หน้าหลัก ข้อสอบภาษาไทย ข้อสอบคณิตศาสตร์ ข้อสอบวิทยาศาสตร์
 

ตอนที่ 2   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

แบบที่ 1  แบบเลือกตอบ : เลือกคำตอบที่ถูกที่สุด 1 คำตอบ  จำนวน 28 ข้อ คือข้อที่ 41 – 68  (ข้อละ 1 คะแนน)           ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียว

 
 
 
 
 
 

แบบที่ 2   แบบระบายคำตอบ : ระบายตัวเลขที่เป็นคำตอบที่ถูกต้อง  จำนวน  12 ข้อ  คือ ข้อที่ 69 – 80
                จงระบายตัวเลขที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องเป็นจำนวนเต็มไม่เกินสามหลักลงในกระดาษคำตอบที่กำหนดให้

 

 69.  14 % ของ 25% ของ 4000 มีค่าเท่ากับเท่าไร
70.  นักเรียนกลุ่มหนึ่งมีจำนวนนักเรียนชายต่อจำนวนนักเรียนทั้งหมดเป็น 3 : 7 ถ้าเป็นนักเรียนหญิง  480 คน     จะเป็นนักเรียนทั้งหมดกี่คน 
71.    มีค่าเท่ากับเท่าไร

  72.      มีค่าเท่ากับเท่าไร
73.  นายวิชัยซื้อที่ดินรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมาเป็นเงิน 144,000 บาท ถ้าดินแปลงนี้มีด้านกว้าง 12 วา และยาว  15 วา  นายวิชัยซื้อที่ดินมาตารางวาละกี่บาท

74.  สนามหญ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีความกว้าง   เมตร  มีพื้นที่  84  ตารางเมตร ต้องการสร้างรั้วรอบ สนามหญ้า  รั้วรอบสนามหญ้ามีความยาวทั้งหมดกี่เมตร    

 75.  ยุวกาชาดออกเดินทางไกล   โดยเริ่มเดินไปทางทิศตะวันออก  9  เมตร  เลี้ยวไปทางทิศเหนือ  4  เมตร  แล้วเดินหน้าต่อไปทางทิศเหนืออีก  8  เมตร  อยากทราบว่าขณะนี้ยุวกาชาดอยู่ห่างจากจุดเริ่มต้นเท่ากับกี่เมตร

 
 

  77.  ซื้อมะม่วงผลใหญ่ราคากิโลกรัมละ 25 บาท   และผลเล็ก กิโลกรัมละ 15 บาท นำมาคละกันได้  30 กิโลกรัม แล้วขายไปราคา กิโลกรัมละ 30 บาท ได้กำไร 250 บาท   ซื้อมะม่วงผลเล็กมา จำนวนกี่กิโลกรัม
78.  มีเงินเหรียญสิบบาทและเหรียญห้าบาทรวม 50   เหรียญ เป็นเงินรวม 450 บาท  อยากทราบว่ามีเงินเหรียญสิบบาท
รวมกันทั้งหมดเท่ากับกี่บาท 

 
   
 

ตอนที่ 3   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  (คลิ๊กทำข้อสอบที่นี่ )

 
หน้าหลัก ข้อสอบภาษาไทย ข้อสอบคณิตศาสตร์ ข้อสอบวิทยาศาสตร์