คุณสมบัติของเสียง

 

 

Homeผู้จัดทำธรรมชาติของเสียงการเกิดเสียงการเคลื่อนที่ของเสียงอัตราเร็วของเสียงคุณสมบัติของเสียงความดังของเสียงการได้ยินคุณภาพของเสียงกล่องเสียงประโยชน์ของเสียง

 

 

ผู้จัดทำ 
ธรรมชาติของเสียง 
การเกิดเสียง 
การเคลื่อนที่ของเสียง 
อัตราเร็วของเสียง 
คุณสมบัติของเสียง 
ความดังของเสียง 
การได้ยิน 
คุณภาพของเสียง 
กล่องเสียง 
ประโยชน์ของเสียง 

 

 คุณสมบัติของเสียง

เนื่องจากเสียงเป็นคลื่นดังนั้นเสียงจึงมีสมบัติ  4 ประการ คือ

1.  การสะท้อน   

2.  การหักเห     

3. การแทรกสอด

4.  การเลี้ยวเบน

ซึ่งในชีวิตประจำวันของเราทั้งหลายจะพบเหตุการณ์ที่เกิดจาก

คุณสมบัติของเสียงทั้ง 4 ประการนี้อยู่เสมอ ๆ

 

                                               

  

 

 

จัดทำโดย   ครูจงกล  โซวเซ็ง

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  อ.วัดเพลง  จ.ราชบุรี  70170

Copyright (c)  2004  Mrs.J.S.All rights.reserved