นักเรียนรางวัลพระราชทาน ... นายปฏิพัทธ์      หอมสุข    
                   คุณลักษณะพื้นฐานและกิจกรรม/ผลงานดีเด่น


1.1 การศึกษาเล่าเรียน          
          1.1.1 มีความรู้และทักษะพื้นฐานตามระดับการศึกษา
                       
                   นายปฏิพัทธ์  หอมสุข เป็นนักเรียนที่ตั้งใจเรียน มีความขยัน หมั่นเพียรและมุมานะในการเรียนมาโดยตลอด นอกจากตั้งใจเรียนในห้องเรียน ทุกโอกาสที่มีเวลาว่าง จะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม จึงทำให้มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก จนได้รับเกียรติบัตรนักเรียนผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยมทุกปีการศึกษาและได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านต่างๆมากมายเช่น
 1. ได้รับเกียรติบัตรเป็นนักเรียน เรียนดี สอบได้ที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2547
  จากโรงเรียนวัดเวียงทุน (นิลศรีวิทยา)
 2. ได้รับเกียรติบัตรเป็นนักเรียน เรียนดี สอบได้ที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2548
  จากโรงเรียนวัดเวียงทุน (นิลศรีวิทยา)
 3. ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการเรียนเฉลี่ย 3.90 ปีการศึกษา 2549 จากโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
 4. ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยมอันดับ 1 คะแนนเฉลี่ย 3.91 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2551 จากโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
 5. ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2552
  ผลการเรียนเฉลี่ย 3.92 แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ จากโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
 6. ได้รับการคัดเลือกผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ โครงการตอบปัญหาธรรมะ”ทางก้าวหน้า”ครั้งที่ 22  หนึ่งในโครงการสนับสนุนวัฒนธรรมเพื่อสันติภาพแห่งองค์การยูเนสโก มีผู้สมัครสอบทั้งสิ้น
  4,067,372 คน จากคณะกรรมการการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม วุฒิสภา ร่วมกับชมรมพุทธ  ศาสนาสากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
 1. ได้รับรางวัลชมเชย ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 3 ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่10 จากโรงเรียนปากท่อพิทยาคม
 2. ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภท การประกวดพิธีกรทางพุทธศาสนา ช่วงชั้นที่ 3 เนื่องในโอกาสจัดกิจกรรมตามโครงการเปิดบ้านคุณธรรม ประจำปี 2551 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการาชบุรี เขต 1
 3. ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพ “แหล่งท่องเที่ยวในอำเภอวัดเพลง” โครงการนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ประจำปี 2551 จาก อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
 4. ได้รับรางวัลที่ 3 การประกวดวาดภาพ โครงการอนุรักษ์ แม่น้ำ คู คลอง ระดับมัธยมศึกษา เนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ ประจำปี 2551 จาก กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 5. ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทประกวดวาดภาพระบายสี สพฐ.กับเฟเบอร์-คาสเทลล์ ระดับภาคกลาง ระดับช่วงชั้นที่ 3 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1
 6. ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันวาดภาพระบายสี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ช่วงชั้นที่ 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2551 ระดับภาคกลางและภาคตะวันตก ณ จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโดย คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 7. ได้เข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2551 ณ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
 8. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทการประกวดคัดลายมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในโอกาสจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2552จากโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
 9. ได้รับรางวัล เหรียญทอง ในการแข่งขันตีลูกวอลเลย์บอลล่างสองมือ ประเภทชาย ระดับช่วงชั้นที่ 4 ในงานนิทรรศการวิชาการโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ ประจำปีการศึกษา 2552
 10. ได้เข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ครั้งที่ 2 ช่วงชั้นที่ 4 ปีการศึกษา 2552 ณ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
 11. ได้รับเกียรติบัตร เด็กดีศรีโสภณ  ด้านเอาใจใส่การเรียนดี  โครงการเด็กดีศรีโสภณ ปีการศึกษา 2553 จากโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
         1.1.2  มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา                   
                   นายปฏิพัทธ์  หอมสุข เป็นผู้ที่สนใจด้านวิทยาศาสตร์ สนใจการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ จึงนำความรู้และประสบการณ์จากการทำโครงงานมาปรับใช้กับการทำงาน ทำกิจกรรมอื่นๆ คือ ใช้การสังเกตเพื่อศึกษาสภาพปัญหา การรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่หลากหลาย การวิเคราะห์ข้อมูล การประ เมินและปรับปรุงผลงาน การทำผลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ เช่น  การทำโครงการสำรวจมลพิษแม่น้ำแควอ้อม เพื่อการอนุรักษ์แม่น้ำแควอ้อม ที่ได้ดำเนินการจากการสังเกต วิเคราะห์ปัญหา ตั้งสมมุติฐาน  ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทั้งจากเอกสารและจากผู้รู้ นำข้อมูลและคำแนะนำที่ได้มาวางแผนการทำงาน ดำเนินการสำรวจมลพิษทางน้ำที่มาจากหลายสาเหตุ นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สรุปและประเมินผลโครงการ
               จากการดำเนินงานตามโครงการทำให้นายปฏิพัทธ์   หอมสุขได้เรียนรู้หลายอย่าง ได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ได้ศึกษาสภาพปัญหาของชุมชน ได้พบปะพูดคุยกับชาวบ้านที่ต่างก็มีเหตุผลของตนเอง  ได้ทำงานร่วมกัน ต้องช่วยกันคิดและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น  นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ต้องใช้ทักษะการคิดและแก้ปัญหา ดังนี้
               ได้เข้าร่วมเป็นผู้ช่วยนักวิจัยในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2550 การจัดแสดงโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม จัดโดย ศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์และธรรมชาติวิทยา พื้นที่ภาคตะวันตก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 1. ได้รับรางวัลชมเชย ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 3 ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่10 จากโรงเรียนปากท่อพิทยาคม
 2. ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภท การประกวดพิธีกรทางพุทธศาสนา ช่วงชั้นที่ 3 เนื่องในโอกาสจัดกิจกรรมตามโครงการเปิดบ้านคุณธรรม ประจำปี 2551 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1
 3. ได้รับรางวัลที่ 3  การประกวดวาดภาพ โครงการอนุรักษ์ แม่น้ำ คู คลอง ระดับมัธยมศึกษา เนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ ประจำปี 2551 จาก กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 4. ได้เข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2551 ณ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
 5. ได้ร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรมโครงการเข้าค่าย “ส่งเสริมคนเก่ง ดี มีสุข” ณ โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง( หรีดศรัทธาประชานุกูล) ระหว่างวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2550
 6. ได้ร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรมโครงการเข้าค่าย “ส่งเสริมคนเก่ง ดี มีสุข” ณ โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง( หรีดศรัทธาประชานุกูล) ระหว่างวันที่ 1- 3 กันยายน 2551
 7. ได้ผ่านการอบรมศิลปะร่วมสมัย โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ประจำปี 2551 จัดโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
 8. ได้ผ่านการอบรมโครงการเยาวชนรักชาติ ณ กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ กองพลทหารช่าง ค่ายบุรฉัตร จังหวัดราชบุรี ปี พ.ศ. 2552 จัดโดย กองทัพบก
 9. ได้เข้าร่วมการอบรม และศึกษาแหล่งท่องเที่ยวตามโครงการมัคคุเทศก์น้อยวัดเพลง ปีการศึกษา 2552 จัดโดยโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
          1.1.3 มีความขยันหมั่นเพียร ใฝ่เรียน ใฝ่รู้                   
                   นายปฏิพัทธ์  หอมสุข เป็นผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียน  สามารถเรียนรู้ได้ดีทุกสาระการเรียนรู้ มีทั้งความรู้ด้านวิชาการ และทักษะเฉพาะบุคคล ขยันศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ ชอบอ่านหนังสือ ไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ เมื่อเวลาว่างจะเข้าห้องสมุด ค้นคว้าหาความรู้ทั้งจากหนังสือ และการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต นอกจากใฝ่รู้ในเรื่องเรียนแล้ว ก็ยังใฝ่รู้ในเรื่องที่สนใจ เช่น การฝึกหัดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การฝึกร้องเพลงปรบไก่ การฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอล แม้จะต้องทำกิจกรรมหลากหลาย แต่นายปฏิพัทธ์  หอมสุข ก็ยังมีผลการเรียนในระดับดีเยี่ยมมาโดยตลอด เป็นผู้ที่พัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดนิ่ง ทำให้ได้รับเกียรติบัตร และได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการต่างๆดังนี้
 1. ได้รับเกียรติบัตร เป็นนักเรียนที่มีความขยันเรียน มาเรียนตลอดปีการศึกษา 2548 จากโรงเรียนวัดเวียงทุน
 2. ได้รับรางวัลรองชนะเลศอันดับ 2 การประกวดสื่ออิเลคทรอนิกส์ “โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการท่องเที่ยวของเยาวชน จากจังหวัดราชบุรีและโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ปีการศึกษา 2548
 3. ได้รับประกาศเกียรติคุณให้เป็นนักเรียนที่มีคุณธรรมพื้นฐานด้าน ความขยัน ดีที่สุดในโรงเรียน ปีการศึกษา 2551 จากโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
 4. ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2552 ผลการเรียนเฉลี่ย 3.92 แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ จากโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
 5. ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันวาดภาพระบายสี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ช่วงชั้นที่ 3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2551 ระดับภาคกลางและภาคตะวันตก ณ จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโดย คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 6. ได้รับเกียรติบัตร เด็กดีศรีโสภณ  ด้านเอาใจใส่การเรียนดี  โครงการเด็กดีศรีโสภณ ปีการศึกษา 2553 จากโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
 7. ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ปีละ 18,000 บาทต่อเนื่องจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
1.2. มีทักษะในการจัดการและการทำงาน          
               1.2.1 สามารถตัดสินใจสร้างงานและวางระบบการทำงาน
                       
                        เป็นผู้ที่มีความเป็นผู้นำ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี และรับผิดชอบอย่างเต็มใจ เต็มกำลัง และเต็มความสามารถ เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากครูและเพื่อนๆทุกคน จึงได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าในหลายกิจกรรม เช่น เป็นหัวหน้าห้องทุกปี สามารถปกครองชั้นเรียน บริหารจัดการ จัดกิจกรรรมต่างๆในห้องเรียนได้ดี  เป็นหัวหน้าโครงการ เป็นประธานชมรม เป็นหัวหน้ากองลูกเสือวิสามัญ จึงต้องมีทักษะในการวางแผนงาน โดยยึดหลักการทำงานร่วมกันแบบประชาธิปไตย คือ ให้ความสำคัญกับสมาชิกทุกคน รับฟังความคิดเห็นของสมาชิก ร่วมกันตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล ก่อนที่จะวางแผนการทำงานนายปฏิพัทธ์  หอมสุข จะศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน บางครั้งอาจต้องขอคำแนะนำจากครูอาจารย์ ภูมิปัญญาชาวบ้าน  การมีระบบการทำงานที่ดี จะช่วยให้สมาชิกรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างชัดเจน สามารถวางกำหนดเวลาการทำงานได้ ซึ่งทำให้สามารถประเมินผลการทำงานได้เป็นระยะๆ และสามารถปรับเปลี่ยนแผนการได้ทัน หากผลที่ได้ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ เช่น การลงพื้นที่สำรวจสาเหตุของมลพิษในแม่น้ำแควอ้อมที่ต้องติดต่อประสานงานกับหลายหน่วยงาน เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน โรงงานวุ้น โรงมะพร้าว  ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมคลอง ต้องรับฟังปัญหาของแต่ละแห่ง ต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบ และความอดทนในการเก็บข้อมูล  นายปฏิพัทธ์  หอมสุข ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมอื่นๆที่ต้องใช้ทักษะการตัดสินใจสร้างงานและการวางระบบการทำงานดังนี้
 1. ได้ร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรมโครงการเข้าค่าย “ส่งเสริมคนเก่ง ดี มีสุข” ณ โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง( หรีดศรัทธาประชานุกูล) ระหว่างวันที่ 1- 3 กันยายน 2551
 2. ได้ผ่านการอบรมศิลปะร่วมสมัย โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ประจำปี 2551 จัดโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
 3. ได้ผ่านการอบรมโครงการเยาวชนรักชาติ ณ กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ กองพลทหารช่าง ค่ายบุรฉัตร จังหวัดราชบุรี ปี พ.ศ. 2552 จัดโดย กองทัพบก
 4. ได้เข้าร่วมการอบรม และศึกษาแหล่งท่องเที่ยวตามโครงการมัคคุเทศก์น้อยวัดเพลง ปีการศึกษา 2552 จัดโดยโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
 5. ได้ร่วมทัศนศึกษา ในโครงการท่องเที่ยวรอบรู้ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2551 จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ราชบุรี เขต 1
 6. ได้ร่วมศึกษาดูงานวิถีชิวิตเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการการจัดการเรียนการสอนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ณ ชุมชนแผ่นดินทอง คอยลุกตั๊กวา เขตหนองจอก กรุงเทพมหาคร เมื่อปีการศึกษา 2552 จัดโดย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
 7. ได้ร่วมกิจกรรมเสียงตามสายประชาสัมพันธ์กิจกรรมและความรู้ ตลอดปีกการศึกษา 2552 ภายในโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
 8. เป็นพิธีกร งานเปิดบ้านคุณธรรมโรงเรียนเครือข่ายอำเภอวัดเพลง ปีการศึกษา 2552 ณ หอประชุมโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
 9. ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมพลังสานฝันเยาวชนคนเก่ง  กิจกรรมระหว่างปิดภาคเรียนสำหรับนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2553 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

          1.2.2 สามารถทำงานเป็นกลุ่มและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้                   

                        นายปฏิพัทธ์  หอมสุขเป็นผู้ที่สามารถสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นได้ในห้องเรียน ทั้งนี้เพราะ การยอมรับฟังความคิดเห็นเพื่อนๆ การเป็นแบบอย่างที่ดี การมีความรับผิดชอบ การทุ่มเทให้กับงาน การสามารถไกล่เกลี่ยความขัดแย้งระหว่างเพื่อนๆ จึงส่งผลให้ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องมาตลอด 5 ปี  การทำให้เพื่อนๆทุกคนร่วมแรงร่วมใจกัน เพื่อภารกิจของห้อง ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ เขาก็ทำได้ดี ทำให้ห้อง ม.5/1 ชนะเลิศการประกวดพฤติกรรมห้องเรียน ในระดับยอดเยี่ยม อยู่เสมอ การที่จะชนะได้ทุกคนในห้องต้องตั้งใจเรียน มีอุปกรณ์การเรียนครบ ทำงานตามที่ได้มอบหมาย ครบ มีมารยาทที่ดีในเวลาเรียน มีผลการเรียนรู้ที่ดี
นอกจากงานในหน้าที่หัวหน้าห้องแล้ว เขายังได้รับเลือกให้ทำหน้าที่หัวหน้ากลุ่มลูกเสือวิสามัญ ที่ต้องดูแลให้สมาชิกอยู่ในระเบียบวินัย ได้รับเลือกให้เป็นวิทยากร พี่เลี้ยงประจำกลุ่ม เช่น วิทยากรโครงการ เก่งดี มีสุข วิทยากรค่ายรักการอ่าน และยังทำหน้าที่เป็นพิธีกร งานพิธีสำคัญต่างๆ ที่ต้องประสานงานกับผู้ใหญ่หลายฝ่าย ทั้งแขกที่มาร่วมงาน ประธานที่จะมาเปิดงาน ครูอาจารย์ นักเรียน เพื่อนำพาให้กิจกรรมนั้นๆดำเนินไปตามขั้นตอนและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงาน
                      นายปฏิพัทธ์  หอมสุข มักรวมกลุ่มกับเพื่อนๆ สมัครเข้าร่วมการประกวด การแข่งขันต่างๆอยู่เสมอ เช่น การประกวดจัดพานวันไหว้ครู การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้สด การประกวดพานพุ่มพุทธบูชา เป็นต้น ซึ่งการประกวดและแข่งขันแบบนี้ต้องทำงานแข่งกับเวลา ต้องมีการวางแผนงานล่วงหน้า มีการแบ่งหน้าที่กันชัดเจน ต้องช่วยเหลือกันและให้กำลังใจกัน

 1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การประกวดวาดภาพประเพณีลอยกระทง  เนื่องในงานวันลอยกระทง ประจำปี 2549 จากโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
 2. ได้รับรางวัลชมเชย การประดิษฐ์กระทงดอกไม้สด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  เนื่องในงานวันลอยกระทง ประจำปี 2549 จากโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
 3. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดจัดพานพุ่มพุทธบูชา ในการแข่งขันทักษะวิชาการ เนื่องในงานวันวิสาบูชา ประจำปี 2550 จากโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
 4. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การประกวดจัดพานไหว้ครู เนื่องในโอกาสจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2550 จากโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
 5. ได้ร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรมโครงการเข้าค่าย “ส่งเสริมคนเก่ง ดี มีสุข” ณ โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง( หรีดศรัทธาประชานุกูล) ระหว่างวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2550
 6. ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การประกวดจัดพานไหว้ครู เนื่องในโอกาสจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2551 จากโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
 7. ได้ร่วมเป็นวิทยากรกิจกรรมโครงการเข้าค่าย “ส่งเสริมคนเก่ง ดี มีสุข” ณ โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง( หรีดศรัทธาประชานุกูล) ระหว่างวันที่ 1- 3 กันยายน 2551
 8. ได้รับเกียรติบัตร รางวัลการประกวดพฤติกรรมชั้นเรียนดีเยี่ยม ปีการศึกษา 2551  จาก โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
 9. ได้รับเกียรติบัตร รางวัลการประกวดพฤติกรรมในชั้นเรียนดีเยี่ยม ปีการศึกษา 2552 จาก โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
 10. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงชาติ โครงการประกวดร้องเพลง ปีการศึกษา 2552 จาก โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
          1.2.3 เห็นความสำคัญและคุณค่าของการประกอบอาชีพสุจริต                        
                    นายปฏิพัทธ์  หอมสุข มีเป้าหมายในอนาคตว่าอยากเป็นทันตแพทย์ แม้จะมีเป้าหมายชัดเจน แต่เขาก็ให้ความสนใจกับอาชีพอื่นๆ โดยร่วมเดินทางไปศึกษาอาชีพต่างๆในชุมชน กับโครงการมัคคุเทศก์น้อยวัดเพลง เช่น อาชีพการทำน้ำตาลมะพร้าว อาชีพการทำวุ้นในลูกมะพร้าว การทำทอฟฟี่โบราณ ซึ่งแต่ละอาชีพ มีกระบวนการและขั้นตอนการทำงานที่แตกต่างกัน ทำให้เข้าใจถึงความยากลำบากของผู้คนในแต่ละอาชีพ  การทำน้ำตาลมะพร้าวต้องตื่นแต่เช้า ปีนพะองไม้ไผ่ขึ้นไปเก็บกระบอกน้ำตาลบนยอดมะพร้าวทุกวัน นำมาเคี่ยวหลายชั่วโมง กว่าจะได้เป็นน้ำตาลมะพร้าว อาชีพการทำวุ้นในลูกมะพร้าว ต้องคัดเลือก มะพร้าวน้ำหอมมาทำ ต้องขัดลูกมะพร้าวอ่อนให้สะอาด และผลลิตที่ได้ต้องแช่เย็นไว้และต้องรีบนำของอออกจำหน่าย เพราะเก็บไว้นานไม่ได้ หรือ การทำทอฟฟี่โบราณต้องใส่ใจวัตถุดิบ กะทิต้องสด สะอาด น้ำตาลต้องใช้น้ำตาลอย่างดี ถั่วลิสงต้องคัดและคั่วเอง ต้องควบคุมการกวนให้ดี ไม่เช่นนั้นอาจไหม้ทั้งกระทะ ทำให้เห็นว่า ทุกอาชีพต้องอาศัยความชำนาญ ต้องเอาใจใส่และซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค นอกจากนี้ยังได้ร่วมออกร้านตลาดนัดอาชีพ กับกลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยีและการได้ร่วมโครงการท่องเที่ยวเรียนรู้ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย ทำให้ได้เห็นตัวอย่างอาชีพมัคคุเทศก์ที่ต้องดูแลเอาใจใส่นักท่องเที่ยว และต้องมีความรู้ทางประวัติศาสตร์อย่างดี
 1. ได้ร่วมทัศนศึกษา ในโครงการท่องเที่ยวรอบรู้ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2551 จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ราชบุรี เขต 1
 2. ได้เข้าร่วมการอบรม และศึกษาแหล่งท่องเที่ยวตามโครงการมัคคุเทศก์น้อยวัดเพลง ปีการศึกษา 2552 จัดโดยโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
 3. ได้ร่วมศึกษาดูงานวิถีชิวิตเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการการจัดการเรียนการสอนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้คอยลุกตั๊กวา  เขตหนองจอก กรุงเทพมหาคร เมื่อปีการศึกษา 2552 จัดโดย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์

          1.2.4 สามารถนำทรัพยากร ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ                     ปัจจุบันเป็นยุคสมัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเจริญก้าวหน้าของยุคโลกาภิวัตน์ ความรวดเร็วของการสื่อสาร ทำให้ทุกภาคส่วนในสังคมต้องปรับตัวตาม แม้แต่ในเรื่องการศึกษา เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการเรียนรู้ของเยาวชน ประกอบกับวัยรุ่นเป็นวัยที่เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ง่าย และเปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลง จึงพบว่าเด็กรุ่นใหม่ มีศักยภาพในการนำเทคโนโลยีมาส่งเสริมการเรียนรู้ของตนเอง เช่นเดียวกับนายปฏิพัทธ์  หอมสุขที่สามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต สามารถใช้เทคโนโลยีนำเสนอผลงานของตนเองได้อย่างน่าสนใจ เช่น สามารถนำเสนองานด้วย Power point , Slide Show

 1. ได้รับรางวัลรองชนะเลศอันดับ 2 การประกวดสื่ออิเลคทรอนิกส์ “โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการท่องเที่ยวของเยาวชน จากจังหวัดราชบุรีและโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ปีการศึกษา 2548
 2. ได้เข้าร่วมเป็นผู้ช่วยนักวิจัยในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2550 การจัดแสดงโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม จัดโดย ศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์และธรรมชาติวิทยา พื้นที่ภาคตะวันตก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 3. ได้เข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2551 ณ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย
 4. ได้รับรางวัลชมเชย ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 3 ในวานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10 จากโรงเรียนปากท่อพิทยาคม

1.3. สุขภาพอนามัย          
               
1.3.1 มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง สมบูรณ์ตามวัย และมีบุคลิกภาพที่ดี                   
                          เป็นผู้ที่มีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ชอบออกกำลังกาย สามารถเล่นกีฬาได้หลายชนิด เช่น ตะกร้อ บาสเกตบอล ฟุตบอล เทเบิลเทนนิส ว่ายน้ำ ดาบสองมือ แต่ที่ชอบเล่นมากกว่ากีฬาชนิดอื่น คือ วอลเลย์บอล และเคยได้รับรางวัลจากการแข่งขันวอลเลย์บอลทั้งการแข่งขันเป็นทีม และการแข่งขันทักษะการเดาะลูกวอลเลย์บอล  นอกจากร่วมการแข่งขันกีฬาแล้ว ยังร่วมกิจกรรมที่ต้องอาศัยความแข็งแรงของร่างกาย เช่น การเข้าค่ายนักศึกษาวิชาทหาร การสวนสนามของลูกเสือวิสามัญ
นายปฏิพัทธ์  หอมสุขมีภาวะโภชนาการที่ดี รู้จักเลือกรับประทานอาหาร และพักผ่อนอย่างเพียง ทำให้มีร่างกายที่เจริญเติบโตอย่างสมส่วน มีผิวพรรณที่แจ่มใส

 1. ได้เป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัดคอกกระบือ เข้าแข่งขัน เซปัคตะกร้อ ณ โรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี ปีการศึกษา 2547
 2. ได้เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ ค่ายวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 21 -27 เมษายน 2550 จัดโดย สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดประทรวงศึกษาธิการ
 3. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กีฬาวอลเล่ย์บอลชาย อายุ 18 ปี การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2550 ของจังหวัดราชบุรี
 4. ได้รับรางวัล เหรียญทอง ในการแข่งขันตีลูกวอลเลย์บอลล่างสองมือ ประเภทชาย ระดับช่วงชั้นที่ 4 ในงานนิทรรศการวิชาการโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ ประจำปีการศึกษา 2552
          1.3.2 มีสุขภาพจิตที่ดี                        
                         นายปฏิพัทธ์  หอมสุข เป็นคนที่มีนิสัยร่าเริง มีอารมณ์แจ่มใส มองโลกในแง่ดี และมีอารมณ์ขัน เขาจะมีเรื่องตลกๆมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอยู่เสมอ ทำให้คนที่รอบข้างพลอยอารมณ์ดีไปด้วย เขาจึงเป็นที่รักของทุคน เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ดีทั้งเพื่อนรุ่นพี่ เพื่อนรุ่นเดียวกัน หรือ เพื่อนรุ่นน้อง มีความมั่นใจในตนเอง กล้าพูด และกล้าแสดงความคิดเห็น
จากการสำรวจความเครียดด้วยแบบทดสอบความเครียดของกรมสุขภาพจิต พบว่ามีความเครียดในระดับปกติ และจากการทดสอบด้วยแบบทดสอบดัชนีวัดความสุขคนไทยฉบับสั้น 15 ข้อ ของกรมสุขภาพจิต พบว่าเป็นผู้ที่มีความสุขในระดับมากกว่าคนทั่วไป ทั้งนี้เพราะ เขาเป็นคนที่ยึดมั่นในคำสอนของพระพุทธศาสนา เป็นคนที่รู้จักพอ รู้จักปล่อยวางและดำเนินชีวิตบนความพอเพียง
 1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  เนื่องในงานวันลอยกระทง ประจำปี 2549 จากโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
 2. ได้รับเกียรติบัตร นักเรียนดีเด่น ด้านนักกีฬายอดเยี่ยม โครงการเด็กดีศรีโสภณ ปีการศึกษา2551 จากโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
 3. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงชาติ โครงการประกวดร้องเพลง ปีการศึกษา 2552จาก โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
 4. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันเพลงไทยลูกทุ่งและหางเครื่องประจำปีการศึกษา 2553 จากโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์

          1.3.3 มีสุขนิสัยที่ดี เป็นผู้ที่ห่างไกลและปลอดจากสิ่งเสพติด                        
                      สุขอนามัยเป็นปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิต เพราะคนที่ใส่ใจสุขภาพก็จะมีร่างกายที่แข็งแรง มีภูมิต้านทานโรค ไม่เจ็บป่วยง่าย โดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ รักษาความสะอาดของร่างกายและเสื้อผ้า โรงเรียนเป็นสังคมใหญ่มีนักเรียนมาจากหลากหลายครอบครัว มาเรียนร่วมกัน ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน ถ้านักเรียนคนหนึ่งคนใดเจ็บป่วย ก็อาจส่งผลกระทบต่อคนอื่นได้ เช่น การติดต่อของโรคไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก อีสุกอีใส โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคไข้หวัด 2009 ที่อาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ การให้ความรู้เรื่องสุขอนามัยจึงเป็นหน้าที่ที่หลายฝ่ายต้องร่วมมือกัน นายปฏิพัทธ์  หอมสุขจึงได้จัดกิจกรรมเสียงตามสายในเวลาพักกลางวันให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียนทุกคนในโรงเรียน โดยมุ่งหวังให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงและมาเรียนได้ทุกวันไม่เจ็บป่วย นอกจากทำกิจรรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพแล้ว ยังเป็นตัวอย่างที่ดีเรื่องหลีกเลี่ยงอบายมุขและสิ่งเสพติด โดยทำกิจกรรมด้านดนตรี กีฬา ศิลปะต่อต้านยาเสพติด ดังนี้

 1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  เนื่องในงานวันลอยกระทง ประจำปี 2549 จากโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
 2. ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทการประกวดวาดภาพประกอบคำขวัญต่อต้านยาเสพติด เนื่องในโอกาสจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี พ.ศ. 2550 จากโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
 3. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 กีฬาวอลเล่ย์บอลชาย อายุ 18 ปี การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2550 ของจังหวัดราชบุรี
 4. ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การประกวดวาดภาพตัวละครประกอบฉากในวรรณคดีไทย   เนื่องในโอกาสจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2551จากโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
 5. ได้รับเกียรติบัตร นักเรียนดีเด่น ด้านนักกีฬายอดเยี่ยม โครงการเด็กดีศรีโสภณ ปีการศึกษา 2553 จากโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์

1.4. ความประพฤติ คุณธรรม จริยธรรมที่สำคัญ          
                 1.
4.1 มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาที่ตนนับถือ                   
                           การมีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ เป็นคุณลักษณะเด่น ของนายปฏิพัทธ์  หอมสุข เพราะเป็นผู้ที่ประพฤติ ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียนมาโดยตลอด ได้รับการยกย่อมว่าเป็นแบบอย่างที่ดีด้านระเบียบวินัยอย่างต่อเนื่อง เช่น แต่งกายได้ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนและถูกต้องตามโอกาส ได้แก่ วันจันทร์แต่งเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร วันพุธแต่งเครื่องแบบลูกเสือวิสามัญ  วันพฤหัสแต่งชุดพลศึกษา วันอังคารและศุกร์แต่งชุดนักเรียน เป็นต้นได้รับรางวัลประกวดพฤติกรรมการแต่งกายดีเยี่ยม โครงการนักเรียนแต่งกายดี มีระเบียบ นอกจากเรื่องระเบียบวินัยแล้ว ยังเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริตทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น
                         นายปฏิพัทธ์   หอมสุขเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี โดยร่วมทำบุญตักบาตรในโอกาสสำคัญอยู่เสมอ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันแม่ วันพ่อ ร่วมกิจกรรมทางศาสนา ร่วมเวียนเทียนในวันวิสาขบูชา ร่วมกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา เข้าร่วมการอบรมจริยธรรม นั่งสมาธิ และฟังคำสอนจากพระอาจารย์เป็นประจำทุกสัปดาห์  และได้รับการคัดเลือกผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ โครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครั้งที่ 22 หนึ่งในโครงการสนับสนุนวัฒนธรรมเพื่อสันติภาพแห่งองค์การยูเนสโก มีผู้สมัครสอบทั้งสิ้น 4,067,372 คน

 1. ได้รับรางวัลประกวดพฤติกรรมการแต่งกายดีเยี่ยม โครงการนักเรียนแต่งกายดี มีระเบียบปีการศึกษา 2550 จากโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
 1. ได้รับเกียรติบัตร นักเรียนดีเด่น ช่วยกิจกรรมโรงเรียนด้านนาฏศิลป์ โครงการเด็กดีศรีโสภณ ปีการศึกษา 2550 จากโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
 2. ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น ปีการศึกษา 2550 จากโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
 3. ได้เข้าร่วมสร้างสรรค์โครงงานคุณธรรม เยาวชนทำดี ถวายในหลวง ปี พ.ศ. 2550 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 4. ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดจัดพานพุ่มพุทธบูชา ในการแข่งขันทักษะวิชาการ เนื่องในงานวันวิสาบูชา ประจำปี 2550 จากโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
 5. ได้รับเกียรติบัตร นักเรียนดีเด่น ด้านมีระเบียบวินัย  โครงการเด็กดีศรีโสภณ ปีการศึกษา 2551 จากโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
 6. ได้รับประกาศเกียรติคุณให้เป็นนักเรียนที่มีคุณธรรมพื้นฐานด้าน ความขยัน ดีที่สุดในโรงเรียน ปีการศึกษา 2551 จากโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
 7. ได้รับเกียรติบัตร เด็กดีศรีโสภณ ด้านมีระเบียบวินัย  โครงการเด็กดีศรีโสภณ ปีการศึกษา 2553 จากโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
 8. ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับกิตติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ผู้มีความประพฤติดีงาม ระดับประเทศ จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จาก พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553
          1.4.2 มีความกตัญญูกตเวที เสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม                   
                      นายปฏิพัทธ์  หอมสุขเป็นผู้ที่มีความกตัญญูและมักหาโอกาสตอบแทนคุณอยู่เสมอ เพราะพ่อแม่แยกทางกัน เขาจึงต้องมาอยู่กับป้า ป้าเลี้ยงดูเขามาตั้งแต่เล็ก ทำหน้าที่ดูแลแทนแม่ที่ต้องไปทำงานที่อื่น เขาพยายามตอบแทนพระคุณป้าด้วยการตั้งใจเรียน ไม่ทำให้ป้าหนักใจ ช่วยงานทุกอย่างเท่าที่จะช่วยได้ ใช้จ่ายเงินอย่างประหยัด คุณครูที่ปรึกษาเปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่ 2 นายปฎิพัทธ์  หอมสุขจะระลึกถึงพระคุณท่านอยู่เสมอ เมื่อถึงวันไหว้ครูก็พาเพื่อนๆ นำดอกไม้ไปกราบคุณครูที่เคยเป็นที่ปรึกษา เพื่อขอพรและเพื่อแสดงออกว่า ยังรักและเคารพคุณครูมีเสื่อมคลาย
โดยนิสัยส่วนตัวแล้วนายปฏิพัทธ์  หอมสุขเป็นคนชอบเข้าสังคม ชอบปฏิสัมพันธ์กับคนหมู่มาก สามารถทำความรู้จักเพื่อนใหม่ได้เร็ว เนื่องจากเป็นคนที่มีอัธยาศัยดี ชอบช่วยเหลือผู้อื่น จึงทำให้มีเพื่อนมาก มีเพื่อนมาขอความช่วยเหลืออยู่เสมอ ซึ่งเขาก็ไม่เคยปฏิเสธ เช่น ขอให้ช่วยติวฟิสิกส์ ติวเคมี ติวคณิตศาสตร์ เป็นต้น และร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมเช่น กิจกรรมโรงเรียนสวยด้วย 5 ส กิจกรรมลูกเสือวิสามัญบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมบริจาคโลหิต เป็นต้น
 1. ได้เข้าร่วมสร้างสรรค์โครงงานคุณธรรม เยาวชนทำดี ถวายในหลวง ปี พ.ศ. 2550 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. ได้รับเกียรติบัตร เด็กดีศรีโสภณ ช่วยกิจกรรมโรงเรียน ด้านกิจกรรมหน้าเสาธง โครงการเด็กดีศรีโสภณ ปีการศึกษา 2552 จากโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
 3. ได้รับเกียรติบัตร นักเรียนดีเด่น ช่วยกิจกรรมโรงเรียนด้านนาฏศิลป์ โครงการเด็กดีศรีโสภณ ปีการศึกษา 2550 จากโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
          1.4.3 รู้จักประหยัด อดออม และใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่า                   
                    นายปฏิพัทธ์  หอมสุขเป็นผู้ที่เห็นคุณค่าของเวลา ไม่เคยปล่อยให้เวลาผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์ มักเข้าห้องสมุดอ่านหนังสือ หรือค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต  เป็นคนประหยัด แม้ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาจำนวนมาก จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร แต่ไม่ค่อยเบิกเงินมาใช้พยายามใช้เท่าที่มีอยู่ เพื่อออมเงินไว้ใช้ในการเรียนระดับอุดมศึกษา นอกจากนิสัยส่วนตัวแล้วนายปฏิพัทธ์  หอมสุข ยังได้รับการอบรมสั่งสอน ตามนโยบายการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดี เกิดการเรียนรู้ใน 4 มิติ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจที่เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ด้านวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
 1. ได้ร่วมศึกษาดูงานวิถีชิวิตเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการการจัดการเรียนการสอนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ณ ชุมชนแผ่นดินทองคอยลุกตั๊กวา เขตหนองจอก กรุงเทพมหาคร เมื่อปีการศึกษา 2552 จัดโดย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
 2. เป็นพิธีกร งานเปิดบ้านคุณธรรมโรงเรียนเครือข่ายอำเภอวัดเพลง ปีการศึกษา 2552 ณ หอประชุมโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
 3. ได้ร่วมศึกษาดูงานวิถีชิวิตเศรษฐกิจพอเพียง ตามโครงการการจัดการเรียนการสอนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้นานาชาติสิรินธร  ค่ายพระราม 6 อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อปีการศึกษา 2553 จัดโดย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
 4. ร่วมกิจกรรมรู้จด รู้จำ รู้จ่าย ตามโครงการการจัดการเรียนการสอนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
          1.4.4 มีความเป็นประชาธิปไตยและมีภาวะผู้นำ                        
                     การได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าห้องติดต่อกันถึง 5 ปี ย่อมแสดงให้เห็นว่า เพื่อนๆให้การยอมรับว่า นายปฏิพัทธ์  หอมสุขเป็นผู้นำที่ดี เป็นคนที่เสียสละเพื่อส่วนรวม รับฟังความคิดเห็นของเพื่อน มีเหตุผล มีความรับผิดชอบ และมีความเป็นประชาธิปไตย สามารถทำให้สมาชิกให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆของห้อง จนสามารถชนะเลิศการประกวดพฤติกรรมห้องเรียน ในระดับยอดเยี่ยม เป็นห้องเรียนตัวอย่างของโรงเรียน นอกจากบทบาทในการเป็นหัวหน้าห้องแล้ว นายปฏิพัทธ์  หอมสุขยังเป็นประธานชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและเพลงพื้นบ้าน “เพลงปรบไก่” ที่ต้องทำงานประสานกันทั้ง ภูมิปัญญาในท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเพลงพื้นบ้าน ครูที่ปรึกษาชมรม และสมาชิกในชมรม เพื่อให้การอนุรักษ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งเขาก็ทำได้ดีเยี่ยม เป็นที่ยอมรับในผลงาน สมาชิกมีความรักสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกัน ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เสียสละทั้ง เวลา กำลังกายและกำลังทรัพย์ 
การเป็นหัวหน้าโครงการสำรวจมลพิษทางน้ำในอำเภอวัดเพลง ต้องทำงานร่วมกับนักวิชาการ ครูที่ปรึกษาโครงการ เพื่อนในกลุ่มและชาวบ้านทั้งที่เป็นต้นเหตุของน้ำเสียและที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเสีย ซึ่งนายปฏิพัทธ์  หอมสุข ได้แสดงให้เห็นถึงวิธีการทำงานแบบประชาธิปไตยและภาวะผู้นำของเขาได้เป็นอย่างดี ทำให้ผลงานดีเด่นทั้ง 3 กิจกรรมประสบความสำเร็จอย่างดงาม
 1. ได้รับรางวัลที่ 3  การประกวดวาดภาพ โครงการอนุรักษ์ แม่น้ำ คู คลอง ระดับมัธยมศึกษา เนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ ประจำปี 2551 จาก กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 2. ได้รับเกียรติบัตร รางวัลการประกวดพฤติกรรมชั้นเรียนดีเยี่ยม ปีการศึกษา 2551  จาก โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
 3. ได้รับเกียรติบัตร รางวัลการประกวดพฤติกรรมในชั้นเรียนดีเยี่ยม ปีการศึกษา 2552 จาก โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
 4. ได้รับเกียรติบัตร รางวัลการประกวดพฤติกรรมในชั้นเรียนดีเยี่ยม ปีการศึกษา 2553 จาก โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
          1.4.5 มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์                        
                   นายปฏิพัทธ์  หอมสุขได้ร่วมกิจกรรมที่แสดงออกถึงความรักชาติในหลายโอกาส เช่น การเรียนนักศึกษาวิชาทหาร  ซึ่งได้เรียนรู้เรื่องความรักชาติ ภาระหน้าที่ที่ประชาชนต้องมีต่อชาติ และได้ร่วมกิจกรรมของนักศึกษาวิชาทหาร เช่น การสวนสนาม การเข้าค่าย การบริจาคโลหิต เป็นต้น และยังเป็นลูกเสือวิสามัญ ที่มีหลักการที่แสดงออกเช่นเดียวกับนักศึกษาวิชาทหาร
ด้านศาสนา นายปฏิพัทธ์  หอมสุข เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ได้เข้าร่วมการอบรมจริยธรรม นั่งสมาธิทุกสัปดาห์ ร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ร่วมกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา สามารถสวดมนต์ไหว้พระได้ดี และเคยเข้าร่วมกิจกรรมตอบปัญหาธรรมะ
             ด้านพระมหากษัตริย์ นายปฏิพัทธ์   หอมสุข เป็นผู้นำปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง คือเป็นผู้กล่าวนำในการปฏิญาณตน กล่าวนำสวนมนต์ แผ่เมตตา เป็นต้นเสียงร้องเพลงชาติ  นอกจากนี้ยังน้อมนำพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันด้วย
 1. ได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการจักรยานแรลลี่ เยาวชนรวมใจเทิดไท้ 72 พรรษา มหาราชินี ค้นหาของดีท้องถิ่นโคกระเทียม พ.ศ. 2547 ของชมรมอนุรักษ์มรดกไทยบ้านโคกกระเทียม
 2. ได้รับการคัดเลือกผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ โครงการตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 22 หนึ่งในโครงการสนับสนุนวัฒนธรรมเพื่อสันติภาพแห่งองค์การยูเนสโก มีผู้สมัครสอบทั้งสิ้น4,067,372 คน จากคณะกรรมการการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม วุฒิสภา ร่วมกับชมรมพุทธศาสนาสากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
 3. ได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันวาดภาพ งานมหกรรมดนตรี กีฬา เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ปี 2548 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี
 4. ได้เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ ค่ายวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 21 -27 เมษายน 2550 จัดโดย สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดประทรวงศึกษาธิการ
 5. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการรอยตามงามไทยถวายไท้องค์ราชันย์ครบ 80 พรรษา จากโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
 6. ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภท การประกวดพิธีกรทางพุทธศาสนา ช่วงชั้นที่ 3 เนื่องในโอกาสจัดกิจกรรมตามโครงการ”เปิดบ้านคุณธรรม” ประจำปี 2551 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการศึกษาราชบุรี เขต 1
 7. ได้รับเกียรติบัตร เด็กดีศรีโสภณ ช่วยกิจกรรมโรงเรียน ด้านกิจกรรมหน้าเสาธง โครงการเด็กดีศรีโสภณ ปีการศึกษา 2552 จากโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
 8. ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับกิตติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ผู้มีความประพฤติดีงาม ระดับประเทศ จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จาก พลอากาศเอก กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553
1.5. การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม          
               1.
5.1 การใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องและเหมาะสมตามหลักภาษาไทย                        
                         นอกจากมีผลการเรียนยอดเยี่ยมในวิชาภาษาไทยทุกภาคเรียนแล้ว นายปฏิพัทธ์  หอมสุข ยังแสดงออกถึงทักษะในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถออกเสียงได้ชัดเจน ทั้ง ร ล ตัวควบกล้ำ รู้จักเลือกใช้คำได้เหมาะสมกับความหมายที่ต้องการจะสื่อสาร จึงได้รับเลือกให้เป็นพิธีกรในงานพิธีต่างๆ ซึ่งปฏิพัทธ์  หอมสุขก็สามารถสื่อสารกับผู้ร่วมงานได้ดี มีความเข้าใจตรงกันทั้งผู้พูดและผู้ฟัง  นอกจากการพูดแล้วยังมีทักษะในการแต่งกลอน การคัดลายมือ และการอ่านทำนองเสนาะ
 1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท แต่งคำขวัญงามอย่างไทย ปีการศึกษา 2547 จากโรงเรียนวัดคอกกระบือ (จอมประชาสรรค์) จังหวัดลพบุรี
 2. ได้รับรางวัลรองชมเชย  ประเภท คัดลายมือ ปีการศึกษา 2547 จากโรงเรียนวัดคอกกระบือ(จอมประชาสรรค์) จังหวัดลพบุรี
 3. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทแต่งกลอนวันแม่ ปีการศึกษา 2547 จากโรงเรียนวัดคอกกระบือ (จอมประชาสรรค์) จังหวัดลพบุรี
 4. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทการประกวดคัดลายมือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในโอกาสจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2552จากโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
 5. เป็นพิธีกรงาน เปิดบ้านคุณธรรมโรงเรียนเครือข่ายอำเภอวัดเพลง เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2553ณ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์

          1.5.2 มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย                                    ภูมิปัญญาไทยเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่แสดงออกอย่างชัดเจนถึงความเป็นไทยที่บรรพบุรุษได้เรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์สืบต่อกันมา เพลงพื้นบ้านก็เป็นภูมิปัญญาไทยที่มีคุณค่าอีกอย่างหนึ่งที่ต้องเร่งอนุรักษ์ไว้
เพลงพื้นบ้าน”เพลงปรบไก่” เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านเวียงทุน สันนิษฐานว่ามีการเล่นเพลงปรบไก่มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ปัจจุบันยังพอมีการเล่นกันบ้าง เป็นการละเล่นเพื่อแก้บนเจ้าพ่อโคกกระต่าย ที่ชาวบ้านได้บนบานศาลกล่าวไว้ เมื่อสมหวังตามที่ขอก็จะจัดการละเล่นเพลงปรบไก่เป็นการแก้บน  เหลือพ่อเพลง แม่เพลงอยู่เพียง 2-3 คน เท่านั้น ในฐานะที่เป็นคนในชุมชน นายปฏิพัทธ์  หอมสุข ซึ่งมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมพื้นบ้านของชุมชน จึงคิดที่จะอนุรักษ์เพลงปรบไก่ไว้ให้คงอยู่ต่อไป โดยได้ไปศึกษาข้อมูลจาก นายหล่อ ทองสัมฤทธิ์ พ่อเพลง ดำเนินการฝึกซ้อมจนเกิดเป็น เพลงปรบไก่โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์   นอกจากเพลงพื้นบ้านแล้วยังชื่นชอบการร้องเพลงไทยลูกทุ่งอีกด้วย

 1. ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  เนื่องในงานวันลอยกระทง ประจำปี 2549 จากโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
 2. ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การประกวดวาดภาพประเพณีลอยกระทง  เนื่องในงานวันลอยกระทง ประจำปี 2549 จากโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
 3. ได้รับรางวัลชมเชย การประดิษฐ์กระทงดอกไม้สด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  เนื่องในงานวันลอยกระทง ประจำปี 2549 จากโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
 4. ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การประกวดวาดภาพตัวละครประกอบฉากในวรรณคดีไทย   เนื่องในโอกาสจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2551จากโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
 5. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันเพลงไทยลูกทุ่งและหางเครื่อง ประจำปีการศึกษา 2553 จากโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์

          1.5.3 มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ให้ยั่งยืน                   
                   
ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย มีธรรมชาติที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ ทั้งป่าไม้ สัตว์ป่า ทะเล แม่น้ำ ลำคลอง  แควอ้อมเป็นทรัพยากรที่สำคัญของชุมชนในอำเภอวัดเพลง ชาวบ้านต้องอาศัยน้ำในการดำรงชีวิต ทั้งในชีวิตประจำวันและเพื่อการประกอบอาชีพ เมื่อชุมชนขยายใหญ่ขึ้น น้ำเสียก็มากตามไปด้วย ประกอบกับชาวบ้านขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดการน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ จึงปรากฏว่ามีน้ำเสียจากการทำวุ้นมะพร้าว น้ำมะพร้าวจากโรงงานทำมะพร้าวขาว น้ำเสียจากโรงงานทำเห็ด จากการเลี้ยงหมู จากโรงพยาบาล โรงเรียน บ้านเรือน ถูกปล่อยลงสู่แม่น้ำแควอ้อมเป็นจำนวนมาก และยังมีสารพิษที่มาจากการใช้ยาฆ่าแมลงปนเปื้อนลงสู่แม่น้ำด้วย นายปฏิพัทธ์   หอมสุขตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดต่อไปในอนาคต ถ้ามีน้ำเสียมากกว่านี้ ชาวบ้านจะเดือดร้อนมาก จึงได้จัดทำโครงการสำรวจมลพิษทางน้ำอำเภอวัดเพลง เพื่อการอนุรักษ์แควอ้อมขึ้น ได้เก็บตัวอย่างน้ำจากหลายแห่งมาวิเคราะห์ ได้พูดคุยให้ความรู้ชาวบ้าน โดยมีนักวิชาการด้านน้ำเป็นที่ปรึกษาโครงการ จากการดำเนินงานตามโครงการสามารถสร้างความตระหนักให้ชุมชนเห็นความสำคัญและลดการปล่อยน้ำเสีย เช่น สร้างบ่อดักไขมัน บ่อพักน้ำ ลดการใช้ยาฆ่าแมลงเป็นต้น

 1. ได้เข้าร่วมเป็นผู้ช่วยนักวิจัยในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2550 การจัดแสดงโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม จัดโดย ศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์และธรรมชาติวิทยา พื้นที่ภาคตะวันตก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 2. ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 วาดภาพ ช่วงชั้นที่ 3 ในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ประจำปี 2551 ณ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม จัดโดย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาจังหวัดราชบุรี
 3. ได้รับรางวัลชมเชย ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 3 ในวานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10 จากโรงเรียนปากท่อพิทยาคม
 4. ได้รับรางวัลที่ 3  การประกวดวาดภาพโครงการอนุรักษ์ แม่น้ำ คู คลอง ระดับมัธยมศึกษา เนื่องในวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ ประจำปี 2551 จาก กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม