แบบทดสอบ ชุดที่ 1

 

รู้จักผู้จัดทำมวลอะตอมมวลโมเลกุลจำนวนโมลแบบทดสอบ ชุดที่ 1แบบทดสอบ ชุดที่ 2

 

รู้จักผู้จัดทำ 
มวลอะตอม 
มวลโมเลกุล 
จำนวนโมล 
แบบทดสอบ ชุดที่ 1 
แบบทดสอบ ชุดที่ 2 

 

แบบทดสอบชุดที่ 1

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. โซเดียม 1 อะตอม มีมวล 23 1.66 กรัม มวลอะตอมของโซเดียมมีค่าเท่าไร

  ก.  23
  ข.  23 กรัม
  ค.  23 1.66
  ง.  23 1.66 กรัม
2. เหล็กมีมวลอะตอม 55.8 ข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง
  ก.  เหล็ก 1 อะตอม หนัก 55.8 กรัม
  ข.  เหล็ก 1 อะตอม หนัก 55.8 เท่าของมวลอะตอมของเหล็ก
  ค.  เหล็ก 1 อะตอมหนักเป็น 55.8 เท่าของ มวลของ C -12 , 1 อะตอม
  ง.  มวลอะตอมของเหล็กเท่ากับ 55.8 กรัม
3. ออกซิเจน () 1 โมเลกุลมีค่าเท่าไร ( O = 16)

  ก. 16 กรัม 
  ข.  32 กรัม
  ค.  16 1.66 กรัม
  ง.  32 1.66 กรัม

4. ออกซิเจน 0.602   โมเลกุล คิดเป็นกี่โมล

  ก.  0.01
  ข.  0.1
  ค.  1
  ง.  10

5. น้ำ () 7.2 กรัม คิดเป็นกี่โมล( H = 1, O = 16)

  ก.  0.04
  ข.  0.4
  ค.  4
  ง.  18

6. ก๊าซไนโตรเจนมอนอกไซด์ (NO) 0.5 โมล มีกี่โมเลกุล ( N = 14 , O = 16)

  ก.  15
  ข.  30
  ค.  0.5 6.02  
  ง.  0.5 1.66

7. ก๊าซไนโตรเจนมอนอกไซด์ (NO) 0.5 โมล มีมวลเท่าไร ( N = 14,O = 16)

  ก. 0.5 กรัม 
  ข. 1.5 กรัม 
  ค. 15 กรัม 
  ง.  30 กรัม

8. ก๊าซแอมโมเนีย ()2 โมล มีปริมาตรที่ STP กี่ลูกบาศก์เดซิเมตร

  ก. 17 
  ข. 22.4 
  ค. 22.4 17 
  ง. 44.8

9. ที่อุณหภูมิ C ความดัน 1 บรรยากาศ และปริมาตร 11.2 ก๊าซในข้อใดที่มีมวลเท่ากัน

  ก. และ  
  ข.  และ CO
  ค. และ NO 
  ง.  และ

10. เผาโปตัสเซียมคลอเรตปริมาณเท่าใด จึงสลายตัวให้โปตัสเซียมคลอไรด์และก๊าซออกซิเจน 22.4 ที่ STP

  ก.  1 โมล
  ข. โมล
  ค. โมล
  ง. 1.5 โมล