การแก้โจทย์ปัญหา

 

Homeผู้จัดทำทดสอบก่อนเรียนอัตราส่วนอัตราส่วนที่เท่ากันอัตราส่วนของจำนวนสัดส่วนร้อยละทดสอบหลังเรียน

 

ผู้จัดทำ 
ทดสอบก่อนเรียน 
อัตราส่วน 
อัตราส่วนที่เท่ากัน 
อัตราส่วนของจำนวน 
สัดส่วน 
ร้อยละ 
ทดสอบหลังเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ

          ให้นักเรียนพิจารณาตัวอย่างโจทย์ปัญหาและวิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ  โดยใช้สัดส่วนต่อไปนี้

ตัวอย่าง 1  

          ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีคนอาศัยอยู่  1,200  คน  6%  ของจำนวนคนทั้งหมดที่อยู่ในหมู่บ้านนี้ทำงานในโรงงานสับปะรดกระป๋อง  จงหาจำนวนคนที่ทำงานในโรงงานสับปะรดกระป๋อง

วิธีทำ

          ให้จำนวนคนที่ทำงานในโรงงานสับปะรดกระป๋อง  เป็น    คน

          อัตราส่วนของจำนวนคนที่ทำงานในโรงงานต่อจำนวนคนทั้งหมด  เป็น  

          อัตราส่วนดังกล่าวคิดเป็น         

          เขียนสัดส่วนได้ดังนี้            

          จะได้                              

                                                          

          ดังนั้น                                       

          นั่นคือ  จำนวนคนงานที่ทำงานในโรงงานสับปะรดกระป๋องเป็น  72  คน

          ตอบ  72  คน

ตัวอย่างที่  2

          โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียน 1,800  คน  นักเรียนที่หนักเกิน  60  กิโลกรัมมีอยู่  81  คน  จงหาว่าจำนวนนักเรียนที่หนักเกิน  60  กิโลกรัม  คิดเป็นกี่เปอร์เซนต์ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด

วิธีทำ

          ให้จำนวนนักเรียนที่หนักเกิน  60  กิโลกรัม  เป็น    ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด

          เขียนสัดส่วนได้ดังนี้                    

          จะได้                                     

                                                                

           ดังนั้น                                             

           นั่นคือ  จำนวนนักเรียนที่หนักเกิน  60  กิโลกรัมคิดเป็น  4.5% ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด

          ตอบ  4.5  เปอร์เซ็นต์

 

 

 

 

 

 จัดทำโดย  ครูวินัย  อรุณมณี

 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  อ.วัดเพลง  จ.ราชบุรี  70170

 Copyright (c)  2004  Mr.Vi.Ar.All rights.reserved