การคูณเลขยกกำลัง

 

Homeผู้จัดทำทดสอบก่อนเรียนความหมายการคูณและการหารสมบัติของเลขยกกำลังทดสอบหลังเรียน

 

ผู้จัดทำ 
ทดสอบก่อนเรียน 
ความหมาย 
การคูณและการหาร 
สมบัติของเลขยกกำลัง 
ทดสอบหลังเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 การคูณเลขยกกำลัง

          การคูณเลขยกกำลัง เมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก

          ในการคูณเลขยกกำลังกับเลขยกกำลัง  ผลคูณที่ได้จะไม่อยู่ในรูปเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มที่มากกว่า  1  แต่ในบางกรณี  เราสามารถเขียนผลคูณของเลขยกกำลังให้อยู่ในรูปเลขยกกำลังได้เลย  ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่าง   จงหาผลคูณของ   กับ

วิธีทำ       

                           

                           

จากตัวอย่างนักเรียนสังเกตเห็นหรือไม่ว่า

          1.  ฐานของเลขชี้กำลังที่กำหนดให้กับฐานของเลขยกกำลังที่เป็นคำตอบเกี่ยวข้องกันอย่างไร

          2.  เลขชี้กำลังของเลขยกกำลังที่กำหนดให้กับเลขชี้กำลังของเลขยกกำลังที่เป็นคำตอบเกี่ยวข้องกันอย่างไร

คำถาม   

           ให้    กับ  เป็นจำนวนเต็มบวก  และ     เป็นจำนวนใดๆ แล้ว    หรือไม่  เพราะเหตุใด

          ข้อสรุปที่ได้จากคำถามข้างต้นเป็นจริงตามสมบัติของการคูณเลขยกกำลังมีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก  ซึ่งกล่าวว่า

img5.gif

          หมายเหตุ   อาจเขียน     หรือ    หรือ  แทน  

          นักเรียนเคยทราบมาแล้วว่า  การเขียนจำนวนที่มีค่ามากๆ ทางวิทยาศาสตร์  นิยมเขียนจำนวนในรูป     เมื่อ    โดยที่  n  เป็นจำนวนเต็มบวก  เช่น  ในช่วงปลายปี  พ.ศ. 2528 ถึงต้นปี  พ.ศ. 2529  ดาวหางแฮลลีย์ได้โคจรเข้ามาใกล้โลกอีกครั้งหนึ่ง  ดาวหางดวงนี้มีมวลประมาณ  10,000,000,000,000,000  กิโลกรัม  หรือเขียนในรูป    เมื่อ  และ  n  เป็นจำนวนเต็มบวกได้เป็น   กิโลกรัม  ส่วนใจกลางหัวหรือนิวเคลียส  มีมวลประมาณ  200,000,000,000,000  กิโลกรัม  ซึ่งจำนวนดังกล่าวเขียนได้เป็น  

ตัวอย่าง  

          จงหาผลคูณของ     กับ  69,000 และเขียนผลลัพธ์ในรูป    เมื่อ  และ  n  เป็นจำนวนเต็ม

วิธีทำ     

             

                                                        

                                                        

              ตอบ  

 

 

 

 

 

 จัดทำโดย  ครูวินัย  อรุณมณี

 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  อ.วัดเพลง  จ.ราชบุรี  70170

 Copyright (c)  2004  Mr.Vi.Ar.All rights.reserved