การเคลื่อนที่ของเสียง

 

 

Homeผู้จัดทำธรรมชาติของเสียงการเกิดเสียงการเคลื่อนที่ของเสียงอัตราเร็วของเสียงคุณสมบัติของเสียงความดังของเสียงการได้ยินคุณภาพของเสียงกล่องเสียงประโยชน์ของเสียง

 

 

ผู้จัดทำ 
ธรรมชาติของเสียง 
การเกิดเสียง 
การเคลื่อนที่ของเสียง 
อัตราเร็วของเสียง 
คุณสมบัติของเสียง 
ความดังของเสียง 
การได้ยิน 
คุณภาพของเสียง 
กล่องเสียง 
ประโยชน์ของเสียง 

 

 

 การเคลื่อนที่ของเสียง

เมื่อแหล่งกำเนิดเสียงสั่นจะถ่ายทอดการสั่นให้แก่โมเลกุลของตัวกลาง

ที่อยู่ใกล้และโมเลกุลนั้นจะสั่นกลับไปกลับมา

พร้อมกับถ่ายทอดการสั่นให้แก่โมเลกุลต่อ ๆ ไปตามลำดับ

ทำให้พลังงานของเสียงถูกส่งแผ่กระจายออกไป

ขณะที่โมเลกุลสั่นกลับไปกลับมานั้นจะทำให้เกิดบริเวณส่วนที่เรียกว่า

"ช่วงอัดสลับกันไปกับช่วงขยาย" 

lllllllll l l l l l l l llllllllllll l l l l l l l lllllllllll l l l l l l l llllllllllll l l l l l l l llllllllll l l l l l l l llllllllllll l l l l l

อัด     ขยาย    อัด     ขยาย    อัด     ขยาย    อัด     ขยาย    อัด     ขยาย    อัด     ขยาย

ช่วงอัด  คือ  บริเวณที่โมเลกุลกำลังเคลื่อนที่เข้ามากัน

จึงมีโมเลกุลอัดกันหนาแน่นกว่าปกติ

ช่วงขยาย  คือ  บริเวณที่โมเลกุลกำลังเคลื่อนที่ห่างออกจากกัน

จึงมีโมเลกุลหนาแน่นน้อยกว่าปกติ

ระยะห่างระหว่างช่วงอัดถึงช่วงอัดถัดไป  เรียกว่า ความยาวคลื่น ()

ซึ่งจะเท่ากับระยะห่างระหว่างช่วงขยายที่อยู่ถัดกันด้วย

  

 

 

จัดทำโดย   ครูจงกล  โซวเซ็ง

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  อ.วัดเพลง  จ.ราชบุรี  70170

Copyright (c)  2004  Mrs.J.S.All rights.reserved