ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์


หลักฐานทางวิทยาศาสตร์


การใช้หญ้าแห้วหมูรักษาอาการแน่นจุกเสียด


เอกสารอ้างอิง