จำนวนอตรรกยะ(ต่อ2)

  

Homeผู้จัดทำทดสอบก่อนเรียนจำนวนจริง(Real Number)จำนวนเต็มและเศษส่วนจำนวนตรรกยะจำนวนอตรรกยะรากที่สองรากที่สามทดสอบหลังเรียน

 

ผู้จัดทำ 
ทดสอบก่อนเรียน 
จำนวนจริง(Real Number) 
จำนวนเต็มและเศษส่วน 
จำนวนตรรกยะ 
จำนวนอตรรกยะ 
รากที่สอง 
รากที่สาม 
ทดสอบหลังเรียน 

 

  จำนวนอตรรกยะ(ต่อ2)

          อีกตัวอย่างหนึ่งของจำนวนอตรรกยะ  คือ    ซึ่งมีค่าเท่ากับ 3.141592653589793238462...        คือ  อัตราส่วนของความยาวของเส้นรอบวงของวงกลมต่อความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม  เมื่อนักเรียนคำนวณหาพื้นที่ของวงกลมโดยใช้สูตร    หรือ  คำนวณหาความยาวของเส้นรอบวงกลมโดยใช้สูตร    เมื่อ    แทนรัศมีของวงกลม  มักใช้ค่าประมาณของ  เป็น    หรือ  3.1416  หรือ  3.142  ซึ่งเป็นจำนวนตรรกยะทั้งหมด

 

img4.gif

 

 

 คลิกเพื่อถอยกลับ

 

 

 จัดทำโดย  ครูวินัย  อรุณมณี

 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  อ.วัดเพลง  จ.ราชบุรี  70170

 Copyright (c)  2004  Mr.Vi.Ar.All rights.reserved