โลโก้
<<<    อัตลักษณ์ของโรงเรียน   >>>             เรียนดี  มีวินัย  ตั้งใจทำงาน                                             <<< เอกลักษณ์ ชองโรงเรียน >>  เพลงปรบไก่         (การสืบสานวัฒนธรรมไทย )
   อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน 


อัตลักษณ์ ...... >>>  สืบสานความเป็นไทย   ตั้งใจทำงาน
สืบสานความเป็นไทย  =   ความเป็นไทยอยู่ในสายเลือดทั้งการปฏิบัติเฉพาะตน คือ การยิ้ม  ไหว้  อ่อนน้อม เอื้อเฟื้อต่อกัน เป็นต้น 
                                                     การปฏิบัติโดยรวม  คือการดำเนินตามขนบ - ประเพณี และวัฒนธรรมอันมีมาแต่โบราณให้ดำรงอยู่ เช่น การสืบสานเพลงพื้นบ้าน "เพลงปรบไก่บ้านเวียงทุน" ที่กำลังจะสูญสิ้นให้ดำรงอยู่สืบไป
ตั้งใจทำงาน                 =   มีความเพียรพยายาม  ขยัน  อดทน ละเอียดรอบคอบในการทำงาน มีทักษะในการจัดการและการทำงานให้สำเร็จ                         ทำงานอย่างมีความสุข  พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง  มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ
 

เอกลักษณ์............ >>>  เพลงปรบไก่

                  ประวัติความเป็นมาของเพลงปรบไก่
         เพลงปรบไก่  เป็นเพลงพื้นบ้านของชุมชนบ้านเวียงทุน หมู่ที่ 2 ตำบลวัดเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี  มีหลักฐานจากการเล่าของชาวชุมชนบ้านเวียงทุนและผู้เล่นเพลงปรบไก่ที่ยังมีชีวิตอยู่  เชื่อว่าเพลงปรบไก่เป็นของหมู่บ้านเวียงทุนที่เล่นกันมานานกว่า 200 ปี
         ลักษณะเพลงปรบไก่บ้านเวียงทุน  เป็นการร้องเพลงการเต้นกลอนสดของพ่อเพลง แม่เพลง ซึ่งจะร้องโต้ตอบแก้กันและจะมีลูกคู่ยืนเป็นวงกลมปรบมือกับการร้องรับ ส่วนพ่อเพลง แม่เพลง จะยืนร้องเล่นอยู่กลางวง
ใช้ผู้เล่นประมาณ 10 คน  ไม่มีเครื่องดนตรีประกอบ มีแต่ร้องรับ และปรบมือให้จังหวะ บทร้องประกอบไปด้วย เพลงร้องเชิญ (ไหว้ครู) เพลงร้องปรบไก่ เพลงร้องส่งและจบลงด้วยเพลงร้องลา บทร้องส่งจะเป็นเนื้อหาในวรรณคดี เรื่องนางกากี  เรื่องนางมโนราห์ เป็นต้น เพลงร้องด้นกลอนสดจะร้องด้วยคำที่หนักไปในทางเพศ และมีถ้อยคำหยาบคาย การร้องของพ่อเพลงนั้นจะร้องเลี่ยงคำหยาบในบางโอกาส และบางโอกาสจะใช้ถ้อยคำทางเพศอย่างตรงไปตรงมา
          การเล่นเพลงปรบไก่ของบ้านเวียงทุน ชาวชุมชนถือว่าการร่วมร้องเล่นเพลงปรบไก่ เป็นการสมัครใจมาด้วยใจรักและไม่มีใครยึดถืออการร้องเพลงปรบไก่เป็นงานอาชีพ ถึงแม้จะมีผู้หาไปเล่นเพลงปรบไก่เพื่อแก้บน จะไม่มีค่าจ้างหรือค่าเหนื่อยแต่อย่างใด ปัจจุบันเพลงปรบไก่บ้านเวียงทุนนอกจากเล่นแก้บนที่ศาลเจ้าพ่อโคกกระต่ายแล้ว ยังนำมาเล่นในเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 13 เมษายนของทุกปี และเล่นกันที่หน้าศาลเจ้าพ่อโคกกระต่าย
พ่อเพลงแม่เพลงปรบไก่แห่งบ้านเวียงทุน  ผู้สืบทอดการเล่นเพลงปรบไก่มาเป็นระยะยาวนานคือ นายหล่อ  เคลือบสำริด
แม่เพลงคือ นางทวี เคลือบสำริด  ทั้งสองเป็นสามีภรรยาที่มีอดีตของความรักจากการเล่นเพลงปรบไก่ จึงผูกพันมาจนถึง
ปัจจุบัน

                        การสืบทอดเพลงปรบไก่บ้านเวียงทุนของโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์
         ในปี พ.ศ. 2548  โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ นำโดย อาจารย์อมรา  นาคผจญ  ได้เริ่มนำเพลงปรบไก่มาเปิดสอน
เป็นชุมนุมสืบสานวัฒนธรรมไทยซึ่งป็นช่วงเวลาเดียวกับที่โรงเรียน ได้เข้ารับการ ประเมินเป็นโรงเรียนในฝัน
          กลุ่มสาระภาษาไทยจึงได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ อาจารย์จินตนา  กล้ายประยงค์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง และลุงหล่อ  เคลือบสำริด พ่อเพลงปรบไก่แห่งบ้านเวียงทุน อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี  มาประพันธ์บทร้องและสอนการเล่นเพลงปรบไก่ให้แก่นักเรียนจนนักเรียนมีความชำนาญในการร้อง จึงนำการแสดงเพลงปรบไก่ออกแสดงเผยแพร่ในงานต่าง ๆ ทำให้เป็นที่รู้จักไปอย่างกว้างขวาง