ตัวอย่าง

 

Homeผู้จัดทำทดสอบก่อนเรียนอัตราส่วนอัตราส่วนที่เท่ากันอัตราส่วนของจำนวนสัดส่วนร้อยละทดสอบหลังเรียน

 

ผู้จัดทำ 
ทดสอบก่อนเรียน 
อัตราส่วน 
อัตราส่วนที่เท่ากัน 
อัตราส่วนของจำนวน 
สัดส่วน 
ร้อยละ 
ทดสอบหลังเรียน 

 

 

 

 

 

 

 ตัวอย่างอัตราส่วนของจำนวนหลายๆ จำนวน

ตัวอย่าง

          ผลการสอบคณิตศาสตร์ปลายภาคเรียนพบว่า  อัตราส่วนของคะแนนสอบของปิติต่อคะแนนสอบของมนตรี  เป็น    และอัตราส่วนของคะแนนสอบของมนตรีต่อคะแนนสอบของอรชร  เป็น    เราสามารถเขียนอัตราส่วนของจำนวนหลายๆ จำนวนแสดงความสัมพันธ์ของคะแนนสอบของปิติ มนตรี  และอรชรตามลำดับได้  ดังนี้

แนวคิด

          จากโจทย์จะเห็นว่าคะแนนสอบของมนตรีเป็นคะแนนที่สามารถนำไปเปรียบเทียบกับคะแนนสอบของปิติและคะแนนของอรชร  ดังนั้น จะต้องทำคะแนนของมนตรีซึ่งเป็นตัวร่วมให้เท่ากันก่อน  โดยคูณอัตราส่วน    ด้วย  5  และคูณด้วยอัตราส่วน    ด้วย  4  ซึ่งทำให้คะแนนของมนตรีในอัตราส่วนทั้งสองเป็น  20  เท่ากัน  แล้วจึงนำมาเขียนเป็นอัตราส่วนของสามจำนวนต่อเนื่องกันตามต้องการ

จากแนวคิดข้างต้น  ทำได้ดังนี้

          อัตราส่วนของคะแนนสอบของปิติต่อคะแนนสอบของมนตรี  เป็น

          

          อัตราส่วนของคะแนนสอบของมนตรีต่อคะแนนสอบของอรชร  เป็น

          

          ดังนั้น  คะแนนสอบของปิติต่อคะแนนสอบของมนตรีต่อคะแนนสอบของอรชร  เป็น

         

 

 จัดทำโดย  ครูวินัย  อรุณมณี

 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  อ.วัดเพลง  จ.ราชบุรี  70170

 Copyright (c)  2004  Mr.Vi.Ar.All rights.reserved