINK
 
 
 
 
 
 
Website counter

ผู้จัดทำ  ครูเสมา  ศิริอำพันธ์    กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ผู้ดูแลระบบอินเทอร์เนตและจัดทำเว็บไซต์โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์   ติดต่อ   semasiriampan@hotmail.com       TEL 086-1685629