ตารางแจกแจงความถี่

 

Homeผู้จัดทำทดสอบก่อนเรียนความหมายของตารางแจกแจงความถี่ค่ากลางของข้อมูลการหาค่ากลางทดสอบหลังเรียน

 

ผู้จัดทำ 
ทดสอบก่อนเรียน 
ความหมายของ 
ตารางแจกแจงความถี่ 
ค่ากลางของข้อมูล 
การหาค่ากลาง 
ทดสอบหลังเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางแจกแจงความถี่

          นักเรียนคงเคยเรียนเรื่องตารางแจกแจงความถี่มาบ้างแล้ว  ในบทเรียนนี้จะได้กล่าวถึงตารางแจกแจงความถี่ของข้อมูลในลักษณะต่างๆ กัน  และส่วนประกอบสำคัญๆ ของตารางแจกแจงความถี่

          ในการสำรวจขนาดรองเท้าผ้าใบของนักเรียน  30  คน  ปรากฎว่านักเรียนสวมรองเท้าผ้าใบเบอร์ต่างๆ ดังนี้

img2.gif

          ข้อมูลข้างต้นนี้ทางสถิติเรียกว่า  คะแนนดิบ  หรือ  ข้อมูลดิบ  เราอาจสร้างตารางแจกแจงความถี่ของข้อมูลชุดนี้เพื่อให้เกิดความสะดวกในการนำไปใช้ดังนี้

img5.gif

          ในบางครั้งข้อมูลดิบอาจไม่ใช่ตัวเลขแสดงปริมาณก็ได้  เช่น ในการเลือกหัวหน้าห้อง  มีคนเสนอชื่อ  สมชาย  ทศพล  ยาใจ  สมศรี  และ  จิรศักดิ์  ให้เป็นหัวหน้าห้องและในการเลือกหัวหน้าห้องครั้งนี้  มีคนลงคะแนนเสียงทั้งหมด  50  คน  คะแนนเลือกหัวหน้าห้องปรากฎดังตารางแจกแจงความถี่ข้างล่างนี้

img6.gif

          จากตารางแจกแจงความถี่ข้างต้น  นักเรียนคิดว่าใครควรได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าห้อง  และใครควรได้รับเลือกเป็นรองหัวหน้าห้อง

          ในการเลือกตั้งส่วนใหญ่จะกำหนดหมายเลขประจำตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้ง  เช่น ในการเลือกหัวหน้าห้องข้างต้น  อาจกำหนดหมายเลขต่างๆ สำหรับผู้ที่ถูกเสนอชื่อดังนี้  สมชาย  หมายเลข 1  ทศพล หมายเลข 2  ยาใจ หมายเลข 3  สมศรี หมายเลข 4  และจิรศักดิ์ หมายเลข 5 ดังนั้น  ตารางผลการเลือกตั้งจะเป็นดังนี้

img7.gif

          นักเรียนจะเห็นว่า  หมายเลข  1, 2, 3, 4, 5 ไม่ได้แสดงปริมาณมากหรือน้อย  แต่เป็นชื่อที่กำหนดให้ในรูปของตัวเลขเท่านั้น

          ในกรณีที่ข้อมูลดิบเป็นตัวเลขที่แสดงปริมาณและมีจำนวนข้อมูลมากๆ และไม่ค่อยซ้ำกัน  เช่น

นักเรียนห้องหนึ่งสอบวิชาภาษาไทยได้คะแนนดังนี้

img8.gif

          การสร้างตารางแจกแจงความถี่ของข้อมูลดังกล่าวควรใช้อัตรภาคชั้นที่เป็นช่วงคะแนน

หมายเหตุ

          1.  ในการสร้างตารางแจกแจงความถี่ จำนวนอันตรภาคชั้นที่นิยมใช้กันคือ  5  ถึง15 อันตภาคชั้น ตามความมากน้อยของข้อมูล

          2.  ในตารางแจกแจงความถี่  ความกว้างของอันตภาคชั้นไม่จำเป็นต้องเท่ากันทุกชั้น  และอันตรภาคชั้นต่ำสุดหรืออันตรภาคชั้นสูงสุดอาจเป็นอันตรภาคชั้นเปิดก็ได้  เช่น  เราอาจแบ่งคะแนนของนักเรียนออกเป็น  5  อันตรภาคชั้นดังนี้  น้อยกว่าหรือเท่ากับ  60, 61-69, 70-78, 79-87 และมากกว่าหรือเท่ากับ 88

          3.  ในกรณีที่คะแนนดิบเป็นจำนวนมากๆ ถ้าค่าน้อยที่สุดและค่าที่มากที่สุดของอันตภาคชั้นเป็นค่าที่มากที่สุดของอันตรภาคชั้นเป็นค่าที่สังเกตได้ง่าย  การบันทึกรอยคะแนนจะสะดวกขึ้น  เช่น

          อันตรภาคชั้น  20-29, 30-39, 40-49, 50-59  ย่อมสังเกตได้ง่ายกว่าอันตรภาคชั้น  19-28, 29-38, 39-48, 49-58  หรือ อัตรภาคชั้น  22-30, 31-39, 40-48, 49-57

          ดังนั้นเมื่อหาความกว้างของอันตรภาคชั้นได้เป็น  9  หรือ  6  เราอาจเปลี่ยนเป็น  10  หรือ  5  ก็ได้  โดยที่จำนวนอัตรภาคชั้นที่กำหนดไว้เดิมจะเปลี่ยนไปเล็กน้อย  นอกจากนี้ควรเลือกค่าที่น้อยที่สุดหรือค่าที่มากที่สุดของอันตรภาคชั้นให้สังเกตได้ง่ายด้วย

 

 

 

      

 จัดทำโดย  ครูอนงค์  อรุณมณี

 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  อ.วัดเพลง  จ.ราชบุรี  70170

 Copyright (c)  2004  Mrs.An.Ar.All rights.reserved