การหารากที่สอง

 

Homeผู้จัดทำทดสอบก่อนเรียนจำนวนจริง(Real Number)จำนวนเต็มและเศษส่วนจำนวนตรรกยะจำนวนอตรรกยะรากที่สองรากที่สามทดสอบหลังเรียน

 

ผู้จัดทำ 
ทดสอบก่อนเรียน 
จำนวนจริง(Real Number) 
จำนวนเต็มและเศษส่วน 
จำนวนตรรกยะ 
จำนวนอตรรกยะ 
รากที่สอง 
รากที่สาม 
ทดสอบหลังเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การหารากที่สอง

          เราสามารถหารากที่สองของจำนวนต่างๆ ได้หลายวิธี  ในที่นี้จะขอกล่าวเฉพาะการหารากที่สองโดยวีธีการแยกตัวประกอบ  การประมาณ  และการเปิดตารางหารากที่สอง  ซึ่งเป็นตารางสำเร็จรูปที่มีไว้ให้ในภาคผนวกท้ายเล่มหนังสือเรียนเรื่องจำนวนจริง

  1.  การแยกตัวประกอบ

          การหารากที่สองโดยวิธีการแยกตัวประกอบ  การแยกตัวประกอบของจำนวนใดๆ เป็นการเขียนจำนวนนั้นในรูปการคูณของจำนวนเฉพาะเช่น   เราจะนำความรู้เรื่องการแยกตัวประกอบมาใช้หารากที่สองของจำนวนได้  ดังนี้

ตัวอย่างที่  1

จงหารากที่สองของ  900

วิธีทำ                      

                                     

                                     

                                     

          รากที่สองของ  900  เท่ากับ    และ - -

ตัวอย่างที่  2

จงหารากที่สองของ  784

วิธีทำ                      

                                     

                                     

                                     

          รากที่สองของ  784  เท่ากับ  และ - -

ตัวอย่างที่  3

จงหารากที่สองของ  

วิธีทำ                      

     รากที่สองของ  เท่ากับ  

                                       

                                       

 

 คลิกเพื่อถอยกลับ  คลิกเพื่อเปิดหน้าถัดไป 

 

 

 จัดทำโดย  ครูวินัย  อรุณมณี

 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  อ.วัดเพลง  จ.ราชบุรี  70170

 Copyright (c)  2004  Mr.Vi.Ar.All rights.reserved