แนวคำตอบข้อ 7

     ปฏิกิริยาเคมีของเซลล์เชื้อเพลิงแบบอัลคาไลน์
                              แอโนด: H2(g) + 2OH-(aq) -> 2H2O(l) + 2e-
                              แคโทด: 1/2O2(g) + H2O(l) + 2e- -> 2OH-(aq)
      ศักย์รีดักชันมาตรฐานที่ 25 C              

ครึ่งปฏิกิริยา
E(V)
2H2O(l) + 2e- -> H2(g) + 2OH-(aq)
-0.83
O2(g) + 2H2O(l) + 4e- -> 4OH-(aq)
+0.40

หลักการหาค่า  Eเซลล์
     1. ที่แอโนดเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน ส่วนที่แคโทดเกิดปฏิกิริยารีดักชัน
     2. เมื่อกลับสมการค่า เปลี่ยนเครื่องหมาย  Eเซลล์
                              แอโนด: H2(g) + 2OH-(aq) -> 2H2O(l) + 2e-

ครึ่งปฏิกิริยา
E(V)
2H2O(l) + 2e- -> H2(g) + 2OH-(aq)
-0.83
H2(g) + 2OH-(aq) -> 2H2O(l) + 2e-
+0.83

     3. เมื่อคูณตัวเลขใด ๆ ในสมการ ค่า Eเซลล์  ไม่เปลี่ยนแปลง
                              แคโทด: 1/2O2(g) + H2O(l) + 2e- -> 2OH-(aq) จึงคูณ 2 เข้าไปเพื่อให้จะได้สมการเช่นเดียวกับในตารางศักย์รีัดักชัน

ครึ่งปฏิกิริยา
E(V)
1/2O2(g) + H2O(l) + 2e- -> 2OH-(aq)  (X 2)
+0.40
O2(g) + 2H2O(l) + 4e- -> 4OH-(aq)
+0.40

                                                            Eเซลล์ = Eออกซิเดชัน + Eรีดักชัน
                                                            Eเซลล์ = 0.83 V + 0.40 V
                                                            Eเซลล์ = 1.23 V

                              ค่า Eเซลล์ เป็นบวก ดังนั้น ปฏิกิริยาของเซลล์เกิดได้เองภายใต้สภาวะมาตรฐาน