ตารางแจกแจงความถี่(ต่อ)

 

Homeผู้จัดทำทดสอบก่อนเรียนความหมายของตารางแจกแจงความถี่ค่ากลางของข้อมูลการหาค่ากลางทดสอบหลังเรียน

 

ผู้จัดทำ 
ทดสอบก่อนเรียน 
ความหมายของ 
ตารางแจกแจงความถี่ 
ค่ากลางของข้อมูล 
การหาค่ากลาง 
ทดสอบหลังเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ตารางแจกแจงความถี่  

         ข้อมูลสถิติที่ได้จากการชั่ง ตวง หรือวัด  มักจะไม่เป็นจำนวนเต็ม  เช่น  ในการวัดความสูง  ถ้าใช้เครื่องวัดที่วัดได้ถูกต้องเป็นจำนวนเต็มเซนติเมตร  คนที่วัดได้สูง  140  เซนติเมตรนั้น  โดยแท้จริงอาจมีความสูงได้ตั้งแต่  139.5  แต่ไม่ถึง  140.5  เซนติเมตร  ส่วนคนที่วัดความสูงได้  141  เซนติเมตร  ก็อาจมีความสูงจริงได้ตั้งแต่  140.5  เซนติเมตร  แต่ไม่ถึง  141.5  เซนติเมตร

          ดังนั้น  เมื่อพูดถึงอันตรภาคชั้น  140-144 จึงหมายถึง  ความสูงตั้งแต่  139.5  เซนติเมตร  แต่ไม่ถึง  144.5  เซนติเมตร

          เรียก  139.5  ว่า  ขอบล่าง  ของอันตรภาคชั้น  140-144

          เรียก  144.5  ว่า  ขอบบน    ของอันตรภาคชั้น  140-144

ในทำนองเดียวกัน  144.5  คือ  ขอบล่าง  ของอันตรภาคชั้น  145-149

          และ  149.5  คือ  ขอบบน  ของอันตรภาคชั้น  145-149

          อันตภาคชั้น  145-149  ประกอบด้วยค่าที่มากกว่าค่าในอันตรภาคชั้น  140-144  เรากล่าวว่าอันตภาคชั้น  145-149  เป็นอันตภาคชั้นที่สูงกว่าอันตรภาคชั้น  140-144  และอันตรภาคชั้น  140-144  เป็นอันตรภาคชั้นที่ต่ำกว่าอัตรภาคชั้น  145-149  ในตารางแจกแจงความถี่  อาจเรียงอันตรภาคชั้นต่ำสุดไว้บรรทัดบนสุดดังเช่นในตารางข้างต้น  หรือไว้บรรทัดล่างสุดก็ได้  เช่น

img1.gif

          ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้

          1.  ขอบบนของอันตรภาคชั้น  150-154  คือจำนวนใด

          2.  ขอบล่างของอันตรภาคชั้น  155-159  คือจำนวนใด

          3.  ขอบบนของอันตรภาคชั้นใดๆ เกี่ยวข้องกับขอบล่างของอันตรภาคชั้นที่สูงขึ้นไปหนึ่งชั้นอย่างไร

          4.  นักเรียนสรุปได้หรือไม่ว่า  จะหาขอบล่างและขอบบนของแต่ละอันตรภาคชั้นได้อย่างไร

          จากการตอบคำถามข้างต้นจะเห็นว่าถ้าต้องการสูตรในการหาขอบล่างและขอบบน  อาจสรุปได้ว่า

img1.gif

img2.gif

          เช่น  จากตารางแจกแจงความถี่ของความสูงของนักเรียนข้างต้น

          ขอบล่างของอันตรภาคชั้น  150-154  คือ  

          ขอบบนของอันตรภาคชั้น  150 - 154  คือ  

*** การหาความกว้างของอันตภาคชั้นแต่ละอันตรภาคชั้น  โดยใช้สูตรการหา  คือ

img3.gif

***การหาจุดกึ่งกลางชั้นของแต่ละอันตภาคชั้น  โดยใช้สูตรการหา  คือ  

img5.gif

หรือ  img4.gif

 

 

 

       

 จัดทำโดย  ครูอนงค์  อรุณมณี

 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  อ.วัดเพลง  จ.ราชบุรี  70170

 Copyright (c)  2004  Mrs.An.Ar.All rights.reserved